Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.63.376

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 22 lipca 1919 r.
w przedmiocie utworzenia Głównego Urzędu Ziemskiego.

Art.  1.

W celu zarządzania sprawami, dotyczącemi przebudowy ustroju rolnego, tworzy się Główny Urząd Ziemski.

Art.  2.

Do zakresu działania Głównego Urzędu Ziemskiego należy:

1) przygotowanie projektów ustaw w przedmiocie przebudowy ustroju rolnego celem przedłożenia ich przez Rząd Sejmowi Ustawodawczemu;
2) dokonywanie przebudowy ustroju rolnego w myśl ustaw właściwych;
3) organizacja urzędów ziemskich oraz sprawy, dotyczące komisji osadniczej w Poznaniu, komisji agrarnych w b. zaborze austrjackim oraz instytucji dla tworzenia włości rentowych na ziemiach Polski b. zaboru pruskiego i b. zaboru austrjackiego;
4) likwidacja spraw oddziałów b. rosyjskiego Banku Włościańskiego na ziemiach polskich;
5) sprawy Państwowego Banku Rolnego;
6) inne sprawy z przebudową ustroju rolnego związane, przekazane Głównemu Urzędowi Ziemskiemu przez właściwe ustawy lub rozporządzenia.
Art.  3.

Z zakresu działania Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych wyłączone zostają sprawy, przekazane w myśl niniejszej ustawy Głównemu Urzędowi Ziemskiemu.

Art.  4.

Na czele Głównego Urzędu Ziemskiego stoi prezes, mianowany przez Naczelnika Państwa na wniosek Rady Ministów. Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego zajmuje stanowisko równorzędne Ministrowi, bierze jednak udział w Radzie Ministrów tylko w sprawach, dotyczących zakresu działania Głównego Urzędu Ziemskiego, działa w stałem porozumieniu, z Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  5.

Prawa i czynności, przekazane przez ustawy i rozporządzenia, regulujące ustrój i działalność instytucji, przechodzących do zakresu działania Głównego Urzędu Ziemskiego, Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych, przechodzą na prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego.

Art.  6.

Wykonanie niniejszej ustawy powierzone zostaje Prezydentowi Ministrów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.