Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1556

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2020 r.

USTAWA
z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1)
tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi";

2)
w art. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zasady systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanego dalej "systemem monitorowania przewozu i obrotu";",

b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) obowiązki podmiotów uczestniczących w drogowym i kolejowym przewozie towarów oraz podmiotów dokonujących obrotu paliwami opałowymi;",

c)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym i kolejowym przewozem towarów oraz z obrotem paliwami opałowymi.";

3)
w art. 2:
a)
po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu:

"4b) obrót paliwami opałowymi - czynności określone w art. 6a albo w art. 6b;",

b)
po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) paliwa opałowe - towary nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556);

5b) podmiot nabywający - podmiot, na który przeniesiono posiadanie lub własność paliw opałowych w przypadku, o którym mowa w art. 6a ust. 1, albo zarejestrowanego odbiorcę, o którym mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1;",

c)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) podmiot odbierający:

a) osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) albo

b) zużywający podmiot olejowy nieprowadzący działalności gospodarczej;",

d)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) podmiot sprzedający - pośredniczący podmiot olejowy, który przenosi posiadanie lub własność paliw opałowych w przypadku, o którym mowa w art. 6a ust. 1, albo zarejestrowanego odbiorcę, o którym mowa w art. 6b ust. 1 pkt 2;",

e)
po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) pośredniczący podmiot olejowy - podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23e ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;",

f)
w pkt 10 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697)",
g)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) zgłoszenie - zgłoszenie do rejestru zgłoszeń:

a) przewozu towaru obejmującego przewóz określonej ilości tego samego rodzaju towaru albo określonych ilości różnych rodzajów towaru przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu albo

b) obrotu paliwami opałowymi;",

h)
w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) zużywający podmiot olejowy - podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.";

4)
użyte w art. 3 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2a, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 5, w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 9, w ust. 11 i w art. 13 w ust. 6 w zdaniu drugim, w różnych przypadkach, wyrazy "system monitorowania przewozu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "system monitorowania przewozu i obrotu";
5)
w art. 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. System monitorowania przewozu i obrotu obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych o przewozie towarów i obrocie paliwami opałowymi, w szczególności z zastosowaniem środków technicznych służących do tego monitorowania, oraz kontrolę realizacji obowiązków wynikających z ustawy.",

b)
w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) paliw opałowych, bez względu na ich ilość w przesyłce;",

c)
w ust. 4 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów, z wyłączeniem paliw opałowych,",

d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz paliw opałowych w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego, w przypadku, o którym mowa w art. 138ta ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.",

e)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Systemowi monitorowania przewozu i obrotu nie podlega przewóz towarów, z wyłączeniem paliw opałowych, dokonywany z przeznaczeniem dla:

1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) sił zbrojnych państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego;

3) sił zbrojnych uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju;

4) Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO;

5) jednostek wielonarodowych, w tym Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej;

6) podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) dotyczącej stacjonowania, statusu prawnego i wsparcia 3. Batalionu Łączności NATO (3NSB), elementu podporządkowanego Grupie Systemów Łączności i Informatyki NATO (NCISG) dyslokowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w SHAPE dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1825 i 1826);

7) Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego;

8) Centrum Szkolenia Sił Połączonych;

9) organów Krajowej Administracji Skarbowej;

10) Policji;

11) Służby Więziennej;

12) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

13) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

14) Straży Granicznej;

15) Służby Wywiadu Wojskowego;

16) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

17) Agencji Wywiadu;

18) Państwowej Straży Pożarnej;

19) instytucji Unii Europejskiej;

20) przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych;

21) Służby Ochrony Państwa;

22) dysponentów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).";

6)
w art. 4:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "przewozu towarów" dodaje się wyrazy "oraz obrotu paliwami opałowymi",
b)
w ust. 4 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) zawarte w miesięcznych zestawieniach informacji dotyczących okresowych umów, o których mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;",

c)
w ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) pkt 1b - są przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przesłano miesięczne zestawienie informacji dotyczących okresowych umów;";

7)
w art. 5:
a)
w ust. 2:
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) informację, czy:

a) podmiot wysyłający jest pośredniczącym podmiotem olejowym,

b) dostawa jest realizowana w ramach umowy, o której mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

- jeżeli dostawa dotyczy paliw opałowych;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego, numer, za pomocą którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będącej podmiotem odbierającym;",

b)
w ust. 4 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsce zakończenia przewozu na terytorium kraju, albo numer identyfikacyjny miejsca, o którym mowa w art. 16b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku dostawy paliw opałowych przewoźnik jest obowiązany przed rozpoczęciem przewozu towaru uzupełnić zgłoszenie o numer lub numery identyfikacyjne urządzeń grzewczych niestacjonarnych, o których mowa w art. 16b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, jeżeli dostawa towarów następuje do miejsca, w którym znajdują się te urządzenia.",

d)
dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. W przypadku dostawy paliw opałowych podmiot odbierający w dniu dostarczenia towaru uzupełnia zgłoszenie o:

1) informację o ilości odebranego towaru;

2) informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a lub b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

7. Przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 89 ust. 5e ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.";

8)
po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. W przypadku odmowy przyjęcia przez podmiot odbierający towaru będącego przedmiotem dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, podmiot wysyłający jest obowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towarów:

1) przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi albo

2) zaktualizować dane zawarte w zgłoszeniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku odmowy przyjęcia przez podmiot odbierający towaru będącego przedmiotem dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o przyczynach odmowy.";

9)
w art. 6:
a)
w ust. 2:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego, numer, za pomocą którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej, albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będącej podmiotem odbierającym;",

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych informację, czy podmiot odbierający jest zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym;",

w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5c pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o ilości odebranego towaru w dniu dostarczenia towaru.";

10)
po art. 6 dodaje się art. 6a-6c w brzmieniu:

"Art. 6a. 1. W przypadku dostawy paliw opałowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w przypadku dostawy niezwiązanej z przewozem, podmiot sprzedający jest obowiązany przesłać do rejestru zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia nie później niż z chwilą przeniesienia posiadania lub własności tych paliw.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie zawiera:

1) dane podmiotu sprzedającego obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

2) dane podmiotu nabywającego obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

3) numer identyfikacji podatkowej podmiotu sprzedającego;

4) numer identyfikacji podatkowej podmiotu nabywającego;

5) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem dostawy, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot nabywający nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu przeniesienia posiadania lub własności towaru uzupełnia zgłoszenie o:

1) informację o ilości odebranego towaru;

2) informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 3 lit. a lub b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Art. 6b. 1. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym będącego:

1) zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym, gdy nabycie to nastąpiło na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo

2) pośredniczącym podmiotem olejowym, gdy nabycie to nastąpiło na rzecz innych podmiotów

- podmiot ten jest obowiązany przesłać do rejestru zgłoszenie i uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia w dniu dostarczenia towaru do miejsca określonego w zezwoleniu, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zgłoszenie zawiera:

1) informację, czy podmiot jest zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym;

2) dane zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

3) numer identyfikacji podatkowej zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego;

4) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;

5) dane dotyczące towaru, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru;

6) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5c pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zgłoszenie zawiera:

1) dane pośredniczącego podmiotu olejowego nabywającego paliwa opałowe na rzecz innych podmiotów obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej pośredniczącego podmiotu olejowego, o którym mowa w pkt 1;

3) dane zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego, na którego rzecz nabywane są paliwa opałowe, obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby;

4) numer identyfikacji podatkowej zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego, o którym mowa w pkt 3;

5) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;

6) dane dotyczące towaru, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości, masy brutto lub objętości towaru;

7) oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5c pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Art. 6c. 1. W przypadku gdy podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający stosuje przy dostawie paliw opałowych okresową umowę, o której mowa w art. 89 ust. 5e albo 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający jest obowiązany, przed dokonaniem pierwszej dostawy albo przeniesieniem własności lub posiadania paliw opałowych, przesłać do rejestru zgłoszenie. Z chwilą przesłania zgłoszenia odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający uzyskują unikatowy identyfikator tej umowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie obejmuje dane:

1) podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby,

c) numer identyfikacji podatkowej;

2) podmiotu odbierającego albo podmiotu nabywającego obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres zamieszkania albo siedziby,

c) numer identyfikacji podatkowej;

3) dotyczące towaru będącego przedmiotem umowy, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN, ilości lub objętości towaru.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisów art. 6a nie stosuje się.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 5e i 5f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, odpowiednio podmiot wysyłający albo podmiot sprzedający przesyła do rejestru miesięczne zestawienie informacji dotyczących okresowych umów zawierające:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby odpowiednio podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego;

2) numer identyfikacji podatkowej odpowiednio podmiotu wysyłającego albo podmiotu sprzedającego;

3) unikatowy identyfikator okresowej umowy;

4) dane dotyczące towaru, w szczególności rodzaju towaru, kodu CN oraz ilości lub objętości towaru.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wymogi techniczne przekazywania miesięcznego zestawienia informacji, o którym mowa w ust. 4, do rejestru i określi sposób przekazywania tych zestawień.";

11)
art. 7b otrzymuje brzmienie:

"Art. 7b. 1. W przypadku niektórych przewozów towarów może zostać wyłączony obowiązek przesłania do rejestru zgłoszenia lub mogą zostać wyłączone inne obowiązki w zakresie uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia lub w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu, jeżeli ich realizacja jest szczególnie utrudniona, ze względu na specyfikę rodzaju przewozu, towarzyszące mu warunki techniczne, specyfikę przewozu danego towaru lub rodzaj transakcji podlegającej zgłoszeniu, a przedmiot danego obowiązku można zrealizować w inny sposób lub można od niego odstąpić ze względu na niskie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości wynikające z tego zwolnienia - w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których przewóz towarów jest wyłączony z obowiązku przesłania do rejestru zgłoszenia lub innych obowiązków w zakresie uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia lub w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu,

2) warunki wyłączenia, o którym mowa w pkt 1

- uwzględniając stopień obciążenia administracyjnego, skuteczność monitorowania przewozu towarów albo obrotu danym towarem oraz ryzyko powstania uszczupleń w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.";

12)
w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmiot wysyłający, podmiot odbierający, przewoźnik, podmiot sprzedający oraz podmiot nabywający są obowiązani niezwłocznie aktualizować dane zawarte w zgłoszeniu w takim zakresie, w jakim byli obowiązani do ich zgłoszenia.";

