Upoważnienie niektórych kategorji mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1097

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 14 grudnia 1923 r.
w sprawie upoważnienia niektórych kategorji mierniczych do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Na mocy art. 2 p. g. i art. 28 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych o organizacji urzędów i komisji ziemskich (Dz. U. R. P. № 90 poz. 706) zarządza się co następuje:
Do wykonywania wszelkich czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego (parcelacja, komasacja, likwidacja serwitutów, podział gruntów wspólnych, zamiana gruntów) upoważnia się następujących mierniczych, zarejestrowanych we właściwych urzędach:
a)
inżynierów mierniczych i mierniczych i przysięgłych (geometrów kl. II) na terenie b. zaboru rosyjskiego.
b)
geometrów cywilnych (autoryzowanych) na terenie b. zaboru austrjackiego,
c)
mierniczych przysięgłych (geometrów zaprzysięgłych) na terenie b. zaboru pruskiego.
Wymienieni w § 1 mierniczowie przy wykonywaniu czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego, obowiązani są stosować się tak do obowiązujących ewentualnie na terenie danego zaboru instrukcji i przepisów katastralnych, jako też do wszelkich rozporządzeń, instrukcji i przepisów Ministerstwa Reform Rolnych, określających sposób, oraz tryb wykonywania prac agrarno-pomiarowych.
W razie stwierdzonego przez Ministerstwo Reform Rolnych niestosowania się do przepisów niniejszego rozporządzenia przy wykonywaniu czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego wymienieni w § 1 mierniczowie mogą być przez Ministra Reform Rolnych na wniosek właściwego Okręgowego Urzędu Ziemskiego, pozbawiani nadanego im niniejszem rozporządzeniem upoważnienia do wykonywania czynności pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego. O każdej tego rodzaju decyzji Minister Reform Rolnych zawiadomi jednocześnie Ministerstwo Robót Publicznych.
Mierniczy, posiadający uprawnienie (autoryzacje.) do wykonywania swego zawodu na terenie jednego z b. zaborów (§ 1), o ile życzy sobie wykonywać czynności pomiarowe, związane z przebudową ustroju rolnego, na terenie pozostałych zaborów, winien uzyskać specjalne upoważnienie Ministra Reform Rolnych.

Na terenie b. zaboru rosyjskiego takież specjalne upoważnienia jednak z ograniczeniem ich do pewnych tylko czynności, względnie, do niektórych części, tego terenu mogą uzyskiwać również mierniczowie, nienależący do kategorji wymienionych w § 1, lecą posiadający potrzebne do tych czynności uzdolnienie, udowodnione odpowiedniemi dokumentami.

Tryb uzyskiwania upoważnień, przewidzianych w § 4, rozciągłość tych upoważnień, oraz tryb wykonywania czynności pomiarowych związanych z przebudową ustroju rolnego, obowiązujących wszystkich upoważnionych do wykonywania tych czynności mierniczych, określi osobna instrukcja Ministra Reform Rolnych.

Z chwilą wydania tej instrukcji utracą moc obowiązującą wszelkie normujące dotychczas ten sam przedmiot przepisy, a w szczególności rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 8 czerwca 1920 r. w przedmiocie wykonywania przez geometrów prywatnych czynności mierniczych, związanych z działalnością Urzędów Ziemskich (Dz. U. R. P. № 57, poz. 353). Przepisy zaś art. 2 pp. a, b, c, d tego rozporządzenia tracą moc obowiązującą już z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.