Art. 241. - [Wznowienie postępowanie podatkowego na żądanie strony; wznowienie z urzędu] - Ordynacja podatkowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1540 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  241.  [Wznowienie postępowanie podatkowego na żądanie strony; wznowienie z urzędu]
§  1. 
Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony.
§  2. 
Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1:
1)
pkt 4 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji;
2)
pkt 8 lub 11 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca odpowiednio od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
3)
pkt 9 następuje tylko na żądanie strony;
4)
pkt 12 następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia doręczenia postanowienia określonego w art. 119j § 2.