Dopuszczanie do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 13 maja 2014 r.
w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych 2

Na podstawie art. 22f ust. 14 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb wydawania, odmowy wydania i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu;
2)
wykaz rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu;
3)
zakres badań technicznych koniecznych do wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz stwierdzenia zgodności z typem;
4)
szczegółowe warunki i tryb wydawania certyfikatów zgodności typu, certyfikatów zgodności z typem oraz deklaracji zgodności z typem;
5)
warunki przeprowadzania prób eksploatacyjnych;
6)
procedurę oceny zgodności z typem;
7)
wzór:
a)
świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu,
b)
certyfikatu zgodności typu,
c)
certyfikatu zgodności z typem,
d)
deklaracji zgodności z typem.

Tryb wydawania, odmowy wydania i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu

§  2. 
1. 
Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydaje się na podstawie wniosku zawierającego:
1)
nazwę i adres podmiotu, który składa wniosek;
2)
określenie rodzaju i typu budowli, urządzenia albo pojazdu kolejowego, dla którego ma być wydane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu;
3)
datę i miejsce sporządzenia wniosku;
4)
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.
2. 
Do wniosku, z zastrzeżeniem § 3, należy załączyć:
1)
certyfikat zgodności typu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
opinię techniczną jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą";
3)
porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, wraz z ich programem - dotyczy typów, dla których wymagane jest przeprowadzenie prób eksploatacyjnych;
4)
pozytywną opinię eksploatacyjną wydaną przez podmiot, który eksploatował budowlę, urządzenie lub pojazd kolejowy podczas prób eksploatacyjnych - dotyczy typów po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych, dla których wymagane jest ich przeprowadzenie.
3. 
W przypadkach, o których mowa w § 19 ust. 13, do wniosku o wydanie nowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu nie jest wymagane ponowne załączanie właściwych dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4.
4. 
Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wraz załącznikami wnoszony jest do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", w postaci papierowej albo elektronicznej.
5. 
Wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wraz z załącznikami w postaci elektronicznej wnoszony jest na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517), albo na informatycznym nośniku danych.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wniosek o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wraz z załącznikami powinien być uwierzytelniony przez wnoszącego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7. 
Jeżeli oryginał załącznika posiada postać papierową, do wniosku składanego w postaci elektronicznej należy załączyć jego elektroniczną kopię oraz oświadczenie o posiadaniu oryginału dokumentu, z którego kopia została sporządzona.
8. 
Prezes UTK może żądać dostarczenia oryginału dokumentu, o którym mowa w ust. 7, o ile złożona kopia nie pozwala na weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.
§  3. 
Do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla budowli, urządzenia lub pojazdu kolejowego, które są eksploatowane i były dopuszczone do eksploatacji w kraju przed dniem 14 listopada 1997 r., należy dołączyć wyłącznie następujące dokumenty:
1)
pozytywną opinię użytkownika z dotychczasowej eksploatacji, uwzględniającą aktualny stan techniczny;
2)
oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa o:
a)
zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, obowiązujących w dniu rozpoczęcia jego eksploatacji,
b)
eksploatacji przed dniem 14 listopada 1997 r.
§  4. 
1. 
Prezes UTK wydaje świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na podstawie wniosku oraz załączonych do niego dokumentów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Wnioski o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu są rozpatrywane nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
3. 
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku lub konieczności uzupełnienia załączników Prezes UTK wzywa do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni.
4. 
W przypadku odmowy wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu opłata, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, podlega zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja odmowna stała się ostateczna, na rachunek bankowy wskazany przez podmiot, który złożył wniosek o wydanie tego dokumentu.
§  5. 
Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 22f ust. 9 ustawy, Prezes UTK przed wydaniem decyzji o cofnięciu świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pisemnie wzywa podmiot, dla którego wydał świadectwo, do:
1)
usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania;
2)
poinformowania podmiotów, które władają kolejnymi egzemplarzami zgodnymi z dopuszczonym typem, o stwierdzonych zagrożeniach.

