Decyzja 2004/216/WE zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób koni i niektórych chorób pszczół do wykazu chorób wymagających zgłaszania

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.67.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 1 marca 2004 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób koni i niektórych chorób pszczół do wykazu chorób wymagających zgłaszania

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 578)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/216/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 5 marca 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 82/894/EWG z dnia 21 grudnia 1982 r. w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie(1), w szczególności jej art. 5 ust. 2 pierwsze tiret,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z dyrektywą Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich(2), afrykański pomór koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, nosacizna, zaraza stadnicza, zapalenie mózgu i rdzenia koni wszystkich typów, niedokrwistość zakaźna koni, wścieklizna i wąglik są określone jako choroby podlegające obowiązkowi zgłaszania.

(2) Załącznik I do dyrektywy Rady 82/894/EWG z wykazem chorób, których pojawienie się musi zostać zgłoszone do Komisji i innych Państw Członkowskich, zawiera w odniesieniu do chorób atakujących zwierzęta z rodziny koniowatych jedynie afrykański pomór koni i pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej.

(3) Afrykański pomór koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość zakaźna koni i różne typy zapalenia mózgu i rdzenia są chorobami zwierząt z rodziny koniowatych znajdującymi się na liście Międzynarodowego Urzędu ds. Epizootii (OIE).

(4) Kraje członkowskie OIE są zobowiązane do zgłaszania potwierdzonego pierwszego lub ponownego przypadku pojawienia się choroby znajdującej się na liście, jeśli dany kraj lub jego strefa były poprzednio traktowane jako wolne od tej choroby lub gdy choroba może stanowić czynnik ryzyka wystąpienia chorób odzwierzęcych oraz gdy rozwój choroby może mieć wpływ na handel międzynarodowy.

(5) Obecnie afrykański pomór koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, nosacizna, zaraza stadnicza oraz większość typów zapalenia mózgu i rdzenia koni są we Wspólnocie chorobami egzotycznymi. Niedokrwistość zakaźna koni i niektóre typy zapalenia mózgu i rdzenia koni są chorobami notowanymi sporadycznie w niektórych częściach Wspólnoty.

(6) Mały chrząszcz ulowy oraz roztocze Tropilaelaps są pasożytami egzotycznymi atakującymi pszczoły miodne i obecnie nie notuje się przypadków pojawienia się tych chorób we Wspólnocie. Jeżeli zostałyby wwiezione, to mogłyby one mieć niszczycielski wpływ na stan zdrowia pszczół miodnych oraz na pszczelarstwo, dlatego też choroby te włączono do wykazu chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania we Wspólnocie.

(7) Natychmiastowe zgłoszenie oraz informacja o pojawieniu się tych chorób na terenie Wspólnoty są istotne dla kontroli ich występowania, a także dla przemieszczania się i handlu zwierzętami z rodziny koniowatych oraz pszczołami, z uwzględnieniem potencjalnego ryzyka wystąpienia niektórych z tych chorób odzwierzęcych.

(8) Proces rozszerzenia Wspólnoty i różne oddziaływanie ze strony środowiska naturalnego na nosicieli niektórych z powyższych chorób mogą przyczynić się do zmiany sytuacji we Wspólnocie odnośnie do tych chorób.

(9) Z powyższych względów stosowne jest włączenie nosacizny, zarazy stadniczej, niedokrwistości zakaźnej koni, wszystkich typów zapalenia mózgu i rdzenia koni, małego chrząszcza ulowego oraz roztocza Tropilaelaps do załącznika I do dyrektywy Rady 82/894/EWG oraz zmiana załącznika II do dyrektywy Rady 82/894/EWG w celu uwzględnienia sposobu hodowli pszczół.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji zgodne są z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załączniki I i II do dyrektywy 82/894/EWG zastępuje się tekstem z załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 25 marca 2004 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

(2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK I

Choroby podlegające zgłoszeniu

Afrykański pomór koni

Afrykański pomór świń

Ptasia grypa (dawny pomór drobiu)

Choroba niebieskiego języka

Gąbczasta encefalopatia bydła

Klasyczny pomór świń

Zaraza płucna bydła

Zaraza stadnicza

Zapalenie mózgu i rdzenia koni (wszystkich typów, włączając wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia koni)

