Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.88.696

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 sierpnia 1923 r.
w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1323 r. w przedmiocie Zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 87 poz. 680) zarządza się co następuje:
Przedsiębiorstwa trudniące się sprzedażą piwa (hurtownicy), tudzież zakłady i związki zajmujące się rozdziałem piwa dla swoich członków, wreszcie osoby, przechowujące piwo, należące do powyższych przedsiębiorstw zakładów względnie związków, obowiązane są zgłosić w ciągu 3 dni zapasy w ilości przekraczającej 100 litrów piwa, pozostające w ich posiadaniu w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. celem dodatkowego opodatkowania, podając przytem miejsce swego zamieszkania względnie miejsce przechowania piwa. Zapas piwa przekraczający 100 litrów ulega dodatkowemu opodatkowaniu w całości t. j. bez potrącenia rzeczonych ilości (100 litrów).- Dodatkowy podatek wynosi 100.000 marek od hektolitra piwa.

Jeżeli zapas piwa znajduje! się w dniu wejścia W Życie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 23 sierpnia 1923 r. w transporcie, obowiązek zgłoszenia ciąży na odbiorcy, a bieg trzechdniowego terminu rozpoczyna się dlań w dniu następnym po dniu, w którym zapas piwa odebrano. Kontroli Skarbowej przysługuje prawo sprawdzenia na miejscu, czy zgłoszone zapasy piwa są zgodne z rzeczywistością.

Ten sam obowiązek zgłoszenia ciąży również na przedsiębiorstwach browarów w b. zaborze rosyjskim i austrjackim co do zapasów piwa i brzeczki piwnej, które znajdywać się będą w ich wytwórniach i zakładach w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 roku. Browary w b. zaborze rosyjskim i austriackim opłacają tytułem dodatkowego podatku od takich' zapasów różnicę między opłatą uiszczoną już poprzednio, a opłatą, przypadającą na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r.
Zgłoszenie wnosi się w trzech egzemplarzach, a to:
a)
w b. dzielnicy rosyjskiej do właściwego urzędu akcyz i monopolów względnie poza siedzibą tych urzędów do właściwego inspektora kontroli skarbowej,
b)
w b. dzielnicy austrjackiej do właściwego Oddziału kontroli skarbowej,
c)
w b. dzielnicy pruskiej do właściwego urzędu skarbowego.

Jeden egzemplarz zgłoszenia zwraca się posiadaczowi zapasu piwa po zaopatrzeniu potwierdzeniem odbioru ze wskazaniem kasy skarbowej, w które) dodatkowy podatek ma być uiszczony, drugi egzemplarz przesyła się kasie skarbowej, a trzeci przedstawia się władzy skarbowej II instancji po uwidocznieniu na nim przypadającej dopłaty.

Wpłacone kwoty zarachowują kasy skarbowe, jako dodatkowy podatek od piwa.
Dodatkowy podatek od piwa należny Skarbowi od browarów płatny jest w chwili wywozu piwa z browaru, najpóźniej do 31 grudnia 1923 r.

Dodatkowy podatek należny od sprzedawców piwa może być przez izbę skarbową pokredytowany najwyżej na 3 miesiące z zastrzeżeniem opłacenia 12% odsetek w stosunku rocznym.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.