Wykonywanie przez mierniczych prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.44.393

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 27 kwietnia 1927 r.
w sprawie wykonywania przez mierniczych prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Na mocy p. g art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. № 90, poz. 706), art. 15 i 25 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o mierniczych przysięgłych (Dz. U. R. P. № 97, poz. 682) oraz art. 10 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów w brzmieniu ustalonem przez art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z 1926 r. № 15, poz. 84) zarządzam co następuje:

Tryb wykonywania przez mierniczych prac pomiarowych związanych z przebudową ustroju rolnego.

§  1. 1
Mierniczowie przysięgli i upoważnieni winni zawiadamiać właściwy powiatowy urząd ziemski o rozpoczęciu każdej pracy pomiarowej, związanej z przebudową ustroju rolnego, podając nazwą objektu, gminy i powiatu, obszar w hektarach, rodzaj pracy i nazwiska tych praktykantów lub pomocników mierniczych, którzy przy jej wykonaniu mają brać udział.
§  2.
Mierniczowie przysięgli i upoważnieni przy wykonywaniu prac pomiarowych, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia obowiązani są stosować się do:
a)
obowiązujących ustaw i rozporządzeń, dotyczących przebudowy ustroju rolnego,
b)
odnośnej instrukcji technicznej, przepisów i wzorów Ministerstwa Reform Rolnych,
c)
wskazówek oraz zarządzeń właściwych urzędów ziemskich.
§  3. 2
Mierniczowie przysięgli i upoważnieni obowiązani są poddawać rewizji właściwych urzędów ziemskich wykonywane prące związane z przebudową ustroju rolnego, jak również na każde żądanie tychże urzędów przedkładać do wglądu wszystkie rnaterjały pomiarowe i wyliczeniowe.

Przy rewizji na gruncie mierniczowie przysięgli i upoważnieni na żądanie właściwych urzędów ziemskich obowiązani są być obecni osobiście z narzędziami mierniczemi oraz całkowitym operatem pomiarowym (przy scalaniu nadto-operatem formalnoprawnym). W razie niemożności przybycia osobiście mierniczy przysięgły lub upoważniony obowiązany jest delegować innego mierniczego, albo pomocnika mierniczego, którzy brali udział w wykonaniu danej pracy i są z nią dobrze obznajmieni.

§  4.
Mierniczowie przysięgli i upoważnieni obowiązani są nadsyłać do okręgowego urzędu ziemskiego o każdym objekcie dwie kartki sprawozdawcze: 1) o rozpoczęciu robót na gruncie, 2) o przystąpieniu do wprowadzenia projektu na grunt ze wskazaniem przypuszczalnego terminu ukończenia tej czynności.

W pracach scaleniowych przesyłają ponadto trzecią kartkę ze wskazaniem daty dokonanego ogłoszenia dotychczasowego stanu posiadania. Pierwsza kartka (o rozpoczęciu prac na gruncie) winna być przesyłana za pośrednictwem powiatowego urzędu ziemskiego, a następne bezpośrednio do okręgowego urzędu ziemskiego.

§  5. 3
Mierniczowie przysięgli i upoważnieni najpóźniej do 5 stycznia każdego roku obowiązani są składać do właściwych okręgowych urzędów ziemskich sprawozdania roczne z prac dokonywanych w ciągu ubiegłego roku na terenie okręgowego urzędu ziemskiego, a dotyczących przebudowy ustroju rolnego.

Mierniczowie, wykonywający prace pomiarowe na podstawie umów, zawartych z okręgowym urzędem ziemskim, prócz wyżej wymienionych sprawozdań składają sprawozdania w terminach, przewidzianych w umowach.

Mierniczowie przysięgli oraz upoważnieni obowiązani są ponadto przedkładać właściwym urzędom ziemskim wykaz personelu pomocniczego, zajętego przy każdej poszczególnej pracy, jak również zawiadamiać o każdej zmianie, zaszłej w składzie tego personelu.

