Wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania. - Dz.U.2004.108.1153 - OpenLEX

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.108.1153

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania2)

Na podstawie art. 54 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia:

- dyrektywy 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie Wspólnotowych środków dotyczących klasycznego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 168, z 27.06.2002);

- dyrektywy 90/423/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. zmieniającej dyrektywę 85/511/EWG wprowadzającą Wspólnotowe środki kontroli pryszczycy (Dz. Urz. EWG L 224, z 18.08.1990);

- dyrektywy 64/432/EWG dotyczącej problemów związanych ze zdrowiem bydła i trzody chlewnej będących przedmiotem handlu wewnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. EWG P 121, z 29.07.1964);

- dyrektywy 72/462/EWG dotyczącej problemów sanitarno-weterynaryjnych, jakie występują w następstwie importu z krajów trzecich bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa i jego przetworów (Dz. Urz. EWG L 302, z 31.12.1972);

- decyzji 90/638/ EWG z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiającej kryteria Wspólnoty dotyczące likwidacji oraz monitorowania pewnych chorób zwierzęcych (Dz. Urz. EWG L 347, z 12.12.1990);

- decyzji 91/42/EWG z dnia 8 stycznia 1991 r. w sprawie kryteriów planów w gotowości przy zwalczaniu pryszczycy (Dz. Urz. EWG L 023, z 29.01.1991);

- dyrektywy 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. określającej zasady kontroli oraz środki do walki z afrykańskim pomorem koni (Dz. Urz. EWG L 157, z 10.06.1992);

- dyrektywy 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne środki Wspólnoty dla kontroli pewnych chorób zwierzęcych i specjalne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz. Urz. EWG L 062, z 15.03.1992);

- dyrektywy 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzającej minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb (Dz. Urz. EWG L 175, z 19.07.1993);

- decyzji 1999/246/EWG z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie zatwierdzania planów gotowości do zwalczania pomoru klasycznego świń (Dz. Urz. EWG L 093, z 08.04.1999) ;

- rozporządzenia nr 999/2001/WE z dnia 22 maja 2002 r. ustanawiającego przepisy w zakresie zapobiegania, zwalczania oraz likwidacji pewnych zakażeń encefalopatii gąbczastych (Dz. Urz. WE L 147, z 31.05.2001);

- dyrektywy 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającej środki kontroli dla rzekomego pomoru drobiu (Dz. Urz. EWG L 260, z 05.09.1992);

- dyrektywy 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającej zarządzenia w celu zwalczania grypy ptaków (Dz. Urz. EWG L 161, z 22.06.1992);

- dyrektywy 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych decydujących o umieszczaniu na rynku zwierząt i produktów pochodzących z kultur wodnych (Dz. Urz. EWG L 046, z 19.02.1991);

- dyrektywy 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającej szczegółowe warunki kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz. Urz. WE L 327, z 22.12.2000);

- decyzji 2004/216/WE z dnia 1 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 82/894 w sprawie zgłaszania chorób zwierząt w państwach członkowskich Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 067, z 05.03.2004);

- dyrektywy 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. określającej specyficzne postanowienia w sprawie kontroli afrykańskiego pomoru świń oraz wprowadzającej zmiany do dyrektywy 92/119/EWG w odniesieniu do choroby cieszyńskiej oraz afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 024, z 26.01.2002).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZA SIĘ PLANY GOTOWOŚCI ICH ZWALCZANIA

1) pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD);

2) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease - SVD);

3) afrykański pomór świń (African swine fever - ASF);

4) klasyczny pomór świń (Classical swine fever, Hog cholera - CSV);

5) wysoce zjadliwa grypa ptaków d. pomór drobiu (Highly pathogenic avian influenza - HPAI d. Fowl plague);

6) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease - ND);

7) krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer - EHD);

8) gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine spongiform encephalopathy - BSE);

9) księgosusz (Rinderpest);

10) pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants - PPR);

11) gorączka doliny Rift (Rift valley fever);

12) choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease - LSD);

13) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

14) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);

15) choroba niebieskiego języka (Bluetongue);

16) afrykański pomór koni (African horse sickness);

17) zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis - IHN);

18) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia - VHS);

19) zakaźna anemia łososi (Infectious salmon anaemia - ISA).