Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 36/07. - Dz.U.2009.207.1602 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 36/07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.207.1602

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 grudnia 2009 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 24 listopada 2009 r.
sygn. akt SK 36/07

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Liszcz - przewodniczący,

Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca,

Ewa Łętowska,

Marek Mazurkiewicz,

Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżących oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24 listopada 2009 r., skargi konstytucyjnej Pawła Macutkiewicza i Czesława Macutkiewicza o zbadanie zgodności art. 241 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) w zakresie, w jakim wprowadza 30-dniowy termin zawity do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w związku z wejściem w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 oraz art. 190 ust. 4 Konstytucji,

orzeka:

Art. 241 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671) jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.