Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1839

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 września 2018 r.
w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Na podstawie art. 7b ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000, 1039 i 1539) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) przypadki, w których przewóz towarów jest wyłączony:
a) z obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zwanego dalej "rejestrem",
b) z obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 oraz art. 10a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zwanej dalej "ustawą";
2) warunki wyłączenia w przypadkach, o których mowa w pkt 1.
§  2. 
1.  Z obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru jest wyłączony przewóz towarów objętych:
1) pozycją CN 2710, które są przedmiotem dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm. 2 ), zwanej dalej "dostawą towarów", dokonywanej ze stacji paliw ciekłych, jeżeli obrót tymi towarami jest dokonywany na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi;
2) pozycją CN 2710 19 81;
3) pozycją CN ex 2917 36 00 - kwas tereftalowy;
4) pozycją CN 3403 19 91.
2.  Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się pod warunkiem przewozu towarów bezpośrednio po dokonaniu dostawy towarów udokumentowanej fakturą lub w przypadku częściowej dostawy towarów udokumentowanej innym dokumentem potwierdzającym wydanie towarów w ramach takiej dostawy towarów.
3.  Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, stosuje się pod warunkiem przewozu towarów w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 20 kg lub objętość nie przekracza 20 litrów.
§  3.  Z obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, jest wyłączony przewóz towarów objętych pozycją CN 2710 będących przedmiotem dostawy towarów bezpośrednio do:
1) statków powietrznych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637),
2) statków morskich w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1137)

- pod warunkiem potwierdzenia ich odbioru odpowiednio na dokumencie dostawy albo w raporcie odbioru w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.). 3

§  4.  Z obowiązku, o którym mowa w art. 10a ust. 1 i 2 ustawy, jest wyłączony przewóz towarów po krajowej sieci kolejowej środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b ustawy.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 4
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669.
3 § 3 część wspólna zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2546) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1460), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539).