Wyznaczenie dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1880

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej

Na podstawie art. 14 ust. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Wyznacza się:
1)
Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej;
2)
Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, jako organ odwoławczy od decyzji i postanowień wydanych przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w sprawach, o których mowa w pkt 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).