Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.84.463

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1919 r.

USTAWA
z dnia 7 listopada 1919 r.
o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych oraz złota i srebra w stanie nie przerobionym.

Art.  1.

Monety złote oraz monety srebrne o zawartości czystego srebra 80% i więcej, jak również złoto i srebro w stanie nie przerobionym, podlegają przymusowemu wykupowi przez Skarb Państwa.

Art.  2.

Złoto i srebro, podlegające przymusowemu wykupowi, winno być w terminie ustalonym przez Ministra Skarbu dostarczone:

albo do Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, jej instytucji centralnej lub oddziałów,

albo do kas skarbowych.

Złoto i srebro, podlegające przymusowemu wykupowi, przywożone z zagranicy po wejściu w życie ustawy niniejszej, winno być dostarczone organom celnym.

Art.  3.

Obowiązkowi dostarczenia złota i srebra podlegają:

a) osoby fizyczne i prawne, przebywające, względnie mające siedzibę zarządu lub reprezentację w granicach Państwa Polskiego i będące właścicielami złota i srebra, podlegających przymusowemu wykupowi, o ile metale owe są w ich posiadaniu,
b) osoby fizyczne i prawne, przebywające, względnie mające siedzibę zarządu lub reprezentację w granicach Państwa Polskiego i będące w posiadaniu złota i srebra, podlegających przymusowemu wykupowi, o ile metale owe oddane im są przez właścicieli tytułem zastawu lub też na skład.

W tym wypadku w miejsce złota lub srebra, wydanego Skarbowi Państwa, wstępuje suma pieniężna, otrzymana na zasadzie art. 4 ustawy niniejszej.

Art.  4.

Skarb Państwa nabywać będzie za specjalnem pokwitowaniem złoto i srebro, podlegające przymusowemu wykupowi, po cenie marek polskich 22.878 - za 1 kgr. czystego złota i marek polskich 672 - za 1 kgr. czystego srebra.

Na zasadzie cen powyższych, urzędy, wyszczególnione w art. 2 ustawy niniejszej, nabywać będą na rachunek Skarbu Państwa monety złote i srebrne w stanie nie startym po cenach następujących:

10 marek niemieckich

w złocie

82

mk. polsk.

10 rubli

"

177

"

10 franków

"

66,5

"

10 koron

austr.-węg.

"

69,5

1 dukat

"

"

78,5

"

4 guldeny

"

"

66,5

"

5 marek niemieckich

w srebrze

17

"

1 rubel

"

12

"

5 franków

"

15

"

2 franki

"

5,5

"

5 koron austr.-węg.

"

14

"

Ceny, płacone za wszelkie inne monety złote i srebrne w stanie nie startym, pozostawać będą w odpowiednim stosunku do cen wyżej wskazanych.

Art.  5.

Wolne od przymusowego wykupu są monety złote i srebrne, posiadające same przez się wartość numizmatyczną lub też stanowiące składową część zbioru numizmatycznego. Zaświadczenia, stwierdzające wartość numizmatyczną monet złotych i srebrnych, będą wydawane ich właścicielom przez Ministerstwo Sztuki i Kultury.

Złoto i srebro w stanie nie przerobionym, przeznaczone dla celów przemysłowych, leczniczych i naukowych, będzie zwolnione od przymusowego wykupu przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową po przedstawieniu jej odpowiednich dowodów.

Art.  6.

Przetapianie i przeróbka monet złotych i srebrnych są wzbronione.

Art.  7.

Wszelkie tranzakcje monetami złotemi i srebrnemi oraz złotem i srebrem w stanie nie przerobionym pomiędzy osobami fizycznemi i prawnemi są w kraju wzbronione. Dla celów, przewidzianych w art. 5 ustęp 2, wolno sprowadzać złoto i srebro z zagranicy za zezwoleniem Ministra Skarbu.

Art.  8.

Wykroczenia przeciwko ustawie mniejszej karane będą w drodze sądowej grzywną do marek polskich 50.000, względnie koron 75.000. Prócz grzywny może być wymierzona kara więzienia do lat trzech.

Przedmioty, co do których popełniono wykroczenie, podlegają konfiskacie na rzecz Skarbu Państwa.

Art.  9.

Jeżeli utajone zostało złoto lub srebro, znajdujące się w posiadaniu osoby prawnej, natenczas osoba ta ulega grzywnie do marek polskich 50.000, względnie koron 75.000, niezależnie od ukarania, winę ponoszących, osób fizycznych na zasadzie artykułu poprzedniego. W tych wypadkach przepis końcowy art. 8 ma również zastosowanie.

Art.  10.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Skarbu którego jednocześnie upoważnia się do poczynienia odpowiednich zarządzeń, mających na celu zabezpieczenie wykonania przepisów ustawy.

Art.  11.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.