Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 51/05.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.94.657

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 2006 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 23 maja 2006 r.
sygn. akt SK 51/05

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wiesław Johann - przewodniczący,

Janusz Niemcewicz,

Jerzy Stępień,

Mirosław Wyrzykowski,

Marian Zdyb - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, na rozprawie w dniu 23 maja 2006 r., skargi konstytucyjnej Jana Jordana, Wiesława Tatarczyka i Romany Leks-Krzanowskiej o zbadanie zgodności art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2005 r., z art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,

orzeka:

Art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2005 r., jest niezgodny z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 77 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.