Wykaz rodzajów budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

§  6. 
W przypadku, o którym mowa w art. 25d ust. 1 pkt 3 ustawy, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli wchodzących w skład podsystemu strukturalnego infrastruktura:
a)
rozjazdu kolejowego,
b)
skrzyżowania torów kolejowych,
c)
podkładu kolejowego,
d)
mostownicy,
e)
podpory blokowej,
f)
szyny kolejowej,
g)
systemu przytwierdzeń,
h)
podrozjazdnicy;
2)
następujących urządzeń wchodzących w skład podsystemu strukturalnego energia:
a)
dławika torowego,
b)
linek dławikowych,
c)
wyłącznika szybkiego,
d)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących urządzeń wchodzących w skład podsystemu strukturalnego sterowanie:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego,
c)
urządzeń blokady liniowej,
d)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
e)
urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów,
f)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
g)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
h)
sygnalizatora kolejowego,
i)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ruchowej, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R),
j)
urządzeń łączności bezprzewodowej, w tym pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R),
k)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
l)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
m)
urządzeń kontroli prowadzenia pociągu,
n)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
o)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym.
§  7. 
W przypadkach, o których mowa w art. 25d ust. 1 pkt 2 i art. 25f ustawy, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego infrastruktura:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
podrozjazdnicy,
e)
mostownicy,
f)
podpory blokowej,
g)
rozjazdu kolejowego,
h)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego energia:
a)
dławika torowego,
b)
linek dławikowych,
c)
wyłącznika szybkiego,
d)
sieci jezdnej,
e)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, wchodzących w skład podsystemu strukturalnego sterowanie:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego,
c)
urządzeń blokady liniowej,
d)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
e)
urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów,
f)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
g)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
h)
sygnalizatora kolejowego,
i)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ruchowej, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R),
j)
urządzeń łączności bezprzewodowej, w tym pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R),
k)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
l)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd, z wyjątkiem balis europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS),
m)
urządzeń kontroli prowadzenia pociągu, z wyjątkiem urządzeń europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS),
n)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, o) systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym.
§  8. 
W przypadku infrastruktury metra świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
podrozjazdnicy,
e)
podpory blokowej,
f)
rozjazdu kolejowego,
g)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń blokady liniowej,
c)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
d)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
e)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
f)
sygnalizatora kolejowego,
g)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, przeznaczonej na potrzeby prowadzenia ruchu kolejowego,
h)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
i)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
j)
systemu automatycznego prowadzenia pociągu,
k)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
l)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
m)
dławika torowego,
n)
linek dławikowych,
o)
wyłącznika szybkiego,
p)
trzeciej szyny,
q)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych:
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
wagonu pasażerskiego,
c)
wagonu towarowego,
d)
pojazdu specjalnego.
§  9. 
W przypadku infrastruktury kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
podrozjazdnicy,
e)
mostownicy,
f)
podpory blokowej,
g)
rozjazdu kolejowego,
h)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń blokady liniowej,
c)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
d)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
e)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
f)
sygnalizatora kolejowego,
g)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym zapowiadawczej, strażnicowej, stacyjno-ruchowej, pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania,
h)
dławika torowego,
i)
linek dławikowych,
j)
wyłącznika szybkiego,
k)
sieci jezdnej,
l)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych:
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
wagonu pasażerskiego,
c)
wagonu towarowego,
d)
pojazdu specjalnego.
§  10. 
W przypadku bocznic kolejowych świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
podrozjazdnicy,
e)
mostownicy,
f)
podpory blokowej,
g)
rozjazdu kolejowego,
h)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń blokady liniowej,
c)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
d)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
e)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
f)
sygnalizatora kolejowego,
g)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym zapowiadawczej, strażnicowej, stacyjno-ruchowej, manewrowej i utrzymania,
h)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
i)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
j)
systemu automatycznego prowadzenia pociągu,
k)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
l)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
m)
dławika torowego,
n)
linek dławikowych,
o)
wyłącznika szybkiego,
p)
sieci jezdnej,
q)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych:
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
wagonu towarowego,
c)
pojazdu specjalnego.
§  11. 
W przypadku infrastruktury prywatnej, o której mowa w art. 4 pkt 1c ustawy, oraz sieci kolejowych, o których mowa w art. 3 ust. 8 ustawy, świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
następujących budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
szyny kolejowej,
b)
systemu przytwierdzeń,
c)
podkładu kolejowego,
d)
podrozjazdnicy,
e)
mostownicy,
f)
podpory blokowej,
g)
rozjazdu kolejowego,
h)
skrzyżowania torów kolejowych;
2)
następujących urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego:
a)
stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
b)
urządzeń blokady liniowej,
c)
systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych,
d)
urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów:
obwodów torowych,
liczników osi,
e)
urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego,
f)
sygnalizatora kolejowego,
g)
urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym zapowiadawczej, strażnicowej, stacyjno-ruchowej, pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania,
h)
rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
i)
urządzeń oddziaływania tor - pojazd,
j)
systemu automatycznego prowadzenia pociągu,
k)
systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego,
l)
systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
m)
dławika torowego,
n)
linek dławikowych,
o)
wyłącznika szybkiego,
p)
sieci jezdnej,
q)
systemu sieci powrotnej;
3)
następujących pojazdów kolejowych:
a)
pojazdu trakcyjnego,
b)
wagonu pasażerskiego,
c)
wagonu towarowego,
d)
pojazdu specjalnego.
§  11a. 
W przypadku pojazdów kolejowych świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu jest wydawane na każdy typ:
1)
pojazdu trakcyjnego,
2)
wagonu pasażerskiego,
3)
wagonu towarowego,
4)
pojazdu specjalnego

- przeznaczonego wyłącznie do użytku lokalnego, pojazdu historycznego lub pojazdu turystycznego eksploatowanego na sieci kolejowej, niezależnie od drogi kolejowej, po której się porusza.

Zakres badań technicznych koniecznych do wydania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz stwierdzenia zgodności z typem

