Wykonanie ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonariuszów państwowych w administracji wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.38.288

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 6 kwietnia 1936 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 17 ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 58, poz. 439) zarządzam co następuje:

Przepisy wstępne.

§  1.
(1)
Artykuły, powołane w rozporządzeniu niniejszem bez bliższego określenia, oznaczają artykuły ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego osób wojskowych oraz funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 58, poz. 439).
(2)
Paragrafy, powołane w rozporządzeniu niniejszem, oznaczają przepisy rozporządzenia niniejszego.
§  2.
(1)
Przepisy rozporządzenia niniejszego dotyczą uskuteczniania potrąceń z tytułów, określonych w art. 1 ustawy.
(2)
Uskutecznianie potrąceń z tytułów, wymienionych w art. 7 ustawy, normują przepisy szczególne.
§  3.
(1)
Potrącenia mogą być uskuteczniane celem zaspokojenia płatnych wierzytelności Skarbu Państwa lub osób trzecich:
a)
z uposażenia, wypłacanego oficerom oraz zawodowym podoficerom (st. marynarzom) na podstawie art. 5 i 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 664);
b)
z uposażenia, wypłacanego funkcjonariuszom państwowym w administracji wojskowej na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 663), o ile chodzi o potrącenia z tytułów, wskazanych w art. 1 lit. a) i c) ; jeżeli natomiast chodzi o potrącenia z tytułu egzekucji sądowej, podstawę potrąceń stanowi całe uposażenie wraz ze wszystkiemi dodatkami i wartością świadczeń w naturze;
c)
z zaopatrzenia emerytalnego oficerów, zawodowych podoficerów (st. marynarzy) i funkcjonarjuszów państwowych administracji wojskowej, pozostających w stanie spoczynku, wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 20, poz. 160);
d)
z odpraw, wypłacanych żołnierzom zawodowym na podstawie art. 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 664) oraz funkcjonariuszom państwowym w administracji wojskowej na podstawie art. 44 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 20, poz. 160) lub § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 64).
(2)
Z sumy, stanowiącej podstawę potrącenia, odlicza się kwoty, pobierane tytułem podatków, składek emerytalnych i opłat publicznych, należnych z ustawy.

Potrącenia z uposażenia.

§  4.
(1)
Potrącenia z uposażenia uskutecznia płatnik, wypłacający uposażenie osobie, której dotyczy potrącenie, na zasadzie doręczonego mu przez dowódcę (komendanta, kierownika, szefa) jednostki administracyjnej wezwania władzy, urzędu lub osoby uprawnionej, o uskutecznienie potrącenia.
(2)
Do wezwania należy dołączyć:
a) 1
jeżeli chodzi o dokonanie potrącenia na zasadzie orzeczenia sądowego - odpis tytułu egzekucji sądowej i klauzuli wykonalności;
b)
jeżeli chodzi o dokonanie potrącenia na zasadzie prawomocnego zarządzenia właściwej władzy administracyjnej cywilnej lub wojskowej - uwierzytelniony odpis tego zarządzenia;
c)
jeżeli chodzi o dokonanie potrącenia na podstawie dobrowolnego obciążenia uposażenia na rzecz instytucyj kredytowych - pismo władzy przełożonej, która wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki oraz oświadczenie dłużnika co do dobrowolnego obciążenia uposażenia, opatrzone podpisem dłużnika, uwierzytelnionym przez notarjusza albo przełożoną władzę dłużnika.
§  5.
Dzień doręczenia wezwania o uskutecznienie potrąceń z uposażenia zaznacza płatnik na wezwaniu przy wyciśnięciu pieczęci urzędowej.
§  6.
Płatnik uskutecznia potrącenie z uposażenia w ten sposób, iż do czasu całkowitego zaspokojenia wierzytelności potrąca dłużnikowi z uposażenia na poczet kwoty, podlegającej ściągnięciu, odpowiednie kwoty w granicach następujących:

A) w stosunku do oficerów i zawodowych podoficerów (st. marynarzy):

a)
10 % uposażenia, jeżeli potrącenie jest dokonywane na podstawie zarządzenia administracyjnego lub tytułu egzekucji sądowej, nie dotyczącego obowiązku alimentacji, oraz w razie zbiegu potrąceń z tych tytułów;
b)
30 % uposażenia, jeżeli potrącenie jest dokonywane na podstawie tytułu egzekucji sądowej, dotyczącego obowiązku alimentacji, lub w razie zbiegu potrąceń z tego tytułu z potrąceniem, dokonywanem na podstawie tytułów, wymienionych pod lit. a);

B) w stosunku do funkcjonarjuszów państwowych w administracji wojskowej:

1) jeżeli potrącenie jest dokonywane na podstawie zarządzenia administracyjnego władzy cywilnej lub wojskowej, oraz w razie zbiegu potrąceń z tego tytułu - 10 % uposażenia;

2) jeżeli potrącenie jest dokonywane na podstawie tytułu egzekucji sądowej, nie dotyczącego obowiązku alimentacji, oraz w razie zbiegu potrąceń z tego tytułu z potrąceniem z tytułu, wymienionego w pkt. 1 - jedną piątą część uposażenia, przyczem:

a) suma, nie przenosząca 100 zł miesięcznie, jest wolna od potrąceń,

b) w razie, gdy uposażenie przewyższa tysiąc dwieście złotych miesięcznie - potrąca się ponadto połowę przewyżki ponad 1.200 zł;

3) jeżeli potrącenie jest dokonywane z tytułu obowiązku alimentacji - dwie piąte części uposażenia, przyczem, gdy uposażenie przewyższa tysiąc dwieście złotych miesięcznie, potrąca się ponadto całą przewyżkę ponad 1.200 zł;

4) przy zbiegu potrąceń z tytułów, wymienionych pod 3), z potrąceniami z tytułów, wymienionych pod 1) i 2), jedna piąta część uposażenia przypada na wszystkie długi ogółem, druga zaś część piąta na zaspokojenie samych tylko należności alimentarnych, o ileby pierwsza część na nie przy zbiegu z innemi wierzytelnościami nie wystarczała; według tej samej zasady podlega potrąceniu przewyżka ponad tysiąc dwieście złotych miesięcznie.

§  7.
Niezależnie od potrąceń, uskutecznianych na podstawie § 6, płatnik uskutecznia potrącenia do wysokości 20 % uposażenia celem zaspokojenia roszczeń instytucyj kredytowych, opartych na dobrowolnem obciążeniu uposażenia za zgodą władzy przełożonej, oraz do wysokości 3 % uposażenia celem zaspokojenia wierzytelności, należących do innego rodzaju zobowiązań, niż pożyczki i na rzecz innych wierzycieli niż instytucje kredytowe, jeżeli dłużnik zgadza się na tego rodzaju obciążenie uposażenia.
§  8.
(1)
Poza potrąceniami w granicach, określonych w § 6 i 7, uskutecznianie dalszych potrąceń przez płatnika jest niedopuszczalne, chociażby dłużnik wyraził na to swoją zgodę.
(2)
Przepis ust. 1 nie dotyczy jednak przypadków, gdy chodzi o potrącenie z tytułu obowiązku alimentacyjnego, a dłużnik wyraża zgodę na uskutecznienie potrąceń w granicach wyższych (art. 4).
§  9.
Rozpoczęte potrącenia z uposażenia ulegają zawieszeniu tylko w następujących przypadkach:
a)
gdy uposażenie zostaje umniejszone w myśl art. 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 664) lub art. 65-b ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 164), a potrącenie nie następuje z tytułu obowiązku alimentacji;
b)
bez względu na tytuł, z jakiego potrącenie nastąpiło, gdy uposażenie zostaje umniejszone w myśl art. 52 i 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 664).
§  10.
(1)
W przypadku przywrócenia zawieszonego uposażenia w całości dokonywa się zaległych potrąceń, obliczonych od pełnego uposażenia, przyczem uwzględnia się dokonane już ewentualnie potrącenie z tytułu obowiązku alimentacji.
(2)
W przypadku częściowego przywrócenia zawieszonego uposażenia dokonywa się zaległych potrąceń tylko z tytułu obowiązku alimentacji, przyczem za podstawę do potrącenia bierze się część uposażenia niezawieszoną i część przywróconą.

