§ 2. - Wzór deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.912

Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2021 r.
§  2. 
Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r.