§  12. 
Zakres badań technicznych dla typów budowli obejmuje:
1)
badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu budowli, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
2)
badanie zgodności z warunkami technicznymi, określonymi w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie;
3)
analizę wyników prób eksploatacyjnych.
§  13. 
1. 
Zakres badań technicznych dla wszystkich typów urządzeń obejmuje:
1)
badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu urządzeń, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
2)
analizę wyników prób eksploatacyjnych;
3)
badanie interfejsów z przewidzianymi do zabudowy urządzeniami powiązanymi, dla których wymagane jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.
2. 
Zakres badań technicznych dla określonych typów urządzeń obejmuje dodatkowo:
1)
dla stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń blokady liniowej, urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów, systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, sygnalizatora kolejowego, urządzeń oddziaływania tor - pojazd, systemu automatycznego prowadzenia pociągu, systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym, systemu urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego:
a)
badanie funkcjonalne w warunkach normalnych,
b)
badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania uszkodzeń wraz z oceną zdolności pozostawania w stanie bezpiecznym, przy zmiennych wartościach parametrów napięcia, prądu i częstotliwości,
c)
badanie funkcjonalne w warunkach oddziaływania czynników zewnętrznych:
badania klimatyczne,
badania na oddziaływania mechaniczne,
badania na oddziaływania elektryczne, w tym kompatybilności elektromagnetycznej,
ocenę zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem,
badanie wytrzymałościowe;
2)
dla urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego badanie zgodności z warunkami technicznymi, w tym badanie:
a)
funkcjonalne i niezawodnościowe,
b)
kompatybilności elektromagnetycznej,
c)
środowiskowe;
3)
dla dławika torowego:
a)
oględziny i sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b)
sprawdzenie indukcyjności i impedancji,
c)
sprawdzenie impedancji izolacji,
d)
sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji,
e)
sprawdzenie odporności na wibracje,
f)
sprawdzenie odporności na przepływ prądu zwarciowego;
4)
dla linek dławikowych:
a)
oględziny i sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b)
sprawdzenie rezystancji izolacji,
c)
sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji,
d)
sprawdzenie temperatury nagrzewania,
e)
sprawdzenie odporności powłoki izolacyjnej na temperaturę,
f)
sprawdzenie odporności na korozję - wpływ mgły solnej;
5)
dla wyłącznika szybkiego:
a)
oględziny i sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b)
pomiary rezystancji izolacji,
c)
sprawdzenie działania mechanicznego,
d)
sprawdzenie wytrzymałości dielektrycznej izolacji,
e)
próbę nagrzewania,
f)
sprawdzenie nastaw wyzwalaczy,
g)
badanie wytrzymałości elektrycznej,
h)
badanie wytrzymałości mechanicznej,
i)
badanie łączalności prądów zwarciowych,
j)
sprawdzenie charakterystyki zwarciowej,
k)
wyznaczenie wartości prądów krytycznych,
l)
wyznaczenie czasu wyłączania prądów krytycznych;
6)
dla sieci jezdnej:
a)
badania statyczne z konstrukcjami wsporczymi polegające na sprawdzeniu zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi, w tym:
zawieszenia przewodów jezdnych, ich wysokości, pochylenia oraz odsuwu od osi toru,
parametrów geometrycznych sieci jezdnej,
naciągu przewodów jezdnych i lin nośnych w różnych warunkach atmosferycznych, z uwzględnieniem zmian temperatury i oblodzenia,
b)
badania dynamiczne, w tym:
uniesienia przewodów jezdnych w punkcie podwieszenia przy najwyższej dopuszczalnej prędkości jazdy na linii kolejowej,
sprawdzenie współpracy odbieraka prądu z siecią jezdną, w szczególności czasu trwania przerw stykowych i zmienności wartości siły stykowej oraz w warunkach oszronienia i oblodzenia przewodu jezdnego,
pomiar odsuwu przewodów jezdnych w czasie jazdy pojazdów kolejowych,
sprawdzenie wartości prędkości krytycznej,
badanie przemieszczeń i przyspieszeń ślizgacza pod wpływem ruchu pojazdu trakcyjnego;
7)
dla trzeciej szyny w metrze sprawdzenie zgodności jej parametrów z wymaganiami technicznymi, dotyczącymi w szczególności:
a)
parametrów geometrycznych trzeciej szyny,
b)
współpracy odbieraka prądu z trzecią szyną,
c)
układu mocowania,
d)
oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
8)
dla systemu sieci powrotnej:
a)
ocenę jednostkowej konduktancji przejścia pomiędzy szynami a ziemią,
b)
ocenę wytrzymałości układów mocowania,
c)
ocenę skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
d)
ocenę skuteczności ochrony taboru oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym przeciw wyładowaniom atmosferycznym.
§  14. 
1. 
Zakres badań technicznych dla wszystkich typów pojazdów kolejowych obejmuje:
1)
sprawdzenie zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru, z dokumentacją konstrukcyjną oraz z wymaganiami określonymi we właściwych dla danego typu pojazdów kolejowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
2)
sprawdzenie świadectw jakości, atestów, wyników odbiorów jakościowo-technicznych na zastosowane zespoły, podzespoły, elementy i materiały;
3)
sprawdzenie pojazdu kolejowego w zakresie:
a)
zachowania skrajni taboru i wymiaru długości,
b)
przejazdu przez łuk o minimalnym promieniu, a w uzasadnionych przypadkach także rampę promową i przesuwnicę wagonową,
c)
bezpieczeństwa pracownika manewrowego,
d)
badania impedancji zestawów kołowych oraz systemów hamowania i smarowania pod kątem zagwarantowania w eksploatacji właściwej współpracy z obwodami kontroli niezajętości, czujnikami urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz potwierdzenia prawidłowości konstrukcji pod kątem możliwości monitorowania przez przytorowe urządzenia detekcji zagrzanych łożysk (HABD) w celu wykrycia ich nadmiernego wzrostu temperatury;
4)
pomiar masy własnej i nacisków kół na szynę pojazdu kolejowego;
5)
ocenę własności dynamicznych pojazdu kolejowego, w szczególności w zakresie:
a)
określenia współczynnika bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu Y/Q w warunkach quasi-statycznych i dynamicznych,
b)