13)
w art. 9:
a)
w ust. 1 po wyrazach "aktualizacja zgłoszenia" dodaje się wyrazy "oraz przesyłanie miesięcznego zestawienia informacji dotyczących okresowych umów",
b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Podmiot wysyłający, podmiot odbierający, przewoźnik, podmiot sprzedający oraz podmiot nabywający mogą odpowiednio przesyłać, uzupełniać i aktualizować zgłoszenie oraz przesyłać miesięczne zestawienie informacji dotyczących okresowych umów, pod warunkiem że są zarejestrowanymi użytkownikami Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

3. Przesłanie, uzupełnienie i aktualizacja zgłoszenia oraz przesłanie miesięcznego zestawienia informacji dotyczących okresowych umów przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego oraz podmiotu nabywającego pociągają za sobą skutki dla reprezentowanego.",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku niedostępności rejestru:

1) podmiot wysyłający, podmiot odbierający albo przewoźnik, w zakresie swojej właściwości, przesyła do wyznaczonego organu Krajowej Administracji Skarbowej dokument zastępujący zgłoszenie, zawierający dane, o których mowa w art. 5-7, zwany dalej "dokumentem zastępującym zgłoszenie", i uzyskuje od właściwego organu Krajowej Administracji Skarbowej potwierdzenie przyjęcia tego dokumentu;

2) odpowiednio podmiot sprzedający albo podmiot nabywający, w przypadku, o którym mowa w art. 6b ust. 1, przesyła do rejestru zgłoszenie po przywróceniu dostępności rejestru;

3) podmiot nabywający uzupełnia zgłoszenie o dane, o których mowa w art. 6a ust. 3, po przywróceniu dostępności rejestru.",

d)
w ust. 7:
w pkt 1 po wyrazach "przewozu towarów" dodaje się wyrazy "oraz obrotu paliwami opałowymi",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających, przewoźników, podmiotów sprzedających i podmiotów nabywających oraz terminy przesłania zgłoszeń albo uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towarów, w przypadku niedostępności rejestru, uwzględniając konieczność zapewnienia przekazywania danych, o których mowa w art. 5-7, na potrzeby systemu monitorowania przewozu i obrotu;",

w pkt 2a po wyrazach "przewozu towarów" dodaje się wyrazy "oraz obrotu paliwami opałowymi";
14)
w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu paliw opałowych podlegających zgłoszeniu do rejestru, w przypadku gdy:

1) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru, o którym mowa w art. 16b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, są inne niż wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 4 tej ustawy;

2) nie otrzyma numeru identyfikacyjnego urządzeń grzewczych niestacjonarnych, o których mowa w art. 16b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.";

15)
w art. 12 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia organom, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i ust. 3, dane z rejestru w drodze teletransmisji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań i odpowiednio Urząd Regulacji Energetyki albo jednostka organizacyjna odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego będący odbiorcą informacji spełnia łącznie następujące warunki:";

16)
w art. 13 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W przypadku kontroli przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wymagających szczególnych warunków przechowywania, można skierować je w celu dokonania oględzin do miejsca, w którym możliwe jest ich dokonanie zgodnie z umową, o której mowa w art. 37ay ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.";

17)
w art. 15:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku nałożenia na środek transportu lub towar zamknięć urzędowych pobiera się od przewoźnika kaucję w wysokości 2000 zł.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Kaucja pobrana:

1) w formie gotówkowej podlega zwrotowi na rachunek bankowy przewoźnika lub jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez przewoźnika albo kierującego,

2) za pomocą instrumentu płatniczego podlega zwrotowi na rachunek bankowy przewoźnika lub jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwy dla instrumentu płatniczego

- w terminie 7 dni od dnia usunięcia zamknięć urzędowych.";

18)
w art. 16:
a)
w ust. 1a w pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) bez dokumentu, o którym mowa w art. 37av ust. 16a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, albo gdy dokument ten zawiera dane niekompletne lub niezgodne ze stanem faktycznym",

b)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. W przypadku zatrzymania, o którym mowa w ust. 1a, towar albo środek transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, wraz z towarem jest kierowany do miejsca określonego w umowie, o której mowa w art. 37ay ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.";

19)
w art. 21:
a)
po ust. 2a dodaje się ust. 2b-2d w brzmieniu:

"2b. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w art. 6a ust. 1 na podmiot sprzedający, który dokonał obrotu paliwami opałowymi, nakłada się karę pieniężną w wysokości 46% wartości brutto towaru będącego przedmiotem dostawy.

