Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.57.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO
z dnia 8 czerwca 1920 r.
w przedmiocie wykonywania przez geometrów prywatnych czynności mierniczych, związanych z działalnością Urzędów Ziemskich.

Na mocy art. 2 i 68 przepisów tymczasowych o Urzędach Ziemskich z dnia 11-go października 1918 r. oraz art. 3 i 5 ustawy z dnia 22-go lipca 1919 r. w przedmiocie utworzenia Głównego Urzędu Ziemskiego w celu należytego wykonywania robót mierniczych, związanych z działalnością Urzędów Ziemskich i ujednostajnienia ich w obrębie działania tychże Urzędów, zarządza się co następuje:
Art.  1.

Roboty miernicze, związane z działalnością Urzędów Ziemskich, a w szczególności potrzebne przy komasacji, parcelacji tak prywatnej, jako też prowadzonej przez instytucje przez Państwo upoważnione, likwidacji służebności, podziale wspólnot, zamianie gruntów i innych, geometrzy prywatni i prywatne biura miernicze mogą wykonywać tylko z upoważnienia Głównego Urzędu Ziemskiego.

Art.  2.

O upoważnienie do wykonywania robót mierniczych, związanych z działalnością Urzędów Ziemskich, mogą się starać niżej wymienieni technicy, występujący pojedynczo lub w charakterze kierowników prywatnych biur mierniczych a więc:

a) 1 (uchylona),
b) 2 (uchylona),
c) 3 (uchylona),
d) 4 (uchylona),
e) absolwenci szkół mierniczych z conajmniej dwuletnią praktyką,
f) geometrzy klasy I-ej posiadający wieloletnią, odpowiednio zaświadczoną praktykę.
Art.  3.

W celu uzyskania upoważnienia kandydaci winni składać do Głównego Urzędu Ziemskiego za pośrednictwem właściwych Okręgowych Urzędów Ziemskich, odpowiednie podania, do których należy dołączyć:

a) życiorys,
b) dokument stwierdzający cenzus fachowy, lub uwierzytelniony odpis tego dokumentu,
c) zobowiązanie do wykonywania robót mierniczych zgodnie z instrukcją i stosowania się do wszelkich zarządzeń Urzędów Ziemskich (wzór № 1),
d) w stosunku do absolwentów szkół mierniczych i geometrów kl. J dokumenty, stwierdzające posiadaną praktykę. Podanie oraz załączniki podlegają opłacie stemplowej zgodnie z dekretem Naczelnika Państwa z dnia 7 go lutego 1919 roku, w przedmiocie opłat od podań, oraz od świadectw urzędowych (Dziennik Praw z r. 1919 № 14 poz. 145).
Art.  4.

Kierownicy prywatnych biur mierniczych, ubiegający się o upoważnienie, winni oprócz dokumentów osobistych, wymienionych w art. poprzednim, złożyć listę imienną wszystkich techników, wchodzących w skład biura z wyszczególnieniem ich kwalifikacji fachowych i stanowiska zajmowanego w biurze (samodzielny wykonawca, czy pomocnik) i z dołączeniem dokumentów, lub uwierzytelnionych odpisów, stwierdzających posiadany przez nich cenzus fachowy i praktykę.

Art.  5.

Upoważnienia Główny Urząd Ziemski udziela na okres jednego roku. (Wzór № 2).

Art.  6.

W celu odnowienia upoważnienia na okres następny geometra upoważniony winien złożyć właściwemu Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu na 6 tygodni przed upływem terminu odpowiednie podanie, przedstawiając jednocześnie posiadane upoważnienie.

Art.  7.

Geometra upoważniony niema prawa rozpocząć żadnej roboty mierniczej, związanej z działalnością Urzędów Ziemskich bez uprzedniego zarejestrowania tej roboty we właściwym. Okręgowym Urzędzie Ziemskim i wpisania jej przez tenże Urząd do otrzymanego upoważnienia. W tym celu przed rozpoczęciem roboty geometra winien przedstawić właściwemu Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu posiadane przez niego upoważnienie oraz podać warunki, według których robota ma być wykonywana.

Art.  8.