określenia sił działających między kołem a szyną,
c)
spokojności biegu;
6)
sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów, w tym:
a)
wytrzymałości pudła i zamocowania urządzeń,
b)
wytrzymałości zmęczeniowej ram wózków,
c)
charakterystyki urządzeń cięgłowo-zderznych i ich próby zmęczeniowe,
d)
odporności na uderzenie i zmiany ciśnienia;
7)
badanie układów hamulcowych w zakresie:
a)
oceny wszystkich zastosowanych w pojeździe kolejowym hamulców pod względem zgodności z obowiązującymi wymaganiami,
b)
badania stacjonarnego prawidłowości działania wszystkich zastosowanych w pojeździe kolejowym hamulców,
c)
badania ruchowego pojazdu kolejowego pod względem hamowania, w zakresie określenia skuteczności hamulca (pomiary dróg hamowania, określenie masy hamującej lub innych wymaganych parametrów),
d)
badania ruchowego pojazdu kolejowego w zakresie działania urządzeń przeciwpoślizgowych,
e)
wpływu na urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
8)
badanie pojazdu kolejowego w zakresie emitowanych zakłóceń elektrycznych, elektromagnetycznych i radioelektrycznych;
9)
sprawdzenie kompletności badań i prób wyposażenia pojazdu kolejowego podlegającego dozorowi technicznemu;
10)
potwierdzenie poprawności zastosowanych w pojeździe kolejowym rozwiązań, decydujących o bezpieczeństwie ruchu, bezpieczeństwie przewozu osób i rzeczy oraz ochronie środowiska;
11)
sprawdzenie w trakcie prób eksploatacyjnych odporności pojazdu kolejowego na trudne warunki atmosferyczne związane z występowaniem ekstremalnych temperatur, śniegu, lodu i gradu.
2. 
Zakres badań technicznych dla typów pojazdów trakcyjnych, w tym lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów silnikowych i innych pojazdów kolejowych z napędem, obejmuje dodatkowo:
1)
sprawdzenie charakterystyk trakcyjnych pojazdu trakcyjnego w zakresie wyznaczenia:
a)
linii przyczepności na obwodzie kół napędnych,
b)
linii siły pociągowej w funkcji prędkości,
c)
czasu zadziałania urządzeń przeciwpoślizgowych i eliminowania poślizgu;
2)
sprawdzenie odbieraka prądu i jego współpracy z siecią jezdną, w szczególności:
a)
czasu trwania przerw stykowych i zmienności wartości siły stykowej,
b)
w warunkach oszronienia i oblodzenia przewodu jezdnego;
3)
badanie i ocenę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: czuwaka aktywnego (CA), pojazdowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągu (SHP), pojazdowych urządzeń radiołączności kolejowej z funkcją radio-stop, pojazdowych urządzeń systemu kontroli prowadzenia pociągów;
4)
sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów w zakresie przejmowania energii zderzenia czołowego na podstawie próby poligonowej lub obliczeń symulacyjnych;
5)
sprawdzenie urządzeń rejestrujących przebieg pracy pojazdu trakcyjnego;
6)
sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przeciwzwarciowych i przeciwporażeniowych zainstalowanych na pojeździe trakcyjnym;
7)
sprawdzenie złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi pojazdów i pasażerów pojazdu trakcyjnego;
8)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji czoła i końca pojazdu trakcyjnego;
9)
badanie oddziaływania na otoczenie w zakresie hałasu emitowanego na zewnątrz pojazdu trakcyjnego oraz zawartości spalin;
10)
sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego pojazdu trakcyjnego przez badanie:
a)
materiałów i wyrobów, w tym przewodów elektrycznych, użytych w konstrukcji i wyposażeniu pojazdu trakcyjnego pod względem palności, toksyczności oraz właściwości dymotwórczych i rozprzestrzeniania się płomienia,
b)
zainstalowanych w pojeździe trakcyjnym urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
11)
badanie pojazdu trakcyjnego w zakresie:
a)
zakłóceń w sieci trakcyjnej w wyniku działań urządzeń impulsowych,
b)
odporności wyposażenia na zewnętrzne pola elektromagnetyczne,
c)
wpływu generowanych zakłóceń i pól magnetycznych na urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
d)
oddziaływania pól magnetycznych występujących wewnątrz pojazdu na organizm ludzki;
12)
sprawdzenie sygnałów dźwiękowych oraz ustawienia oświetlenia zewnętrznego pojazdu trakcyjnego;
13)
sprawdzenie warunków pracy maszynisty w kabinie maszynisty pojazdu trakcyjnego, w zakresie:
a)
ergonomii stanowiska pracy, pola widzenia szlaku, oceny fotela maszynisty, oświetlenia kabiny i przyrządów,
b)
poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,
c)
poziomu hałasu infradźwiękowego, słyszalnego i ultradźwiękowego,
d)
indukcji pola magnetycznego,
e)
komfortu klimatycznego kabiny maszynisty oraz zmian ciśnienia wewnętrznego;
14)
sprawdzenie warunków podróżowania pasażerów w zespołach trakcyjnych, wagonach silnikowych i innych pojazdach kolejowych z napędem przeznaczonych do przewozu osób, w zakresie:
a)
poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,
b)
poziomu hałasu słyszalnego,
c)
ergonomii siedzisk,
d)
ergonomii pomieszczeń dla pasażerów,
e)
komfortu klimatycznego pomieszczeń dla pasażerów,
f)
oświetlenia zewnętrznej i wewnętrznej części wejścia do pojazdu,
g)
oświetlenia pomieszczeń dla pasażerów,
h)
odporności szyb okiennych na uderzenie;
15)
sprawdzenie w pojeździe trakcyjnym zamocowania stopni, wysokości instalacji poręczy i uchwytów, osłon części wirujących, tablic informacyjnych, zabezpieczeń przed urazami mechanicznymi i szerokości przejść;
16)
sprawdzenie urządzeń zewnętrznych pojazdu trakcyjnego, w tym:
a)
połączeń międzywagonowych, mostków przejściowych i osłon przejść międzyczłonowych,
b)
w zakresie malowania i napisów;
17)
badanie urządzeń wewnętrznych zespołu trakcyjnego, wagonu silnikowego i innego pojazdu kolejowego z napędem, przeznaczonego do przewozu osób, w tym:
a)
okien i drzwi czołowych,
b)
urządzeń sanitarnych;
18)
badanie drzwi wejściowych zespołu trakcyjnego, wagonu silnikowego, innego pojazdu kolejowego z napędem ze szczególnym uwzględnieniem warunków zimowych.
3. 
Zakres badań technicznych dla typów wagonów pasażerskich obejmuje dodatkowo:
1)
sprawdzenie w wagonie pasażerskim zamocowania stopni, wysokości instalacji poręczy i uchwytów, osłon części wirujących, tablic informacyjnych, zabezpieczeń przed urazami mechanicznymi i szerokości przejść;
2)
sprawdzenie urządzeń zewnętrznych wagonu pasażerskiego, w tym:
a)
połączeń międzywagonowych, mostków przejściowych i osłon przejść międzyczłonowych,
b)
w zakresie malowania i napisów;
3)
badanie urządzeń wewnętrznych wagonu pasażerskiego, w tym:
a)
okien, drzwi czołowych,
b)
urządzeń sanitarnych;
4)
badanie drzwi wejściowych wagonu pasażerskiego;
5)
badanie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji wagonu pasażerskiego, w szczególności ogrzewania nawiewnego;
6)
badanie układu zasilania wagonu pasażerskiego, w tym:
a)
przetwornicy statycznej,
b)
urządzeń wybiórczo-przełączających WN,
c)
badanie wpływu zakłóceń i pól magnetycznych generowanych przez wagon pasażerski na urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
7)
sprawdzenie wytrzymałości głównych elementów w zakresie przejmowania energii zderzenia czołowego na podstawie próby poligonowej lub obliczeń symulacyjnych;
8)
sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przeciwzwarciowych i przeciwporażeniowych, zainstalowanych w wagonie pasażerskim;
9)
sprawdzenie złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi wagonów i pasażerów wagonu pasażerskiego;
10)
sprawdzenie urządzeń i instalacji komunikacji rozgłoszeniowej wagonu pasażerskiego;
11)
sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego wagonu pasażerskiego przez badanie:
a)
materiałów i wyrobów, w tym przewodów elektrycznych, użytych w konstrukcji i wyposażeniu wagonu pasażerskiego pod względem palności, toksyczności oraz właściwości dymotwórczych i rozprzestrzeniania się płomienia,
b)
zainstalowanych w wagonie pasażerskim urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
12)
sprawdzenie zainstalowanego w wagonie pasażerskim systemu diagnostycznego i transmisji danych diagnostycznych;
13)
sprawdzenie warunków podróżowania pasażerów, w zakresie:
a)
poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki i komfort jazdy,
b)
oddziaływania pól magnetycznych występujących wewnątrz pojazdu na organizm ludzki,
c)
poziomu hałasu słyszalnego,
d)
ergonomii siedzisk zapewniających komfort podczas wielogodzinnej podróży,
e)
ergonomii pomieszczeń dla pasażerów,
f)
oświetlenia zewnętrznej i wewnętrznej części wejścia do wagonu,
g)
oświetlenia pomieszczeń dla pasażerów,
h)
odporności szyb okiennych na uderzenie;
14)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji końca pociągu.
4. 
Zakres badań technicznych dla typów wagonów towarowych obejmuje dodatkowo:
1)
badanie materiałów i wyrobów użytych w konstrukcji i wyposażeniu wagonu towarowego pod względem palności, toksyczności, kwasoodporności oraz właściwości dymotwórczych i rozprzestrzeniania się płomienia;
2)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji końca pociągu;
3)
sprawdzenie pojazdu kolejowego w zakresie przejazdu przez górkę wzorcową.
5. 
Zakres badań technicznych dla typów pojazdów specjalnych obejmuje dodatkowo:
1)
sprawdzenie odbieraka prądu i jego współpracy z siecią jezdną;
2)
badanie i ocenę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym: czuwaka aktywnego (CA), urządzeń samoczynnego hamowania pociągu (SHP), urządzeń radiołączności kolejowej z funkcją radio-stop, urządzeń systemu kontroli prowadzenia pociągów;
3)
sprawdzenie urządzeń rejestrujących przebieg pracy pojazdu specjalnego;
4)
sprawdzenie urządzeń zabezpieczających przed skutkami zwarć oraz porażeniem prądem elektrycznym, w tym złącz ochronnych uszyniających oraz zabezpieczeń przed urazami elektrycznymi obsługi pojazdu specjalnego;
5)
sprawdzenie oznakowania i sygnalizacji czoła i końca pojazdu specjalnego;
6)
badanie oddziaływania na otoczenie w zakresie hałasu emitowanego na zewnątrz pojazdu specjalnego oraz zawartości spalin;
7)
sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpożarowego pojazdu specjalnego przez badanie:
a)
materiałów i wyrobów użytych w konstrukcji pojazdu specjalnego pod względem palności, toksyczności oraz właściwości dymotwórczych i rozprzestrzeniania się płomienia,
b)
zainstalowanych w pojeździe specjalnym urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
8)
sprawdzenie sygnałów dźwiękowych pojazdu specjalnego;
9)
sprawdzenie w pojeździe specjalnym warunków pracy maszynisty i innych pracowników obsługi, w szczególności w zakresie:
a)
ergonomii stanowiska pracy, pola widzenia szlaku, oświetlenia kabiny i przyrządów,
b)
poziomu drgań mechanicznych pod względem oddziaływania na organizm ludzki,
c)
poziomu hałasu słyszalnego,
d)
mikroklimatu kabiny maszynisty oraz zmian ciśnienia wewnętrznego;
10)
sprawdzenie w pojeździe specjalnym zamocowania stopni, wysokości instalacji poręczy i uchwytów, osłon części wirujących, tablic informacyjnych, zabezpieczeń przed urazami mechanicznymi i szerokości przejść;
11)
ocenę skuteczności zabezpieczenia w pojeździe specjalnym elementów roboczych mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu w czasie jazdy transportowej.
§  15. 
Zakres badań technicznych dla typu pojazdu kolejowego, w zależności od jego przeznaczenia, powinien ponadto obejmować wymagania określone w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) (Dz. U. z 2013 r. poz. 840).
§  16. 
W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa eksploatacji kolei, oprócz badań technicznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, Prezes UTK może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań.
§  17. 
Na wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu zakres badań technicznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, może być ograniczony przez Prezesa UTK, w przypadku gdy typ spełnia następujące warunki:
1)
posiada certyfikaty uprawnionych jednostek badawczych krajowych lub mających siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
2)
był badany zgodnie z zakresem wymienionym w rozporządzeniu, posiada raporty potwierdzające pozytywne wyniki badań i jest eksploatowany na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej,
3)
posiada pozytywne opinie użytkowników z dotychczasowej eksploatacji, lub
4)
typ pojazdu kolejowego jest przeznaczony do modernizacji.
§  18. 
Jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, określa zakres badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem, biorąc pod uwagę dokumentację techniczną, w tym dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym dowód bezpieczeństwa i jego weryfikację, oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg eksploatacji dostarczone przez podmiot, który ubiega się o uzyskanie certyfikatu zgodności z typem.