2c. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w art. 6b ust. 1 odpowiednio na zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy nakłada się karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

2d. W przypadku gdy podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik nie wykona obowiązku określonego w art. 7c, odpowiednio na podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego, zużywającego podmiotu olejowego albo pośredniczącego podmiotu olejowego lub interesem publicznym, na wniosek odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego, zużywającego podmiotu olejowego albo pośredniczącego podmiotu olejowego lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1-2d, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3.";

20)
w art. 22 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1a, i dostarczenia zgłoszonego paliwa opałowego do innego miejsca dostarczenia towaru, na przewoźnika nakłada się karę pieniężną w wysokości 100 000 zł, o ile nie ustalono podmiotu, który nabył lub posiada to paliwo.";

21)
w art. 24:
a)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. W przypadku gdy odpowiednio podmiot odbierający lub podmiot nabywający nie wykona obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5 albo art. 6a ust. 3, odpowiednio na podmiot odbierający albo na podmiot nabywający nakłada się karę pieniężną w wysokości:

1) 5000 zł - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą;

2) 1000 zł - w przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.";

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, podmiotu nabywającego albo przewoźnika lub interesem publicznym, na wniosek odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, podmiotu nabywającego albo przewoźnika lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1-1b, z uwzględnieniem art. 26 ust. 3.";

22)
w art. 26:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy:

1) dla miejsca kontroli - w przypadku kontroli przewozu towarów,

2) ze względu na adres zamieszkania lub na adres siedziby podmiotu odbierającego albo podmiotu nabywającego - w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1b

- z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 30.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego nakładającej karę pieniężną jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję w pierwszej instancji.";

23)
w art. 31:
a)
w ust. 1 po wyrazach "art. 22 ust. 1-2a" dodaje się wyrazy "albo w art. 24 ust. 1 pkt 1",
b)
w ust. 3 po wyrazach "art. 22 ust. 1-2a" dodaje się wyrazy "albo w art. 24 ust. 1 pkt 1".

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i 1091) w art. 1 w ust. 4 wyrazy "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556).".

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) w art. 41 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Prezes URE niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu albo wygaśnięciu koncesji w zakresie działalności związanej z prowadzoną przez podmiot działalnością gospodarczą jako pośredniczący podmiot olejowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

6b. Prezes URE niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie koncesji, jeżeli w jej wyniku podmiot utracił możliwość prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot olejowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.".

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 80ba w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach "Straży Granicznej, " dodaje się wyrazy "Krajowej Administracji Skarbowej,";
2)
w art. 129 w ust. 4a w zdaniu drugim po wyrazach "Funkcjonariuszom Straży Granicznej" dodaje się wyrazy "i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej";
3)
w art. 132:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej",
b)
w ust. 1a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej",
c)
w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy "policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej",
d)
w ust. 3a wyrazy "Policji albo Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Policji, Straży Granicznej albo Krajowej Administracji Skarbowej",
e)
w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy "Policji albo Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Policji, Straży Granicznej albo Krajowej Administracji Skarbowej";
4)
w art. 132a:
a)
w ust. 2 wyrazy "albo funkcjonariusz Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami ", funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej",
b)
w ust. 3 wyrazy "albo funkcjonariusz Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami ", funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej",
c)
w ust. 4 wyrazy "albo Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami ", Straży Granicznej albo Krajowej Administracji Skarbowej";
5)
w art. 133 w ust. 1 wyrazy "Policji albo Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Policji, Straży Granicznej albo Krajowej Administracji Skarbowej".

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520 i 1553) w art. 272 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty dokonujące zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556).".

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.) w art. 56b § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 16, art. 16b, art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym nie składa zgłoszenia rejestracyjnego, zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, powiadomienia, zgłoszenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności, albo nie zgłasza zmiany danych w nich zawartych, albo składa je po terminie lub podaje w nich dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.".

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 i 1123) w art. 96 w § 1ab wyrazy "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556)".

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 50 w pkt 4 wyrazy "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000, 1039 i 1539)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556)";
2)
w art. 56 w ust. 3 wyrazy "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi".

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399, 959, 1495 i 1542) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 37av:
a)
w ust. 2 w pkt 4 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) nazwę handlową i międzynarodową,",

b)
po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

"14a. Wykaz, o którym mowa w ust. 14, zawiera co najmniej nazwę handlową i międzynarodową, postać, moc i wielkość opakowania wskazanych w nim produktów leczniczych, a w przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych - nazwę, postać, wielkość opakowania i ilość w opakowaniu.",

c)
w ust. 16 w zdaniu pierwszym:
wyrazy "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556)",
na końcu dodaje się wyrazy " , zwanej dalej "ustawą o systemie monitorowania" ",
d)
po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

"16a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, do przewozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych określonych w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 14, podmiot wysyłający w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania, dołącza dokument, który przekazuje kierującemu, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy. Dokument ten zawiera datę wystawienia, nazwę handlową i międzynarodową oraz postać farmaceutyczną produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, numer serii, datę ważności, dostarczaną ilość, nazwę i adres dostawcy, adres miejsca nadania wysyłki, nazwę i adres odbiorcy, adres dostawy, określenie wymaganych warunków transportu i przechowywania transportowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, imię i nazwisko oraz podpis osoby wystawiającej ten dokument.";

2)
użyte w art. 37av w ust. 16 w zdaniu drugim, art. 37ax, w art. 37ay w ust. 2, w art. 37az, w art. 37aza w ust. 1, w art. 37azd w ust. 1 i 3 oraz w art. 115 w ust. 1 w pkt 13-15 wyrazy "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów" zastępuje się wyrazami "ustawy o systemie monitorowania";
3)
w art. 37ay ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny Inspektor Farmaceutyczny zawiera umowę o strzeżenie i przechowywanie towarów zatrzymanych zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy o systemie monitorowania oraz dla celów dokonywania oględzin towaru, o których mowa w art. 13 ust. 2a tej ustawy, z przedsiębiorcą zapewniającym warunki odpowiednie do przechowywania tych produktów, środków lub wyrobów i przeprowadzenia ich oględzin.";

4)
w art. 78 w ust. 1 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) nazwę, datę ważności, numer serii i kod EAN produktu leczniczego,";

5)
w art. 127b w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca, który wbrew przepisom art. 37av:".

