Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1656

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Na podstawie art. 7b ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) przypadki, w których przewóz towarów jest wyłączony z obowiązku:
a) przesłania zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanego dalej "rejestrem",
b) o którym mowa w art. 5 ust. 5 oraz art. 10a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej "ustawą";
2) warunki wyłączenia w przypadkach, o których mowa w pkt 1.
§  2. 
1.  Z obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru jest wyłączony przewóz towarów objętych:
1) pozycją CN 2710, które są przedmiotem dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej "dostawą towarów", dokonywanej ze stacji paliw ciekłych, jeżeli obrót tymi towarami jest dokonywany na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi;
2) pozycją CN 2710 19 81;
3) pozycją CN ex 2917 36 00 - kwas tereftalowy;
4) pozycją CN ex 3403 19 20 - preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów;
5) pozycją CN ex 3403 19 80 - preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów.
2.  Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1, stosuje się pod warunkiem przewozu towarów bezpośrednio po dokonaniu dostawy towarów udokumentowanej fakturą lub w przypadku częściowej dostawy towarów udokumentowanej innym dokumentem potwierdzającym wydanie towarów w ramach takiej dostawy towarów;
2) pkt 2, 4 i 5, stosuje się pod warunkiem przewozu towarów w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 20 kg lub objętość nie przekracza 20 litrów.
§  3.  Z obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, jest wyłączony przewóz towarów objętych pozycją CN 2710 będących przedmiotem dostawy towarów bezpośrednio do:
1) statków powietrznych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495),
2) statków morskich w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175)

- pod warunkiem potwierdzenia ich odbioru odpowiednio na dokumencie dostawy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556) albo w raporcie odbioru w systemie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

§  4.  Z obowiązku, o którym mowa w art. 10a ust. 1 i 2 ustawy, jest wyłączony przewóz towarów po krajowej sieci kolejowej środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1839 i 2546), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556).