Warunki przeprowadzania prób eksploatacyjnych

§  19. 
1. 
Próby eksploatacyjne przeprowadzane są zgodnie z programem prób eksploatacyjnych opracowanym przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, uzgodnionym z podmiotem, na terenie którego prowadzone będą próby.
2. 
Próby eksploatacyjne przeprowadzane są na eksploatowanej linii kolejowej, bocznicy kolejowej, torze doświadczalnym lub infrastrukturze metra, w warunkach identycznych albo zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji.
3. 
Warunkiem rozpoczęcia prób eksploatacyjnych jest zawarcie porozumienia w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
W programie prób eksploatacyjnych należy określić minimalną liczbę egzemplarzy oraz podstawowe parametry wymagane do prawidłowego przeprowadzenia prób eksploatacyjnych oraz okres i harmonogram odbywania prób eksploatacyjnych. Próby eksploatacyjne powinny zostać zakończone przed upływem terminu ważności świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydanego na czas określony.
5. 
W programie prób eksploatacyjnych należy określić zakres dokumentacji przekazanej na czas trwania prób podmiotowi, który będzie eksploatował budowlę, urządzenie lub pojazd kolejowy podczas ich trwania, niezbędnej do zapewnienia właściwej obsługi, eksploatacji i utrzymania, w szczególności w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia usterek, ich wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego i sposobu ich usuwania, oraz granicznych wartości dotyczących odpowiednio przebiegu, prędkości, nacisku i zużycia.
6. 
Przed rozpoczęciem prób eksploatacyjnych jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy:
1)
ocenia zgodność zgłoszonych do prób egzemplarzy danego typu oraz sprawdza prawidłowość montażu z dokumentacją techniczną;
2)
przeprowadza niezbędne próby funkcjonalne do stwierdzenia prawidłowości działania.
7. 
Podczas trwania prób eksploatacyjnych jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, dokonuje sprawdzeń okresowych w celu oceny:
1)
spełniania wymogów funkcjonalnych;
2)
zachowania parametrów technicznych zawartych w wymaganiach określonych we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
3)
ewentualnych uszkodzeń lub zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji lub mogących przyczynić się do powstania zagrożenia w przyszłości.
8. 
Częstotliwość przeprowadzania sprawdzeń okresowych, o których mowa w ust. 7, określa się w programie prób eksploatacyjnych. Podczas trwania prób eksploatacyjnych przeprowadzane są co najmniej dwa takie sprawdzenia.
9. 
Podczas trwania prób eksploatacyjnych jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, może dokonywać sprawdzeń niezapowiedzianych. Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie tych sprawdzeń określa się w programie prób eksploatacyjnych.
10. 
Podczas sprawdzeń, o których mowa w ust. 7 i 9, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, może przeprowadzać badania lub testy. Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie tych badań i testów określa się w programie prób eksploatacyjnych.
11. 
W uzasadnionych przypadkach jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, może przeprowadzić dodatkowe sprawdzenia obejmujące w szczególności badania lub testy, nieokreślone w programie prób eksploatacyjnych.
12. 
Po każdym sprawdzeniu, o którym mowa w ust. 6, 8 i 11, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, sporządza sprawozdanie, a w przypadku przeprowadzania badań lub testów - protokoły z przeprowadzonych badań lub testów.
13. 
Jeżeli próby eksploatacyjne nie mogą być wykonane w terminie przewidzianym w programie prób eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od podmiotu ubiegającego się o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu lub ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, podmiot ten występuje z wnioskiem o wydanie nowego świadectwa na czas określony, przewidziany na wykonanie tych prób.