Potrącenia z zaopatrzenia emerytalnego.

§  11.
(1)
Potrącenia z zaopatrzenia emerytalnego uskutecznia izba skarbowa (Państwowy Zakład Emerytalny), wypłacająca dłużnikowi zaopatrzenie emerytalne, na podstawie wezwania władzy, urzędu lub osoby uprawnionej, o uskutecznienie potrącenia.
(2)
Do wezwania należy dołączyć:
a) 2
odpis tytułu egzekucji sądowej i klauzuli wykonalności, jeżeli chodzi o dokonanie potrącenia z tytułu alimentacji;
b) 3
odpis tytułu egzekucji sądowej i klauzuli wykonalności, lub odpis prawomocnego zarządzenia administracyjnej władzy cywilnej, jeżeli chodzi o dokonanie potrącenia z tytułu należności Skarbu Państwa;
c)
odpis prawomocnego zarządzenia administracyjnej władzy wojskowej, jeżeli chodzi o dokonanie potrącenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu szkód lub strat, ustalonych prawomocnem zarządzeniem właściwej administracyjnej władzy wojskowej w czasie pełnienia czynnej służby przez żołnierza zawodowego lub funkcjonarjusza państwowego w administracji wojskowej.
(3)
Przepis § 5 stosuje się analogicznie.
§  12.
Izba skarbowa (Państwowy Zakład Emerytalny), wypłacająca dłużnikowi zaopatrzenie emerytalne, uskutecznia potrącenia z zaopatrzenia emerytalnego w ten sposób, iż do czasu całkowitego zaspokojenia wierzytelności potrąca dłużnikowi na poczet kwoty, jaka ma być od niego ściągnięta, odpowiednie kwoty w następujących granicach:

A. w stosunku do żołnierzy zawodowych w stanie spoczynku:.

a)
10 % zaopatrzenia emerytalnego, gdy chodzi o należności Skarbu Państwa lub wierzytelności, wymienione w § 11 ust. 2 lit. b) i c), oraz w razie zbiegu potrąceń z tych tytułów;
b)
30 %, gdy chodzi o należności z tytułu alimentacji oraz w razie zbiegu potrąceń z tego tytułu z potrąceniami z tytułów, wymienionych pod lit. a);

B. w stosunku do funkcjonarjuszów państwowych administracji wojskowej w stanie spoczynku:

1) jeżeli chodzi o należności Skarbu Państwa, oparte na prawomocnem zarządzeniu administracyjnej władzy cywilnej, lub o wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu szkód lub strat, oparte na prawomocnem zarządzeniu administracyjnej władzy wojskowej, oraz w razie zbiegu potrąceń z tych tytułów, - 10% zaopatrzenia emerytalnego;

2) jeżeli chodzi o należności Skarbu Państwa, oparte na tytule egzekucji sądowej, oraz w razie zbiegu potrąceń z tego tytułu z potrąceniami z tytułów, wymienionych w pkt. 1 - jedną piątą część zaopatrzenia emerytalnego, przyczem:

a) suma, nieprzenosząca 100 zł miesięcznie, jest wolna od wszelkich potrąceń,

b) w razie, gdy uposażenie przewyższa tysiąc dwieście złotych miesięcznie - potrąca się ponadto połowę przewyżki ponad 1.200 zł;

3) jeżeli chodzi o potrącenie z tytułu obowiązku alimentacji - dwie piąte części zaopatrzenia emerytalnego z tem zastrzeżeniem, że, gdy zaopatrzenie emerytalne przewyższa tysiąc dwieście złotych miesięcznie, potrąca się ponadto całą przewyżkę ponad 1.200 złotych;

4) przy zbiegu potrąceń z tytułów, wymienionych pod 3), z potrąceniami z tytułów, wymienionych pod 1 i 2, jedna piąta część zaopatrzenia emerytalnego przypada na wszystkie długi ogółem, druga zaś część piąta na zaspokojenie samych tylko należności alimentarnych, o ileby pierwsza część na nie przy zbiegu z innemi wierzytelnościami nie wystarczała; według tej samej zasady podlega potrąceniu prze-wyżka ponad tysiąc dwieście złotych miesięcznie.