Okręgowy Urząd Ziemski może odmówić upoważnionemu geometrze wpisania zgłoszonej roboty do upoważnienia, jeżeli stwierdzi, że dana praca nie jest odpowiednio przygotowana lub, że ilość rozpoczętych przez niego robót przewyższa możność ich ukończenia w terminach, wskazanych w odpowiednich umowach, albo, że warunki wykonania roboty są sprzeczne z prawem lub z zadaniami Urzędów Ziemskich.

Art.  9.

Geometra upoważniony winien nadsyłać do właściwych Okręgowych Urzędów Ziemskich nie później niż w dniu 3 każdego miesiąca zawiadomienia o stanie dokonywanych przez niego robót oraz niezwłocznie zawiadamiać Okręgowy Urząd Ziemski o ukończeniu każdej roboty.

Art.  10.

Przy wykonywaniu robót mierniczych, związanych z działalnością Urzędów Ziemskich, geometra upoważniony winien:

a) stosować się do instrukcji technicznej i przepisów obowiązujących geometrów Urzędów Ziemskich tak co do sposobu wykonania robót, jakoteż sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia dowodów pomiarowych;
b) stosować się do wszelkich odnośnych zarządzeń Urzędów Ziemskich,
c) poddawać swoje roboty, tak polowe jak i biurowe, rewizji Rewidenta Pomiarów właściwego Okręgowego Urzędu Ziemskiego.
Art.  11.

Wydane upoważnienie może być odwołane przez Główny Urząd Ziemski w każdym czasie.

Art.  12.

W razie odwołania upoważnienia właściwy Okręgowy Urząd Ziemski zawiadamia o tem geometrą i posiadaczy gruntów, na których upoważniony geometra prowadzi roboty miernicze, poczem geometra obowiązany jest niezwłocznie zwrócić posiadany dowód upoważnienia.

Art.  13.

Dowody pomiarowe wykonywane przez geometrów, nieupoważnionych przez Główny Urząd Ziemski, nie będą uwzględniane przez Urzędy Ziemskie.

Art.  14.

Wszystkie biura miernicze oraz geometrzy prywatni, którzy rozpoczęli prace pomiarowe, związane z działalnością Urzędów Ziemskich, przed wydaniem niniejszego rozporządzenia, winni w celu uzyskania zezwolenia na ukończenie ich, zgłosić te prace do właściwych Okręgowych Urzędów Ziemskich w przeciągu miesiąca od daty ogłoszenia powyższego rozporządzenia.

Art.  15.

Z chwilą wydania niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą wszelkie sprzeczne z niem dotychczasowe przepisy i zarządzenia w tej sprawie.

Art.  16.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, dnia 8 czerwca 1920 roku.

Wzór № 1.

ZOBOWIĄZANIE.

Ja, niżej podpisany .............. .po otrzymaniu upoważnienia od Głównego Urzędu Ziemskiego do wykonywania robót mierniczych, zobowiązuję się:

1) nie rozpoczynać żadnej roboty mierniczej, związanej z działalnością Urzędów Ziemskich bez uprzedniego wpisania jej przez właściwy Urząd Ziemski do otrzymanego upoważnienia;
2) wykonywać wszelkie roboty miernicze zgodnie z instrukcją techniczną, obowiązującą geometrów Urzędów Ziemskich, oraz stosować się do przepisów i zarządzeń tychże Urzędów;
3) zgodnie z obowiązującemi przepisami przedstawić właściwemu Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu do sprawdzenia i zatwierdzenia w każdej robocie, oprócz dowodów pomiarowych, potrzebnych dla stron podług umowy, dla archiwum mierniczego Urzędów Ziemskich we wszystkich pracach pierworys i jeden egzemplarz planu ostatecznego wraz z rejestrami pomiarowymi, notatkami i szkicami polowemi oraz wszelkiemi odnośnemi wyliczeniami, a w pracach komasacyjnych, oprócz tego, jeden odrys planu ostatecznego i rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, zastrzegając sobie we wszystkich pracach,; oprócz prac komasacyjnych, zwrot notatek polowych po sprawdzeniu dowodów pomiarowych przez Urzędy Ziemskie;
4) poddawać wykonywane roboty, tak polowe jakimi biurowe, rewizji Rewidentów pomiarów Okręgowych Urzędów Ziemskich, oraz uzupełniać według ich wskazówek wszelkie niedokładności wynikłe z niewłaściwego stosowania instrukcji! przepisów technicznych oraz zarządzeń Urzędów Ziemskich;
5) zawiadamiać Okręgowy Urząd Ziemski o każdej ukończonej robocie;
6) nadsyłać nie później niż dnia 3-go każdego miesiąca do właściwego Okręgowego Urzędu Ziemskiego zawiadomienie o stanie robót, wpisanych do otrzymanego upoważnienia;
7) w razie odwołania przez G. U. Z. upoważnienia, niezwłocznie zwrócić dowód upoważnienia do Głównego Urzędu Ziemskiego;
8) we właściwym terminie zwrócić otrzymane od Głównego Urzędu Ziemskiego upoważnienie celem uzyskania nowego.