Szczegółowe warunki i tryb wydawania certyfikatów zgodności typu

§  20. 
1. 
Przed złożeniem wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu podmiot ubiegający się o jego wydanie składa wniosek o przeprowadzenie badań technicznych i wydanie certyfikatu zgodności typu do wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
nazwę i adres podmiotu, który składa wniosek;
2)
pisemną deklarację, że ten sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy;
3)
określenie rodzaju i typu budowli, urządzenia albo pojazdu kolejowego;
4)
dokumentację techniczną umożliwiającą ocenę urządzenia, budowli albo pojazdu kolejowego, pod względem ich zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;
5)
datę i miejsce sporządzenia wniosku;
6)
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.
3. 
Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera:
1)
ogólny opis urządzenia lub budowli;
2)
projekt koncepcyjny i rysunki produkcyjne oraz schematy elementów, podzespołów, obwodów;
3)
opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia wspomnianych rysunków i schematów oraz zasad funkcjonowania (w tym warunków technicznych eksploatacji) i zasad utrzymania urządzenia lub budowli;
4)
warunki integracji urządzenia lub budowli w ich środowisku systemowym (podzespół, zespół, podsystem) oraz niezbędne warunki dotyczące interfejsów;
5)
wykaz zastosowanych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych oraz opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zawartych w nich wymagań. W przypadku częściowego zastosowania specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, w dokumentacji technicznej określa się, które części zostały zastosowane;
6)
wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań oraz sprawozdania z testów;
7)
dowody potwierdzające adekwatność przyjętego rozwiązania technicznego, obejmujące, w stosownych przypadkach: wyniki testów przeprowadzonych przez odpowiednie laboratorium producenta lub przez inne laboratorium badawcze, któremu zlecono przeprowadzenie badań, dowód bezpieczeństwa i jego weryfikację;
8)
informacje o procedurze gromadzenia danych umożliwiające ich odczytanie i ocenę - w przypadku typów urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz typów pojazdów kolejowych.
4. 
Na podstawie wniosku jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, przeprowadza badania techniczne, o których mowa w rozdziale 4.
5. 
Na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, a także po przeprowadzeniu badań technicznych, o których mowa w rozdziale 4, z wyłączeniem badań, które należy przeprowadzić podczas prób eksploatacyjnych, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, sporządza opinię techniczną obejmującą ocenę zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych.
6. 
Jeżeli dany typ spełnia wymagania określone we właściwych dla danego typu specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, wydaje podmiotowi, o którym mowa w ust. 1:
1)
certyfikat zgodności typu, niezbędny do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na czas określony;
2)
dokumentację przebiegu oceny zgodności typu obejmującą:
a)
opinię techniczną, o której mowa w ust. 5,
b)
raporty z badań technicznych, o których mowa w rozdziale 4,
c)
wszelkie istotne informacje zawierające charakterystykę techniczną wyrobu.
7. 
Certyfikat zgodności typu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, może zostać wydany na czas określony lub zawierać dodatkowe warunki, które powinny zostać spełnione podczas przeprowadzania prób eksploatacyjnych.
8. 
Jeżeli dany typ nie spełnia wymagań określonych we właściwych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, odmawia wydania certyfikatu zgodności typu oraz pisemnie informuje o tym podmiot, o którym mowa w ust. 1, podając szczegółowe uzasadnienie odmowy.
9. 
Po wydaniu świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu na czas określony podmiot, dla którego wydano to świadectwo, przeprowadza próby eksploatacyjne zgodnie z przepisami rozdziału 5.
10. 
Po przeprowadzeniu prób eksploatacyjnych podmiot, który eksploatował budowlę, urządzenie lub pojazd kolejowy podczas ich trwania, sporządza opinię eksploatacyjną obejmującą ocenę podstawowych parametrów danego typu, cech eksploatacyjnych zaobserwowanych podczas prób eksploatacyjnych oraz ocenę przydatności stosowania danego typu.
11. 
Po przeprowadzeniu prób eksploatacyjnych jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, sporządza opinię techniczną obejmującą całość procesu dopuszczania do eksploatacji, w tym raporty z badań technicznych, opinię eksploatacyjną wydaną przez podmiot, który eksploatował budowlę, urządzenie lub pojazd kolejowy podczas prób eksploatacyjnych i ocenę przeprowadzonych prób eksploatacyjnych.
12. 
Na podstawie opinii technicznej, o której mowa w ust. 11, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, sporządza certyfikat zgodności typu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, niezbędny do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji na czas nieokreślony. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio.
§  21. 
1. 
Dla dopuszczonych do eksploatacji urządzeń i budowli, w których dokonano zmian mających wpływ na bezpieczeństwo systemu kolei, w szczególności polegających na zastosowaniu nowego typu podzespołów lub wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu, wymagane jest uzyskanie nowego certyfikatu zgodności typu i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla pierwszego egzemplarza, jeżeli konieczność uzyskania tych dokumentów została stwierdzona w ramach procesu oceny ryzyka przeprowadzonego zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej dotyczącymi wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do urządzeń i budowli eksploatowanych:
1)
na bocznicach kolejowych;
2)
na infrastrukturze kolejowej obejmującej linie kolejowe o szerokości torów mniejszej niż 1435 mm;
3)
w metrze;
4)
na sieciach kolejowych, o których mowa w art. 3 ust. 8 ustawy.

