Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.315

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 16 lutego 2021 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Na podstawie art. 64f ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
1)
w kategorii I - 100 zł;
2)
w kategorii II:
a)
200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
3)
w kategorii III:
a)
500 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
1000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
3000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
4)
w kategorii IV:
a)
800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
1600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
3200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
4800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
5)
w kategorii V:
a)
500 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b)
1600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. poz. 366).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 568, 695, 1087 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 54.