Wzór № 2.

GŁÓWNY URZĄD ZIEMSKI

Warszawa

Nr ..........

Dnia ..................................1 920 r.

UPOWAŻNIENIE.

Główny Urząd Ziemski niniejszem upoważnia geometrę ....................... , ..........................

P. ..................................................................................................................................................

do wykonywania wszelkich robót mierniczych, związanych z pracami Urzędów Ziemskich, na terenie działań Urzędów Ziemskich Okręgowych, na czas do dnia ..........................192 roku.

Roboty miernicze winny być wykonywane przez geometrę ................ p ............................ zgodnie z "Tymczasową instrukcją techniczną dla geometrów", wykonywujących roboty miernicze przy pracach, prowadzonych przez Urzędy Ziemskie oraz z innemi przepisami technicznemi wspomnianych urzędów.

Geometra ...................... p. ..................... powyższe roboty winien prowadzić zgodnie z wszelkiemi zarządzeniami właściwych Urzędów Ziemskich.

Niniejsze upoważnienie ma moc obowiązującą tylko do dnia ................... 192 ....... roku, poczerń geometra ..................... p. ................................ obowiązany jest uzyskać od Głównego Urzędu Ziemskiego nowe pełnomocnictwo dla prowadzenia dalszych robót, wchodzących w zakres działalności Urzędów Ziemskich.

Geometra ......................... p. ........................ nie może rozpocząć żadnej roboty mierniczej bez uprzedniego wpisania jej przez właściwy Urząd Ziemski Okręgowy w odpowiedniej rubryce na odwrotnej stronie niniejszego upoważnienia.

Wszelkie władze cywilne i wojskowe wzywa się do okazania geometrze ........................... p. .......... pomocy przy wykonywaniu robót, oraz przy przejazdach końmi, kolejami i statkami.

Prezes

Głównego Urzędu Ziemskiego:

Opłata stemplowa

uiszczona.

1234567
Nr. KolejnyNazwa miejscowości, gmina powiatRodzaj robotyObszarKiedy robota została zgłoszona do Urzędu ZiemskiegoKiedy robota została ukończonaUwagi:
DataPieczęć i podpis Prezesa U. Z. 0.DataPieczęć i podpis Prezesa U. Z. 0.
1 Art. 2 lit. a) uchylona przez § 5 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1923 r. w sprawie upoważnienia niektórych kategorji mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego (Dz.U.23.132.1097) z dniem 22 grudnia 1923 r.
2 Art. 2 lit. b) uchylona przez § 5 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1923 r. w sprawie upoważnienia niektórych kategorji mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego (Dz.U.23.132.1097) z dniem 22 grudnia 1923 r.
3 Art. 2 lit. c) uchylona przez § 5 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1923 r. w sprawie upoważnienia niektórych kategorji mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego (Dz.U.23.132.1097) z dniem 22 grudnia 1923 r.
4 Art. 2 lit. d) uchylona przez § 5 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1923 r. w sprawie upoważnienia niektórych kategorji mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego (Dz.U.23.132.1097) z dniem 22 grudnia 1923 r.