Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.87.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
w przedmiocie wykonania Ustawy z dn. 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym (Dziennik Ustaw Nr. 84, poz. 463). *

Na zasadzie art. 2 Ustawy z dn. 7 listopada 1919 r. o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym (Dziennik Ustaw Nr. 84. poz. 463) podaje się do publicznej wiadomości, że dostawa złota i srebra, podlegających przymusowemu wykupowi, winna być uskuteczniona w ciągu dni 14-tu od daty ogłoszenia w danej miejscowości osobnego obwieszczenia, zawierającego istotną treść Ustawy.
Odpowiednie przedmioty należy złożyć:
1. Na obszarze b. zaboru rosyjskiego:
a) w Warszawie - do Centrali Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej,
b) w miejscowościach, w których znajdują się oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej - do tychże oddziałów,
c) we wszystkich innych miejscowościach - do właściwych Kas Skarbowych.
2. Na obszarze b. zaboru austrjackiego - do instytucji, względnie urzędów, wskazanych osobnemi obwieszczeniami przez Dyrekcję Skarbu we Lwowie.
3. Na obszarze b. zaboru pruskiego - do instytucji, względnie urzędów, wskazanych osobnemi obwieszczeniami przez Ministerstwo b. Dzielnicy pruskiej.

Złoto i srebro, podlegające przymusowemu wykupowi, przywożone z zagranicy, winny być złożone w urzędach celnych.

Warszawa, dn. 12 listopada 1919 r.

* Z dniem 3 stycznia 1920 r. przedłuża się wyznaczony nin. rozporządzeniem termin obowiązkowej dostawy złota i srebra, podlegających przymusowemu wykupowi, do dnia 31-go grudnia 1919 roku, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 1919 r. w przedmiocie przedłużenia terminu obowiązkowej dostawy monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym, na zasadzie ustawy z dnia 7-go listopada 1919 r. (Dz.U.19.94.509).