§ 2. - Wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.108.1153

Akt utracił moc
Wersja od: 11 maja 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.