Wymiar i pobór opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.80.701

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 8 czerwca 1928 r.
dotyczące wymiaru i poboru opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Na zasadzie §§ 38 i 55 ustawy z dnia 8 lutego 1867 r., dotyczącej podziału i poboru podatku gruntowego w sześciu wschodnich prowincjach Państwa i zażaleń przeciw nadmiernemu obciążeniu podatkiem gruntowym (Zb. ust. pr. star. 185), §§ 18 i 23 ustawy z dnia 21 maja 1861 r. o wprowadzeniu powszechnego podatku budynkowego (Zb. ust. pr. str. 317), § 14 ustęp 2 ustawy z dnia 14 lipca 1893 r., dotyczącej zniesienia bezpośrednich podatków państwowych (Zb. ust. pr. str. 119) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1925 r. w sprawie zmiany kompetencji Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu odnośnie spraw katastralnych w województwie poznańskiem i pomorskiem (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 691), zarządzam co następuje:
Tytułem częściowego zwrotu kosztów, spowodowanych przeprowadzeniem w operatach katastralnych zmian w posiadaniu, opłacają nowonabywcy gruntów i budynków położonych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego należytości wyszczególnione w § 2 niniejszego rozporządzenia.

Należytość tę oblicza się odrębnie od gruntów i odrębnie od budynków.

Pobór tej należytości na rzecz Skarbu Państwa następuje równocześnie z poborem podatku gruntowego i budynkowego na podstawie wymiaru dokonanego przez administrację katastralną.

Za przepisanie w operacie katastralnym gruntu lub budynku przypada do uiszczenia należytość, której wysokość zależną, jest przy gruntach od wysokości czystego dochodu katastralnego, a przy budynkach od wysokości wartości użytkowej, a mianowicie:
a)
przy gruntach o czystym dochodzie katastralnym niniejszym niż:
20 talarówzł.1.00
ponad20do40talarów"2.00
"40"60""3.00
"60"80""4.00
"80"100""5.00
"100"200""8.00
"200"300""12.00
"300"400""16.00
"400"500""20.00
"500 za każde 100 talarów więcej o złotych3.00
b)
przy budynkach o wartości użytkowej mniejszej niż:
100mk.złotychzł.1.00
ponad100do200mk.złotych"2.00
"200"300"""3.00
"300"400"""4.00
"400"500"""5.00
ponad 500 za każde 500 mk. złotych więcej"3.00

Należytość wymierza się od każdego poszczególnego aktu, na mocy którego własność nieruchomości przechodzi od jednego właściciela do drugiego, przyjmując przytem sumę czystego dochodu wszystkich gruntów względnie sumę wartości użytkowych wszystkich budynków, które mają być przepisane każdemu poszczególnemu nabywcy, o ile się je wpisuje na tej samej karcie księgi wieczystej.

Jeżeli zajdzie wypadek przepisania w operacie katastralnym nieruchomości na kilku nabywców, a nieruchomości każdemu poszczególnemu nabywcy przypadające mają otrzymać nową kartę w księdze wieczystej, wówczas należytość opłaca każdy nowonabywca zosobna.

Jeżeli pewna nieruchomość zostanie w operacie katastralnym przepisana na nowonabywców w niewydzielonych częściach, natenczas rozdziela się wymierzoną należytość na wszystkich nowonabywców w stosunku odpowiadającym wysokości udziałów.

Przy fizycznym podziale nieruchomości pomiędzy współposiadaczy, opłacają należytość wszyscy nowi właściciele, jeżeli nawet nie zachodzi w rzeczywistości zmiana w posiadaniu. O ile wydziela się tylko część dla jednego współposiadacza, natenczas opłaca on tę należytość tylko z wydzielonej sobie części.

Nie wymierza się należytości za przepisanie nieruchomości w operacie katastralnym w wypadkach, gdy:
a)
nie wykazują one czystego dochodu katastralnego lub wartości użytkowej,
b)
wolne są od podatku gruntowego lub budynkowego,
c)
przechodzą na własność Skarbu Państwa,
d)
zachodzi sprostowanie usterek, powstałych przez błędny wpis nazwiska właściciela, parcel, powierzchni, czystego dochodu i t. p., o ile równocześnie nie zachodzi zmiana w posiadaniu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 marca 1926 r., dotyczące wymiaru i poboru opłat za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 150).