Art. 3. - Zm.: ustawa o transporcie kolejowym. - Dz.U.2011.230.1372 - OpenLEX

Art. 3. - Zm.: ustawa o transporcie kolejowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.230.1372

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2011 r.
Art.  3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 23 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
art. 25t ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.