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 i 1495) w załączniku

do ustawy w części IV w kolumnie 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest do złożenia lub zmiany zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego lub zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556).".

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501 i 1520) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 w ust. 1:
a)
po pkt 22a dodaje się pkt 22b w brzmieniu:

"22b) zużywający podmiot olejowy - podmiot mający miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium kraju na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zużywają do celów opałowych wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1;",

b)
po pkt 23d dodaje się pkt 23e w brzmieniu:

"23e) pośredniczący podmiot olejowy - podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju lub przedsiębiorcę zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, i którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1;",

c)
w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

"37) okresowa umowa - umowę sprzedaży, z której treści wynika ilość sprzedawanych wyrobów akcyzowych w określonym czasie.";

2)
w art. 14:
a)
po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

"3b. Organami podatkowymi właściwymi w sprawach rejestracji zużywających podmiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych są dla:

1) osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze względu na adres ich zamieszkania albo adres miejsca pobytu i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej;

2) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania zadań w zakresie akcyzy ze względu na adres ich siedziby i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.

3c. W przypadku gdy zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy podlega obowiązkowi rejestracyjnemu, o którym mowa w art. 16 ust. 1, do ustalenia organu podatkowego właściwego w sprawach rejestracji tych podmiotów stosuje się odpowiednio ust. 3, 4-4g, 6 i 10.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Organami podatkowymi właściwymi do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 42 ust. 4 i 8, art. 46p ust. 1, art. 82 ust. 1, 2 i 2e oraz art. 89 ust. 2f i ust. 20 pkt 1, są naczelnik urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa dla tej akcyzy lub który wydał decyzję określającą wysokość tej akcyzy, i właściwy dla tego naczelnika w zakresie akcyzy dyrektor izby administracji skarbowej.";

3)
po art. 16a dodaje się art. 16b i art. 16c w brzmieniu:

"Art. 16b. 1. Podmiot zamierzający zużywać do celów opałowych wyroby akcyzowe jako zużywający podmiot olejowy lub prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot olejowy składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem tych wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, zgłoszenie rejestracyjne uproszczone.

2. Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone zawiera dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w ust. 1, obejmujące jego imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz w przypadku:

1) zużywającego podmiotu olejowego - liczbę posiadanych urządzeń grzewczych, miejsca, w tym adresy i dane geolokalizacyjne, gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem urządzeń niestacjonarnych, przewidywaną ilość zużywanych wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a przez każde urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym oraz dla każdego urządzenia grzewczego - wskazanie jego rodzaju, typu oraz mocy;

2) pośredniczącego podmiotu olejowego - adresy miejsc wykonywania działalności oraz numer posiadanej koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, po przyjęciu zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, nadaje numer identyfikacyjny:

1) miejsca (adresu), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze - w przypadku urządzeń grzewczych stacjonarnych;

2) dla każdego urządzenia grzewczego - w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych.

4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie zawiera dane dotyczące zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego, obejmujące imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz w przypadku zużywającego podmiotu olejowego wskazanie rodzaju, typu, mocy i liczby posiadanych urządzeń grzewczych, miejsc, w tym adresów i danych geolokalizacyjnych, gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem urządzeń grzewczych niestacjonarnych, oraz numer identyfikacyjny miejsca (adresu), gdzie znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych - numer identyfikacyjny urządzenia.

5. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego przed wydaniem potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, może zweryfikować dane podane w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.

6. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, podmiotowi składającemu zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 5, zostanie stwierdzone, że:

1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym są niezgodne z prawdą lub

2) podmiot ten nie istnieje, lub

3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, lub

5) podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot olejowy nie posiada koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

7. Odmowa wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, następuje w drodze decyzji, z wyłączeniem stosowania art. 165 § 2 i art. 200 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, odmowa wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, następuje bez konieczności zawiadamiania podmiotu składającego zgłoszenie rejestracyjne uproszczone.

9. W przypadku gdy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym ulegną zmianie, zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy jest obowiązany do zgłoszenia zmiany tych danych w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

10. W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym i kontynuowania działalności po jego śmierci obowiązanym do zgłoszenia zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym jest:

1) zarządca sukcesyjny - w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy;

2) osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, dokonująca czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy - w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

11. W przypadku przejęcia praw i obowiązków przedsiębiorcy będącego zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym na podstawie odrębnych przepisów, obowiązanym do zgłoszenia zmiany danych w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym jest następca prawny tego podmiotu lub inne osoby, które przejęły prawa i obowiązki.

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 9-11, przepisy ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.

Art. 16c. Przepisu art. 16b nie stosuje się do podmiotów nabywających wyroby akcyzowe nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów, w przypadku nabycia tych wyrobów od pośredniczącego podmiotu olejowego dokonującego ich sprzedaży detalicznej.";

4)
w art. 18:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestry podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 oraz art. 16b ust. 1. Rejestry zawierają dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym albo zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym tych podmiotów.",

b)
po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b. W przypadku zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane dotyczące tych podmiotów, obejmujące w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a w przypadku zużywającego podmiotu olejowego również miejsca, w tym adres i dane geolokalizacyjne, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze, z wyłączeniem urządzeń grzewczych niestacjonarnych, oraz numer identyfikacyjny miejsca (adresu), gdzie znajduje się urządzenie grzewcze stacjonarne, a w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych - numer identyfikacyjny urządzenia.";

5)
w art. 19:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy zaprzestał wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1, jest obowiązany w terminie 7 dni złożyć zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania tych czynności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.",

b)
po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b. W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego zużywającym podmiotem olejowym lub pośredniczącym podmiotem olejowym, jeżeli z chwilą jego śmierci nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, następca prawny tego podmiotu:

1) informuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego o śmierci podmiotu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia;

2) składa zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1, jeżeli nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 10 tej ustawy.",

c)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1-2, ust. 2a pkt 2 i ust. 2b pkt 2, stanowią podstawę do wykreślenia podmiotu z właściwego rejestru przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

4. W przypadku niezłożenia zgłoszeń zgodnie z ust. 1-2, ust. 2a pkt 2 i ust. 2b pkt 2, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który dokonał rejestracji, z urzędu wykreśla podmiot z właściwego rejestru.",

d)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

"4a. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego z urzędu wykreśla z właściwego rejestru zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy, jeżeli:

1) podmiot nie istnieje lub

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym okażą się niezgodne z prawdą, lub

4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, lub

5) pośredniczący podmiot olejowy nie posiada koncesji wymaganej przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

4b. Wykreślenie z rejestru zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego, następuje w drodze decyzji, która jest natychmiast wykonalna.

4c. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a pkt 1, wydanie decyzji następuje bez konieczności zawiadamiania odpowiednio zużywającego podmiotu olejowego lub pośredniczącego podmiotu olejowego.",

e)
w ust. 5 po wyrazach "wykreśleniu z" dodaje się wyraz "właściwego";
6)
po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 4, oraz zgłoszeń, o których mowa w art. 19 ust. 1a i ust. 2b pkt 2, uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o pośredniczących podmiotach olejowych, zużywających podmiotach olejowych oraz urządzeniach grzewczych i miejscach, gdzie znajdują się te urządzenia.";

7)
w art. 89:
a)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, stawki akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a stosuje się, pod warunkiem że:

1) nabywcą tych wyrobów jest pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy;

2) sprzedawca będący pośredniczącym podmiotem olejowym dokona zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556);

3) nabywca oświadczy, że nabywane wyroby:

a) zostaną przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek; oświadczenie ma następującą teść:

"Oświadczam, że nabywane wyroby zużyję do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia nabywanych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego." lub

b) będą sprzedane do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek; oświadczenie ma następującą treść:

"Oświadczam, że nabywane wyroby sprzedam do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia nabywanych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.";

4) nabywca uzupełni zgłoszenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zgodnie z art. 5 ust. 6 lub art. 6a ust. 3 tej ustawy oraz uzupełni to zgłoszenie o oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.",

b)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5g w brzmieniu:

"5a. W przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów, warunkiem zastosowania stawek określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a jest:

1) zamieszczenie przez pośredniczący podmiot olejowy w rejestrze, o którym mowa w art. 138ta ust. 1, danych wymienionych w art. 138ta ust. 2;

2) potwierdzenie przez pośredniczący podmiot olejowy sprzedaży detalicznej tych wyrobów fakturą, która zawiera informację o treści: "Nabywane paliwa opałowe mogą być zużyte wyłącznie do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia nabytych paliw opałowych i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.".

5b. W przypadku importu wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, stawki akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a stosuje się, pod warunkiem że:

1) importerem tych wyrobów jest pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy;

2) w zgłoszeniu celnym w rozumieniu przepisów prawa celnego importer złoży:

a) oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek, o następującej treści:

"Oświadczam, że przywożone wyroby zużyję do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia przywożonych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego." lub

b) oświadczenie, że przywożone wyroby będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek, o następującej treści:

"Oświadczam, że przywożone wyroby sprzedam z przeznaczeniem do celów opałowych. Za zmianę przeznaczenia przywożonych wyrobów i przez to narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego grozi odpowiedzialność przewidziana w art. 73a Kodeksu karnego skarbowego.".

5c. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, stawki akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a stosuje się, pod warunkiem że:

1) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego tych wyrobów jest pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy;

2) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego dokona zgłoszenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi;

3) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego w dokonanym zgłoszeniu złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek o treści określonej w ust. 5b pkt 2 lit. a lub b;

4) podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, uzupełni zgłoszenie zgodnie z art. 6 ust. 5 tej ustawy o informację o ilości odebranego wyrobu.