§  6.
Rozpoczętą pracę mierniczowie przysięgli i upoważnieni obowiązani są prowadzić bez przerwy. W razie konieczności przerwania pracy mierniczowie obowiązani są zawiadomić o tem okręgowy urząd ziemski za pośrednictwem właściwego powiatowego urzędu ziemskiego z podaniem przyczyn przerwy. O wznowieniu przerwanej pracy mierniczowie przysięgli i upoważnieni obowiązani są tą samą drogą powiadomić okręgowy urząd ziemski.
§  7.
Wszelkie braki lub błędy, ustalone podczas rewizji, winny być usuwane lub poprawiane przez mierniczych w terminach, wskazanych przez rewidentów pomiarów, względnie okręgowe urzędy ziemskie.
§  8.
Mierniczowie przysięgli i upoważnieni obowiązani są w zasadzie wszystkie czynności miernicze, związane z przebudową ustroju rolnego, wykonywać osobiście; mogą jednakże w poszczególnych pracach powierzać wykonanie pewnych czynności praktykantom i personelowi pomocniczemu, zgodnie z ustawą o mierniczych przysięgłych.
§  9.
Mierniczowie przysięgli i upoważnieni są odpowiedzialni za czynności pomiarowe, wykonywane przez swych praktykantów oraz cały swój personel pomocniczy.

Tryb pozbowiania mierniczych przysięgłych uprawnień do wykonywania prac, związanych z przebudową ustroju rolnego.

§  10.
W razie stwierdzonego przez okręgowy urząd ziemski wykonywania przez mierniczego przysięgłego prac pomiarowych przy scalaniu gruntów niezgodnie z ustawą o scalaniu gruntów z dnia 31 lipca 1923 r. w brzmieniu, ogłoszonem w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1925 r. o ustaleniu obowiązującego tekstu ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. № 39, poz. 244), lub z rozporządzeniami, przepisami i zarządzeniami Ministerstwa Reform Rolnych, okręgowy urząd ziemski udziela temuż mierniczemu pisemnego ostrzeżenia.
§  11. 4
O ile mierniczy przysięgły, pomimo otrzymanego ostrzeżenia, w dalszym ciągu nie zastosuje się do odpowiednich wymagań, wymienionych w § 10 niniejszego rozporządzenia, Minister Reform Rolnych na wniosek właściwego okręgowego urzędu ziemskiego pozbawia danego mierniczego uprawnienia do wykonywania prac scaleniowych na pewien okres czasu.

Wniosek taki może być przez okręgowy urząd ziemski postawiony także bez uprzedniego ostrzeżenia mierniczego w myśl § 10, a to w przypadkach wyjątkowo ciężkich uchybień, świadczących, że dana praca nie może być przez tego mierniczego sumiennie, prawidłowo i terminowo wykończona