§  13.
(1)
Potrącenia z zaopatrzenia emerytalnego ulegają zawieszeniu w przypadku zawieszenia wypłaty całości uposażenia emerytalnego w myśl art. 4 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 20, poz. 160).
(2)
W przypadku przywrócenia zawieszonego zaopatrzenia emerytalnego dokonywa się z tego uposażenia zaległych potrąceń.

Potrącenia z odpraw.

§  14.
Do potrąceń z odpraw, wypłacanych żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom państwowym w administracji wojskowej, stosuje się analogiczne przepisy §§ 6 i 7.

Przepisy wspólne.

§  15.
(1)
Pierwsze potrącenie następuje przy najbliższej wypłacie uposażenia lub zaopatrzenia emerytalnego po dniu doręczenia płatnikowi lub izbie skarbowej (Państwowemu Zakładowi Emerytalnemu) wezwania o uskutecznienie potrącenia; następne potrącenie uskutecznia się bez wezwania, w odstępach miesięcznych, przy każdorazowej wypłacie uposażenia lub zaopatrzenia emerytalnego.
(2)
Potrącenie z odprawy następuje jednorazowo przy wypłacie odprawy.
§  16.
(1)
Co do porządku zaspokojenia wierzytelności w przypadku zbiegu potrąceń obowiązują następujące przepisy:
a)
o pierwszeństwie w zaspokojeniu wierzytelności rozstrzyga termin doręczenia płatnikowi lub izbie skarbowej (Państwowemu Zakładowi Emerytalnemu) wezwania władzy, urzędu lub osoby trzeciej o uskutecznienie potrąceń;
b)
wierzytelności Skarbu Państwa mają pierwszeństwo przed innemi, bez względu na czas ich powstania oraz termin doręczenia wezwania o uskutecznienie potrącenia;
c)
wierzytelności, oparte na obowiązku alimentacji, mają równe pierwszeństwo z wierzytelnościami Skarbu Państwa.
(2)
W razie zbiegu roszczeń alimentacyjnych dwu lub więcej wierzycieli kwotę, podlegającą zajęciu, należy przekazać do depozytu sądowego.
§  17.
Kwotę, uzyskaną na zasadzie potrącenia, przekazuje płatnik, lub izba skarbowa (Państwowy Zakład Emerytalny) wierzycielowi, wskazanemu w wezwaniu (tytule) o uskutecznienie potrąceń.
§  18.
(1)
Potrącenia ustają:
a)
z chwilą całkowitego zaspokojenia wierzytelności;
b)
w razie śmierci dłużnika; w tym przypadku płatnik lub izba skarbowa (Państwowy Zakład Emerytalny) zawiadamia o ustaniu potrąceń z tego powodu władzę, urząd lub osobę uprawnioną, na których wezwanie uskuteczniano potrącenie.
(2)
Potrącenia z uposażenia ustają ponadto z chwilą przeniesienia dłużnika w stan spoczynku; w tym przypadku, jeżeli potrącenia były uskuteczniane z tytułów, wymienionych w § 11 ust. 2, płatnik przesyła tytuł, na którego podstawie uskuteczniał potrącenia, oraz wykaz, zawierający wysokość sumy potrąconej i pozostałej do potrącenia - izbie skarbowej (Państwowemu Zakładowi Emerytalnemu), wypłacającej dłużnikowi zaopatrzenie emerytalne, która wydaje zarządzenia co do uskuteczniania potrąceń z zaopatrzenia emerytalnego; jeżeli natomiast potrącenia były uskuteczniane z innych tytułów, niż określonych w § 11 ust. 2, uskutecznianie potrąceń ustaje, o czem płatnik zawiadamia władzę, urząd lub osobę uprawnioną, na których wezwanie uskuteczniano potrącenia.

Przepisy końcowe.

§  19.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2)
Z dniem tym traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 czerwca 1928 r. w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 589).
1 § 4 ust. 2 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1939 r. (Dz.U.39.47.299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 1939 r.
2 § 11 ust. 2 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1939 r. (Dz.U.39.47.299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 1939 r.
3 § 11 ust. 2 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1939 r. (Dz.U.39.47.299) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 1939 r.