5d. W przypadkach niedostępności rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, warunki określone w ust. 5 pkt 2-4 oraz ust. 5c pkt 2-4 uznaje się za spełnione, o ile podmiot dokona zgłoszenia i uzupełnienia zgłoszenia o informacje o odbiorze wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, na warunkach i w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 tej ustawy.

5e. W przypadku sprzedaży paliw opałowych będących przedmiotem przewozu towarów w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi pośredniczącemu podmiotowi olejowemu lub zużywającemu podmiotowi olejowemu innemu niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, warunki stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, mogą być zastąpione oświadczeniem nabywcy o treści określonej w ust. 5 pkt 3 lit. a lub b złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, jeżeli:

1) każda sprzedaż tych wyrobów została potwierdzona fakturą;

2) nabywca poinformuje sprzedawcę, że ilość odebranych wyrobów jest zgodna z ilością wykazaną w fakturze, o której mowa w pkt 1;

3) dokonano zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, danych zawartych w umowie, o których mowa w art. 6c ust. 2 tej ustawy, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów.

5f. W przypadku sprzedaży paliw opałowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy niebędących przedmiotem przewozu w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi pośredniczącemu podmiotowi olejowemu lub zużywającemu podmiotowi olejowemu innemu niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, warunki stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, mogą być zastąpione oświadczeniem nabywcy o treści określonej w ust. 5 pkt 3 lit. a lub b złożonym w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą wyrobów akcyzowych, które wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów akcyzowych w ilości wynikającej z tej umowy, jeżeli:

1) każda sprzedaż tych wyrobów została potwierdzona fakturą;

2) nabywca poinformuje sprzedawcę, że ilość odebranych wyrobów jest zgodna z ilością wykazaną w fakturze, o której mowa w pkt 1;

3) dokonano zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, danych zawartych w umowie, o których mowa w art. 6c ust. 2 tej ustawy, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów.

5g. W przypadkach, o których mowa w ust. 5e i 5f, sprzedawca będący pośredniczącym podmiotem olejowym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, sporządza i przesyła do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, miesięczne zestawienie informacji, o których mowa w art. 6c ust. 4 tej ustawy.",

c)
uchyla się ust. 6-9,
d)
w ust. 10:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a zużywającym podmiotom olejowym jest obowiązany odmówić sprzedaży tych wyrobów w przypadku gdy:",

uchyla się pkt 1 i 2,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) adres, pod który sprzedawca dostarczył wyroby akcyzowe, jest inny niż wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego miejsce (adres), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze, z wyłączeniem miejsc, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze niestacjonarne.",

uchyla się pkt 4,
e)
uchyla się ust. 11-15,
f)
ust. 16 otrzymuje brzmienie:

"16. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-5f i ust. 10 pkt 3, nie zostały spełnione, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.",

g)
dodaje się ust. 17-21 w brzmieniu:

"17. W przypadku gdy nabywca uzupełni zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, po upływie terminu, o którym mowa w art. 5 ust. 6 lub art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ale przed upływem terminu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 tej ustawy, zobowiązanie podatkowe nie powstaje i z chwilą uzupełnienia przez nabywcę tego zgłoszenia, w części objętej potwierdzeniem, wygasa obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, ciążący na pośredniczącym podmiocie olejowym.

18. W przypadku gdy podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, uzupełni zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5c pkt 4, po upływie terminu, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ale przed upływem terminu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 tej ustawy, stosuje się stawki akcyzy określone w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

19. W przypadku naruszenia warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 5e i 5f, obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3, ciążący na pośredniczącym podmiocie olejowym, wygasa w zakresie ilości odebranego towaru potwierdzonej przez nabywcę w zgłoszeniu w sposób, o którym mowa w art. 5 ust. 6 lub art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

20. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, ust. 5c pkt 4 i ust. 5d, albo naruszenia warunków sprzedaży, o których mowa w ust. 5a, 5e, 5f i ust. 10 pkt 3:

1) pośredniczącemu podmiotowi olejowemu lub zużywającemu podmiotowi olejowemu, na jego wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie roku, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy, przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej przez ten podmiot, jeżeli w wyniku postępowania podatkowego zostanie ustalone, że wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, zostały zużyte do celów opałowych albo

2) jeżeli pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy nie złożył deklaracji podatkowej lub deklaracji uproszczonej w zakresie wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w ust. 4 pkt 1:

a) nie wszczyna się postępowań podatkowych, jeżeli w wyniku kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej ustalono, że wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, zostały zużyte do celów opałowych albo

b) wszczęte postępowanie umarza się, jeżeli w tym postępowaniu ustalono, że wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, zostały zużyte do celów opałowych.

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 pkt 1, kwotę zwrotu akcyzy zapłaconej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, stanowi różnica między akcyzą zapłaconą według stawki akcyzy określonej w ust. 4 pkt 1 a akcyzą należną obliczoną według stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.";

8)
art. 138t ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Wpisu do rejestru nie dokonuje się, w przypadku gdy w wyniku sprzedaży wyrobów wskazanych w ust. 1 ich przewóz objęty został systemem monitorowania przewozu i obrotu, o którym mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, lub gdy sprzedaż potwierdzana jest fakturą.";

9)
po art. 138t dodaje się art. 138ta w brzmieniu:

"Art. 138ta. 1. Pośredniczący podmiot olejowy dokonujący sprzedaży detalicznej wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów, prowadzi rejestr podmiotów nabywających te wyroby.

