Wyznaczenie dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.303

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej

Na podstawie art. 14 ust. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
Wyznacza się:
1)
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej;
2)
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie jako organ odwoławczy od decyzji i postanowień wydanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu w sprawach, o których mowa w pkt 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. poz. 1880), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).