§ 2. - Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.366

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2012 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2012 r.