2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, podmiot dokonujący sprzedaży detalicznej wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, zamieszcza następujące dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu nabywającego te wyroby akcyzowe, adres jego zamieszkania, miejsca pobytu lub siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL podmiotu nabywającego te wyroby akcyzowe, a jeżeli numer PESEL nie został nadany nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

3) adres miejsca zużycia tych wyrobów akcyzowych;

4) wskazanie rodzaju, typu, mocy i liczby urządzeń grzewczych;

5) datę sprzedaży;

6) dane dotyczące tych wyrobów akcyzowych, w szczególności rodzaj wyrobów, kod CN, ilość, masę brutto lub objętość.

3. Wpisu do rejestru dokonuje się z chwilą sprzedaży wyrobów.

4. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 1, jest obowiązana do okazania podmiotowi dokonującemu sprzedaży detalicznej dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.

5. W przypadku gdy osoba fizyczna odmawia okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość lub podania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, pośredniczący podmiot olejowy dokonujący sprzedaży detalicznej jest obowiązany odmówić sprzedaży wyrobów wskazanych w ust. 1.

6. Pośredniczący podmiot olejowy dokonujący sprzedaży detalicznej przekazuje kopię rejestru właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rejestr.

7. Dane, o których mowa w ust. 2, są przechowywane do celów kontroli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały zamieszczone w rejestrze, o którym mowa w ust. L".

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730 i 1520) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 w ust. 1:
a)
w pkt 16b wyrazy "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556)",
b)
w pkt 18a wyrazy "systemem monitorowania przewozu towarów" zastępuje się wyrazami "systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi";
2)
w art. 47 w ust. 1 w pkt 2 lit. m otrzymuje brzmienie:

"m) ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,";

3)
w art. 62 w ust. 5 w pkt 1a wyrazy "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi".

Do przewozów towarów, o których mowa w art. 5-7 ustawy zmienianej w art. 1, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

W postępowaniach odwoławczych w sprawach nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 21-22a oraz art. 24 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, właściwe są organy odwoławcze, które były właściwe w takich sprawach przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu.

1. 
Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w stosunku do wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
W przypadku przewozu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, rozpoczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz gdy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w stosunku do tych wyrobów nie powstał obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, do opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. 
Umowy okresowe, o których mowa w art. 89 ust. 8a ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, należy zgłosić do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, najpóźniej przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży wyrobów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Dokonując zgłoszenia umów okresowych, podaje się dane, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ze wskazaniem ilości lub objętości towaru pozostałej do sprzedaży w ramach tej umowy według stanu na dzień 1 września 2019 r. Przepisy art. 89 ust. 5e pkt 1 i 2 oraz ust. 5f pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się.
4. 
Miesięczne zestawienia oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 13 i 14 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, za sierpień 2019 r., sporządza się i przekazuje do właściwego organu na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.
1.  1
 Do dnia 31 sierpnia 2020 r. do wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, do warunków stosowania stawek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a tej ustawy mogą być stosowane przepisy dotychczasowe. Miesięczne zestawienia oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 13 i 14 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, sporządza się i przekazuje do właściwego organu na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie składa się zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, o którym mowa w art. 16b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 11.
3.  2
 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w razie przewozu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, rozpoczętego i niezakończonego przed dniem 1 września 2020 r., oraz gdy do tego dnia w stosunku do tych wyrobów nie powstał obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym, do opodatkowania tych wyrobów podatkiem akcyzowym stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.  3
 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowy okresowe, o których mowa w art. 89 ust. 8a ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, należy zgłosić do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, najpóźniej przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży wyrobów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy zmienianej w art. 11, po dniu 31 sierpnia 2020 r. Dokonując zgłoszenia umów okresowych, podaje się dane, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ze wskazaniem ilości lub objętości towaru pozostałej do sprzedaży w ramach tej umowy według stanu na dzień 1 września 2020 r. Przepisy art. 89 ust. 5e pkt 1 i 2 oraz ust. 5f pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane w tym okresie na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań sektora finansów publicznych wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:
1)
2019 - 1 mln zł;
2)
2020 - 0,15 mln zł;
3)
2021 - 0,15 mln zł;
4)
2022 - 0,15 mln zł;
5)
2023 - 0,15 mln zł;
6)
2024 - 0,15 mln zł;
7)
2025 - 0,15 mln zł;
8)
2026 - 0,15 mln zł;
9)
2027 - 0,15 mln zł;
10)
2028 - 0,15 mln zł.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku gdy wysokość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków zmniejsza wysokość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wysokością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4. 
W przypadku gdy wysokość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem:

1)
art. 1 pkt 15-18, pkt 22 lit. b i pkt 23, art. 9 pkt 1 lit. a, lit. b, lit. c tiret drugie i lit. d oraz pkt 2-5, art. 14 oraz art. 18, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 3, art. 5, art. 6, art. 10, art. 11 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 3-6 oraz art. 16, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3)
art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
1 Art. 16 ust. 1 zmieniony przez art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
2 Art. 16 ust. 3 zmieniony przez art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
3 Art. 16 ust. 4 zmieniony przez art. 60 pkt 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.