Szczegółowe warunki i tryb wydawania certyfikatów zgodności z typem i deklaracji zgodności z typem oraz procedura oceny zgodności z typem

§  22. 
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 22f ust. 8 pkt 1 ustawy, producent albo jego upoważniony przedstawiciel wystawia deklaracje zgodności z typem dla kolejnych egzemplarzy zgodnych z typem, dla którego Prezes UTK wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, po przeprowadzeniu procedury oceny zgodności z typem.
2. 
Jeżeli świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu zostało wydane na czas określony, deklaracja zgodności z typem wydawana dla kolejnych egzemplarzy zgodnych z dopuszczonym typem wydawana jest na okres nie dłuższy niż okres ważności tego świadectwa.
3. 
Producent albo jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza procedurę oceny zgodności z typem zgodnie z wybranym przez siebie modułem, określonym w załączniku nr 2 do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 82), zwanej dalej "decyzją nr 768/2008/WE", z tym że ilekroć w tych przepisach jest mowa o "jednostce notyfikowanej" albo "certyfikacie badania typu WE", rozumie się przez to odpowiednio "jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy" albo "certyfikat zgodności typu".
4. 
Przy przeprowadzaniu procedury oceny zgodności z typem przez producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela nie stosuje się modułów A, A1, A2, B, D1, E1, F1, G, H i H1, określonych w załączniku nr 2 do decyzji nr 768/2008/WE.
5. 
Umieszczenie oznakowania CE na urządzeniach, budowlach i pojazdach kolejowych nie jest wymagane.
§  23. 
1. 
W przypadkach, o których mowa w art. 22f ust. 8 pkt 2 ustawy, procedura oceny zgodności z typem obejmuje przeprowadzenie przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 22g ust. 9 ustawy, badań technicznych niezbędnych do stwierdzenia zgodności z typem. Modułów określonych w załączniku nr 2 do decyzji nr 768/2008/WE nie stosuje się.
2. 
Jeżeli badania techniczne niezbędne do stwierdzenia zgodności z typem zakończyły się wynikiem pozytywnym, jednostka organizacyjna, która je przeprowadziła, wydaje certyfikat zgodności z typem, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Na podstawie certyfikatu zgodności z typem podmiot zamawiający, wykonawca modernizacji, importer, inwestor, dysponent, zarządca, użytkownik bocznicy albo przewoźnik kolejowy wystawia deklarację zgodności z typem, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  24. 
Dla projektów obejmujących budowę, modernizację, odnowienie lub remont, rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie jest wymagane:
1)
załączanie certyfikatu zgodności typu do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu;
2)
uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu dla rodzajów urządzeń i budowli wymienionych w rozdziale 3 i nieujętych dotychczas w wykazie określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U. poz. 911).
§  25. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

POROZUMIENIE W SPRAWIE WYKONANIA PRÓB EKSPLOATACYJNYCH

1. Strony porozumienia:

1) użytkownik:

– w przypadku infrastruktury kolejowej: przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury lub użytkownik bocznicy

kolejowej,

– w przypadku pojazdu kolejowego: przewoźnik kolejowy i zarządca infrastruktury albo użytkownik bocznicy

kolejowej i zarządca infrastruktury

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

[nazwa i dokładny adres firmy]

2) producent lub jego upoważniony przedstawiciel

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

[nazwa i dokładny adres firmy]

3) jednostka organizacyjna

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

[nazwa i dokładny adres firmy]

4) inny podmiot uczestniczący w procesie prób eksploatacyjnych

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

[nazwa i dokładny adres firmy]

zawierają porozumienie w sprawie przeprowadzenia prób eksploatacyjnych:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

[nazwa, typ i krótki opis budowli lub urządzenia, lub pojazdu kolejowego]

2. Miejsce zainstalowania:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

[dokładna lokalizacja poligonu badawczego]

3. Okres trwania prób eksploatacyjnych*:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

[data rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) data zakończenia (dd/mm/rrrr), liczba miesięcy]

4. Prawa i obowiązki stron:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

* Próby eksploatacyjne powinny zostać zakończone przed upływem terminu ważności świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

wydanego na czas określony.

5. Zakres odpowiedzialności stron, w szczególności za ewentualne szkody w infrastrukturze kolejowej:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

6. Odpowiedzialni za przeprowadzenie prób eksploatacyjnych:

1) przedstawiciel(e) użytkownika:

..........................................................................................................................................................................

[imię i nazwisko telefon] [imię i nazwisko telefon]

2) przedstawiciel(e) producenta:

..........................................................................................................................................................................

[imię i nazwiskotelefon] [imię i nazwisko telefon]

3) przedstawiciel(e) jednostki organizacyjnej:

..........................................................................................................................................................................

[imię i nazwisko telefon] [imię i nazwisko telefon]

4) przedstawiciel(e) innego podmiotu uczestniczącego w procesie prób eksploatacyjnych:

.........................................................................................................................................................................

[imię i nazwisko telefon] [imię i nazwisko telefon]

7. Program prób eksploatacyjnych sporządzony przez jednostkę organizacyjną:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

[nazwa i dokładny adres firmy]

zatwierdzony przez:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

[imię i nazwisko, stanowisko osoby zatwierdzającej]

w dniu:

.........................................................................................................................................................................................................

[data zatwierdzenia (dd/mm/rrrr)]

stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

.................................................................................................................................................................................

[podpis(y) przedstawiciela(-li) użytkownika] [podpis(y) przedstawiciela(-li) producenta lub jego

upoważnionego przedstawiciela]

..................................................................................................................................................................................

[podpis(y) przedstawiciela(-li) jednostki organizacyjnej] [podpis(y) przedstawiciela(-li) innego podmiotu

uczestniczącego w procesie prób eksploatacyjnych]

Załączniki:

Miejscowość i data zawarcia porozumienia [dd/mm/rrrr] ...........................................................

Drukować dwustronnie.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2019.2257).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji 2011/18/UE z dnia 1 marca 2011 r. zmieniającą załączniki II, V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 57 z 02.03.2011, str. 21).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz.U.2012.919), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego (Dz.U.2012.918) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U. poz. 911), które utraciły moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1152).