Wykonanie ustawy z dnia 22 października 1931 r. w sprawie zwolnienia od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.104.807

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 listopada 1931 r.
w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 października 1931 r. w sprawie zwolnienia od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 października 1931 r. w sprawie zwolnienia od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach (Dz. U. R. P. Nr. 100, poz. 765) zarządzam co następuje:
1)
Prawo korzystania ze zwolnienia od podatku spożywczego cukru, przeznaczonego na cele dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach, służy tylko komitetom pomocy dla bezrobotnych w zakresie prowadzonej przez nie akcji.
2)
Zwolnienia od podatku będą przyznawane wyłącznie na wnioski Naczelnego komitetu do spraw bezrobocia, które powinny wskazywać:
a)
ilość cukru tudzież cukrownie, z których cukier ma być dostarczony:
b)
podział żądanej ilości pomiędzy poszczególne komitety pomocy dla bezrobotnych;
c)
ilość dzieci, mających korzystać z akcji dożywiania w szkołach, przedszkolach i ochronkach na terenie działania poszczególnych komitetów pomocy dla bezrobotnych;
d)
okres czasu, w ciągu którego cukier ma być zużyty;
e)
stacje odbiorcze, do których cukier ma być wysłany.
3)
Dalszy rozdział cukru przez poszczególne komitety pomocy dla bezrobotnych dokonywany być powinien z zachowaniem przepisów niniejszego rozporządzenia.
Cukier zwolniony od podatku może być używany wyłącznie na dożywianie dzieci na miejscu w szkołach, przedszkolach i ochronkach, w postaci słodzonej strawy.
Wywóz cukru zwolnionego od podatku z cukrowni oraz przewóz do magazynów komitetów pomocy dla bezrobotnych będzie się odbywał pod zamknięciem urzędowem i za świadectwem przewozowem przy zastosowaniu przepisów §§ 75 - 78 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 564), normujących wywóz cukru pod węzłem podatku.
1)
Przechowywanie cukru zwolnionego od podatku w magazynach komitetów pomocy dla bezrobotnych oraz jego wydawanie podlega kontroli skarbowej.
2)
Cukier, przechowywany w tych magazynach, powinien być tak ułożony, ażeby jego sprawdzenie nie nastręczało trudności.
3)
Cukier taki może być wydawany szkołom, przedszkolom i ochronkom, w których ma być użyty na cele dożywiania dzieci, za zapotrzebowaniami według załączonego wzoru Nr. 1.
1)
Na przychód i rozchód cukru zwolnionego od podatku obowiązane są prowadzić: a) komitety pomocy ula bezrobotnych księgę według załączonego wzoru Nr. 2, b) szkoły, przedszkola i ochronki wykaz według załączonego wzoru Nr. 3.
2)
Cukier zwolniony od podatku ma być wpisywany do wykazu na przychód natychmiast po nadejściu przesyłki, oraz na rozchód po wydaniu względnie użyciu na cele dożywiania dzieci.
Druki ksiąg, oraz zeszyty blankietów wykazów i zapotrzebowań, czy to drukowane, czy to sporządzone odręcznie, powinny być przedstawione miejscowym organom władz skarbowych (urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych, albo inspektor kontroli skarbowej) do oparafowania.
1)
Zakłady, w których cukier zwolniony od podatku ma być używany na cele dożywiania dzieci, będą przesyłały właściwym komitetom pomocy dla bezrobotnych zapotrzebowania (§ 4 ust. 3) wraz z wiórnikiem, wypełnione w części pierwszej zarówno samego zapotrzebowania, jak wtórnika. Każde zapotrzebowanie ma być zaopatrzone kolejnym numerem, identycznym z numerem wtórnika i grzbietu.
2)
Komitet pomocy dla bezrobotnych, do którego skierowano zapotrzebowanie, wypełni je, oraz wtórnik, w części drugiej, zaopatrzy w podpis i ewentualnie pieczęć, a następnie dołączy oryginał zapotrzebowania do swojej księgi, jako dowód rozchodu cukru, § wtórnik - do przesyłki cukru.
3)
Zakład, odbierający cukier, potwierdzi na piśmie komitetowi odbiór z powołaniem się na numer swego zapotrzebowania, oraz dołączy otrzymany wraz z przesyłką cukru wtórnik zapotrzebowania do wykazu, jako dowód przychodu cukru.
4)
Otrzymane potwierdzenie odbioru komitet dołączy do odnośnego zapotrzebowania na dowód rozchodu cukru.
Komitety pomocy dla bezrobotnych mogą się wzajemnie zaopatrywać z posiadanych zapasów w cukier zwolniony od podatku wyłącznie za zapotrzebowaniami według przepisowego wzoru (§ 4 ust. 3) przy zachowaniu postępowania określonego w § 1.
Przechowywanie cukru zwolnionego od podatku w szkołach, przedszkolach i ochronkach oraz jego zużycie podlega kontroli skarbowej.
Przepisy niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie do cukru zwolnionego od podatku, a przeznaczonego na cele dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach, również w tym wypadku, gdy cukier taki będzie dostarczany za zezwoleniem władz skarbowych w stanie zmieszanym z innymi produktami (kawą i t. p.).
Postanowienia o organizacji Naczelnego komitetu do spraw bezrobocia oraz. komitetów pomocy dla bezrobotnych należą do odrębnych przepisów.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika