Wymiar i pobór opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.25.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 6 marca 1926 r.
dotyczące wymiaru i poboru opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.

Na zasadzie § 38 i 55 ustawy z dnia 8 lutego 1867 r. dotyczącej podziału i poboru podatku gruntowego w sześciu wschodnich prowincjach Państwa i zażaleń przeciw nadmiernemu obciążeniu podatkiem gruntowym (Zb. ust. pr. str. 185), § 18 i 23 ustawy z dnia 21 maja 1861 r. o wprowadzeniu powszechnego podatku budynkowego (Zb. ust pr. str. 317), § 14, ustęp 2 ustawy z dnia 14 lipca 1893 r. dotyczącej zniesienia bezpośrednich podatków państwowych (Zbiór ustaw pruskich str. 119), oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1925 r. w sprawie zmiany kompetencji Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu odnośnie spraw katastralnych w województwie poznańskiem i pomorskiem (Dz. U. R. P. № 98 poz. 691), zarządza się co następuje:
Tytułem częściowego zwrotu kosztów, spowodowanych przeprowadzeniem w operatach katastralnych zmian w posiadaniu, opłacają nowonabywcy gruntów i budynków położonych na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego należytości wyszczególnione w § 2 niniejszego rozporządzenia.

Należytość tę oblicza się odrębnie od gruntów i odrębnie od budynków.

Pobór tej należytości na rzecz Skarbu Państwa następuje równocześnie z poborem podatku gruntowego i budynkowego na podstawie wymiaru dokonanego przez administrację katastralną.

Za przepisanie w operacie katastralnym gruntu lub budynku przypada do uiszczenia należytość, której wysokość zależną jest przy gruntach od wysokości czystego dochodu katastralnego, a przy budynkach od wysokości wartości użytkowej, a mianowicie:
a)
przy gruntach o czystym dochodzie katastralnym mniejszym niż
20talarówzł.0,50
ponad20do40""1,00
"40"60""1,50
"60"80""2,00
"80"100""2,50
"100"200""5,00
"200"300""7,50
"300"400""10,00
"400"500""12,50
większymniż500""15,00
b)
przy budynkach o wartości użytkowej mniejszej niż
150mk.złotychzł.0,50
ponad150do400"""1,00
"400"800"""1,50
"800"1.200"""2,00
większejniż1.200"""5,00

Należytość wymierza się od każdego poszczególnego aktu, na mocy którego własność nieruchomości przechodzi od jednego właściciela do drugiego, przyjmując przytem sumę czystego dochodu wszystkich gruntów względnie sumę wartości użytkowych wszystkich budynków, które mają być przepisane każdemu poszczególnemu nabywcy, o ile się je wpisuje na tej samej karcie księgi wieczystej.

Jeżeli zajdzie wypadek przepisania w operacie katastralnym nieruchomości na kilku nowonabywców, a nieruchomości każdemu poszczególnemu nabywcy przypadające mają otrzymać nową kartę w księdze wieczystej, wówczas należytość opłaca każdy nowonabywca zosobna.

Jeżeli pewna nieruchomość zostanie w operacie katastralnym przepisana na nowonabywców w niewydzielonych częściach natenczas rozdziela się wymierzoną należytość na wszystkich nowonabywców w stosunku odpowiadającym wysokości udziałów.

Przy fizycznym podziale nieruchomości pomiędzy współposiadaczy opłacają należytość wszyscy nowi właściciele, jeżeli nawet nie zachodzi w rzeczywistości zmiana w posiadaniu. O ile wydziela się tylko część dla jednego współposiadacza, natenczas opłaca on tę należytość tylko z wydzielonej sobie części.

Nie wymierza się należytości za przepisanie nieruchomości w operacie katastralnym w wypadkach, gdy:
a)
nie wykazują one czystego dochodu katastralnego lub wartości użytkowej,
b)
wolne są od podatku gruntowego lub budynkowego,
c)
przechodzą na własność Skarbu Państwa,
d)
zachodzi sprostowanie usterek, powstałych przez błędny wpis nazwiska właściciela, parcel, powierzchni, czystego dochodu i t. p., o ile równocześnie nie zachodzi zmiana w posiadaniu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym tracą moc obowiązującą §§ 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości dotyczącego wymiaru i poboru opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego (Dz. U. R. P. № 34 poz. 356).