Wykaz typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.911

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

Na podstawie art. 23 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W przypadku, o którym mowa w art. 25d ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą", świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego infrastruktura:
a)
rozjazdu kolejowego,
b)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego energia:
a)
dławika torowego,
b)
linek dławikowych,
c)
wyłącznika szybkiego,
d)
sieci powrotnej;
3)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego sterowanie:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego,
c)
urządzeń blokady liniowej,
d)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych:
napędu rogatkowego,
sygnalizatora drogowego,
e)
urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów,
f)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
g)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
h)
sygnalizatora kolejowego,
i)
urządzeń łączności przewodowej:
zapowiadawczej,
strażnicowej,
stacyjno-ruchowej,
j)
urządzeń łączności bezprzewodowej:
pociągowej,
manewrowej,
drogowej,
utrzymania,
k)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
l)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
m)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
n)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym.
W przypadkach, o których mowa w art. 25d ust. 1 pkt 2 i art. 25f ustawy, o ile typ urządzenia lub budowli nie jest objęty deklaracją WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego infrastruktura:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego i podrozjazdnicy,
d)
rozjazdu kolejowego,
e)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego energia:
a)
dławika torowego,
b)
linek dławikowych,
c)
wyłącznika szybkiego,
d)
sieci jezdnej,
e)
sieci powrotnej;
3)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego sterowanie:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego,
c)
urządzeń blokady liniowej,
d)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych:
napędu rogatkowego,
sygnalizatora drogowego,
e)
urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów,
f)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
g)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
h)
sygnalizatora kolejowego,
i)
urządzeń łączności przewodowej:
zapowiadawczej,
strażnicowej,
stacyjno-ruchowej,
j)
urządzeń łączności bezprzewodowej:
pociągowej,
manewrowej,
drogowej,
utrzymania,
k)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
l)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
m)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
n)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym.
W przypadku linii metra świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
rozjazdu kolejowego,
e)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń blokady liniowej,
c)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
d)
sygnalizatora kolejowego,
e)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
f)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
g)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
h)
systemu automatycznego prowadzenia pociągu,
i)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
j)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
k)
dławika torowego,
l)
linek dławikowych,
m)
wyłącznika szybkiego,
n)
trzeciej szyny,
o)
sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych:
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
pojazdu specjalnego,
c)
pojazdu pomocniczego.
W przypadku infrastruktury kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ;
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego;
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
rozjazdu kolejowego,
e)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych:
napędu rogatkowego,
sygnalizatora drogowego,
c)
sygnalizatora kolejowego,
d)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
e)
dławika torowego,
f)
linek dławikowych,
g)
wyłącznika szybkiego,
h)
sieci jezdnej,
i)
sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych;
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
wagonu pasażerskiego,
c)
wagonu towarowego,
d)
pojazdu specjalnego,
e)
pojazdu pomocniczego.
W przypadku bocznic kolejowych świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
rozjazdu kolejowego,
e)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń blokady liniowej,
c)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych:
napędu rogatkowego,
sygnalizatora drogowego,
d)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
e)
sygnalizatora kolejowego,
f)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
g)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
h)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
i)
systemu automatycznego prowadzenia pociągu,
j)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
k)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
l)
dławika torowego,
m)
linek dławikowych,
n)
wyłącznika szybkiego,
o)
sieci jezdnej,
p)
sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych:
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
wagonu towarowego,
c)
pojazdu specjalnego,
d)
pojazdu pomocniczego.
W przypadku sieci kolejowych, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
rozjazdu kolejowego,
e)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń blokady liniowej,
c)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych:
napędu rogatkowego,
sygnalizatora drogowego,
d)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
e)
sygnalizatora kolejowego,
f)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
g)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
h)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
i)
systemu automatycznego prowadzenia pociągu,
j)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
k)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
l)
dławika torowego,
m)
linek dławikowych,
n)
wyłącznika szybkiego,
o)
sieci jezdnej,
p)
sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych:
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
wagonu pasażerskiego,
c)
wagonu towarowego,
d)
pojazdu specjalnego,
e)
pojazdu pomocniczego.
Dla projektów obejmujących remont, modernizację lub odnowienie infrastruktury kolejowej, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla dławika torowego, linek dławikowych oraz wyłącznika szybkiego nie jest wymagane.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2012 r.3)
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wykazu typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz. U. Nr 175, poz. 1706), które zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 230, poz. 1372) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.