Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.104.812

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 października, 1923 r.
w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 2 z ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 41 poz. 248), oraz ustawy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30 poz. 183) zarządza się co następuje:
Ustanowioną w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 87 poz. 680) opłatą akcyzową od słodu przerabianego na piwo w b. dzielnicy rosyjskiej podwyższa się z kwoty 192.000 do kwoty 480.000 mk. polskich od każdych 16,38 kg. (1 puda) wagi słodu, przeznaczonego do przeróbki na piwo.

Opłatę akcyzową, jaką uiszczać mają browary przerabiające w ciągu roku nie więcej niż 32,760 kg. (dwa tysiące pudów) słodu, podwyższa się z kwoty 160.000 do kwoty 400.000 mk. polskich od każdych 16,38 kg. (jednego puda) wagi słodu.

Ustanowioną w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 68 poz. 527) opłatę akcyzową od piwa sprowadzonego za osobnem zezwoleniem Ministerstwa Skarbu do b. dzielnicy rosyjskiej z zagranicy podwyższa się z kwoty 320.000 do kwoty 800.000 mk. od każdych 100 litrów piwa.
Ustanowioną w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 87 poz. 680) opłatę akcyzową od brzeczki piwnej, określoną od hektolitra tej brzeczki i od każdego stopnia ekstraktu zależnie od rozmiarów rocznej produkcji browaru na obszarze b. dzielnicy austrjackiej podwyższa się, jak następuje:
a)
dla browarów przerabiających do 10.000 hektolitrów piwa z kwoty 18.400 do kwoty 46.000 mkp.,
b)
dla browarów, przerabiających do 30.000 hektolitrów piwa z kwoty 18.800 do kwoty 47.000 mkp.,
c)
dla browarów przerabiających do 50.000 hektolitrów piwa z kwoty 19.200 do kwoty 48.000 mkp.,
d)
dla browarów przerabiających do 70.000 hektolitrów piwa z kwoty 19.600 do kwoty 49.000 mkp.,
e)
dla browarów przerabiających ponad 70.000 hektolitrów piwa z kwoty 20.000 do kwoty 50.000 mkp.
Postanowienia § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 87 poz. 680) dotyczące zwrotu opłat pobranych od piwa wywożonego za granicę zmienia się o tyle, że:
1)
wywożącym piwo zwraca się bez względu na zawartość ekstraktu w pierwotnej brzeczce, z której to piwo wyrobiono, za każdy hektolitr piwa po 200.000 mkp.,
2)
wytwórcom piwa zwraca się za każdy stopień ekstraktu wywiezionego piwa z wytwórni za granicę po 40.000 mkp.
Paragraf 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 87 poz. 680) w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje brzmienie następujące:

"Od piwa sprowadzonego za osobnem zezwoleniem Ministerstwa Skarbu do b. dzielnicy austriackiej z zagranicy pobiera się oprócz opłaty celnej dodatkową opłatę akcyzową od każdego hektolitra piwa i każdego stopnia ekstraktu pierwotnej brzeczki podstawowej po 50.000 mkp., najmniej jednak 800.000 mkp."

Ustanowiony w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 28 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 87 poz. 680) podatek od piwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej i na obszarze Województwa Śląskiego ustala się w sposób następujący:

Podatek od jednego hektolitra piwa słabego sporządzonego z brzeczki podstawowej, zawierającej do 8% ekstraktu, wynosi przy produkcji rocznej ód pierwszych 10.000 hektolitrów po 360.000 mkp., za dalsze 20.000 hektolitrów po 380.000 mkp. powyżej 30.000 hektolitrów po 400.000 mkp.

Powyższy podatek oblicza się od piwa pełnego o zawartości powyżej 8 -13% ekstraktu brzeczki podstawowej o 62,5% wyżej, czyli przy produkcji:

1)
do 10.000 hektolitrów po 585.000 mkp.
2)
za dalsze 20.000 hektolitrów po 617.500 "
3)
powyżej 30.000 hektolitrów po 650.000 "

za każdy hektolitr.

Od piwa mocnego o zawartości powyżej 13% ekstraktu brzeczki podstawowej dolicza się do stopy podatkowej, unormowanej dla piwa pełnego, za każde dalsze 4% ekstraktu brzeczki podstawowej połowę stopy podatkowej ustanowionej dla piwa słabego.

Ustanowiony w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 87 poz. 680) podatek od warek domowych podnosi się do kwoty 125.000 mkp. od hektolitra.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej. Polskiej.