Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.366

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Na podstawie art. 64f ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
1)
w kategorii I:
a)
50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;
2)
w kategorii II - 100 zł;
3)
w kategorii III:
a)
200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
4)
w kategorii IV:
a)
500 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
1.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
3.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
5)
w kategorii V:
a)
600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
2.400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
3.600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
6)
w kategorii VI:
a)
800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
1.600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
3.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
4.800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
7)
w kategorii VII:
a)
500 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b)
1.600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach,
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 r.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113.