§  12.
W razie gdy pozbawiony na pewien czas uprawnienia mierniczy przysięgły nadal nie stosuje się do wymagań wymienionych w § 10 niniejszego rozporządzenia, Minister Reform Rolnych na wniosek właściwego okręgowego urzędu ziemskiego mocen jest całkowicie pozbawić takiego mierniczego uprawnień do wykonywania prac pomiarowych przy scalaniu gruntów.
§  13.
Przed powzięciem decyzji o pozbawieniu uprawnienia (§ 11 i 12) Minister Reform Rolnych wzywa mierniczego do złożenia pisemnych wyjaśnień najdalej w terminie 14-dniowym od daty otrzymania wezwania-pod rygorem powzięcia decyzji na podstawie materjału, złożonego przez okręgowy urząd ziemski.
§  14.
Odpisy decyzji Ministra Reform Rolnych w sprawie czasowego lub całkowitego pozbawienia mierniczych przysięgłych uprawnień do wykonywania prac scaleniowych przesyła się każdorazowo do wiadomości właściwemu wojewodzie.
§  15.
Pozbawienie uprawnienia do wykonywania prac pomiarowych przy scalaniu gruntów, czy to na pewien czas, czy to całkowicie, nie ma skutku w odniesieniu do prac rozpoczętych przed pozbawieniem uprawnienia i nie zwalnia mierniczego od obowiązku ukończenia tych prac.
§  16.
W wypadkach stwierdzonego przez powiatowy urząd ziemski uchybienia terminom wykonania objętych umowami prac scaleniowych, okręgowemu urzędowi ziemskiemu służy prawo niezwłocznego podjęcia tych prac i przekazania ich temu samemu lub innemu mierniczemu, przyczem mierniczy pod rygorem pozbawienia uprawnienia do wykonywania prac pomiarowych przy scalaniu gruntów winien w terminie, wyznaczonym przez tenże urząd, złożyć wszystkie zebrane i sporządzone w toku postępowania scaleniowego dokumenty, akta i materiały, dotyczące postępowania zarówno formalnego jak i technicznego.
§  17.
W wypadkach wyjątkowych, gdy dalsze wykonanie przez danego mierniczego przysięgłego prac pomiarowych przy scalaniu gruntów, mogłoby narazić Skarb Państwa lub strony zainteresowane na niepowetowane straty, okręgowy urząd ziemski jednocześnie z wystąpieniem z wnioskiem o pozbawienie uprawnienia może zawiesić tego mierniczego w czynnościach, zawiadamiając o tem Ministra Reform Rolnych najdalej w ciągu 3-ch dni od wydania zarządzenia. Do mierniczych zawieszonych nie ma zastosowania § 15 niniejszego rozporządzenia.
§  18.
W wypadkach nieterminowego, nieprawidłowego lub niesumiennego wykonywania przez mierniczego przysięgłego prac mierniczych, związanych z przebudowa ustroju rolnego, poza scalaniem gruntów, okręgowy urząd ziemski występuje do właściwego wojewody z wnioskiem o udzielenie mierniczemu ostrzeżenia lub o pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu, a w wyjątkowych wypadkach, gdy dalsze wykonywanie czynności mierniczych przez danego mierniczego mogłoby narazić Skarb Państwa lub strony zainteresowane na niepowetowane straty, o natychmiastowe zawieszenie w czynnościach.

Tryb pozbawiania upoważnionych mierniczych upoważnień Ministra Reform Rolnych.

§  19. 5
Mierniczowie upoważnieni mogą być pozbawieni upoważnienia do wykonywania prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego, z zachowaniem trybu postępowania, przewidzianego w § 10, 11, 13, 15, 16 i 17. Pozbawienie upoważnienia następuje na czas nieograniczony.
§  20. 6
W przypadkach gdy mierniczy, któremu Minister Reform Rolnych odebrał upoważnienie w myśl § 19, uzyska następnie tytuł mierniczego przysięgłego, Minister Reform Rolnych może wydać decyzję, mocą której mierniczy przysięgły pozbawiony będzie uprawnienia do wykonywania prac przy scalaniu gruntów. Decyzję taką wydaje Minister Reform Rolnych na podstawie akt postępowania, w którego wyniku mierniczy został poprzednio pozbawiony, upoważnienia.
§  21.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie przepisy wydane w sprawie objętej niniejszem rozporządzeniem, a w szczególności zaś rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 8 czerwca 1920 r. w przedmiocie wykonania przez geometrów prywatnych czynności mierniczych, związanych z działalnością urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. № 57, poz. 353) oraz rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 14 grudnia 1923 r. w sprawie, upoważnienia niektórych kategoryj mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego (Dz. U. R. P. № 132, poz. 1097).
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1930 r. (Dz.U.30.4.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 1930 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1930 r. (Dz.U.30.4.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 1930 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1930 r. (Dz.U.30.4.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 1930 r.
4 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1930 r. (Dz.U.30.4.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 1930 r.
5 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1930 r. (Dz.U.30.4.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 1930 r.
6 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1930 r. (Dz.U.30.4.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 1930 r.