Niedokrwistość zakaźna koni

Pryszczyca

Nosacizna

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych

Niedokrwistość zakaźna ryb łososiowatych

Guzowata choroba skóry bydła

Rzekomy pomór drobiu (choroba Newcastle)

Pomór małych przeżuwaczy

Enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia u świń (dawna choroba cieszyńska)

Gorączka doliny Rift

Księgosusz (pomór bydła)

Ospa owiec i kóz

Mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida)

Choroba pęcherzykowa świń

Roztocze Tropilaelaps

Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej

Wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych

ZAŁĄCZNIK II

Informacje podawane w zgłoszeniu wymaganym na mocy art. 3 i 4 w odniesieniu do pierwotnych i wtórnych ognisk chorób wymienionych w załączniku I

1. Data wysyłki.

2. Czas wysyłki.

3. Kraj pochodzenia.

4. Nazwa choroby i typ wirusa, w stosownych przypadkach.

5. Numer seryjny ogniska choroby.

6. Typ ogniska choroby.

7. Numer referencyjny ogniska związanego z przedmiotowym ogniskiem choroby.

8. Region i geograficzna lokalizacja gospodarstwa.

9. Inny region objęty ograniczeniami.

10. Data potwierdzenia.

11. Data podejrzenia.

12. Data stwierdzenia pierwszej infekcji.

13. Pochodzenie choroby.

14. Podjęte środki kontrolne.

15. Liczba podejrzanych zwierząt w gospodarstwie a) bydło, b) trzoda chlewna, c) owce, d) kozy, e) drób, f) zwierzęta z rodziny koniowatych, g) ryby, h) gatunki zwierzyny łownej, i) w przypadku chorób pszczół musi zostać podana liczba podejrzanych uli.

16. Liczba zwierząt w gospodarstwie z klinicznymi objawami choroby a) bydło, b) trzoda chlewna, c) owce, d) kozy, e) drób, f) zwierzęta z rodziny koniowatych, g) ryby, h) gatunki zwierzyny łownej, i) w przypadku chorób pszczół musi zostać podana liczba uli z klinicznymi objawami choroby.

17. Liczba przypadków zgonu zwierząt w gospodarstwie a) bydło, b) trzoda chlewna, c) owce, d) kozy, e) drób, f) zwierzęta z rodziny koniowatych, g) ryby, h) gatunki zwierzyny łownej.

18. Liczba zwierząt gospodarskich poddanych ubojowi a) bydło, b) trzoda chlewna, c) owce, d) kozy, e) drób, f) zwierzęta z rodziny koniowatych, g) ryby, h) gatunki zwierzyny łownej.

19. Liczba zniszczonych tusz a) bydło, b) trzoda chlewna, c) owce, d) kozy, e) drób, f) zwierzęta z rodziny koniowatych, g) ryby, h) gatunki zwierzyny łownej, i) w przypadku chorób pszczół musi zostać podana liczba zniszczonych uli.

20. (Przewidywana) data zakończenia uboju.

21. (Przewidywana) data zakończenia niszczenia.

Informacje dodatkowe w przypadku pomoru świń:

1. Odległość od najbliższej chlewni.

2. Liczba i typ (hodowla, tucz i prosięta(*)) trzody chlewnej w zakażonym gospodarstwie.

3. Liczba i typ (hodowla, tucz i prosięta(*)) trzody chlewnej z klinicznymi objawami choroby w gospodarstwie.

4. Sposób diagnozowania.

5. Jeżeli choroba występuje poza gospodarstwem to czy potwierdzenie ogniska choroby miało miejsce w rzeźni czy w środkach transportu.

6. Potwierdzenie przypadków pierwotnych(**) u dzikich świń.

W przypadku chorób ryb:

Zakażenia zakaźną martwicą układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźną niedokrwistością i wirusową posocznicą krwotoczną ryb łososiowatych, w przypadku ich potwierdzenia w gospodarstwach lub strefach zatwierdzonych jako wolne od przedmiotowych chorób, muszą one zostać zgłoszone jako ogniska pierwotne. W polu przeznaczonym na informacje dodatkowe wpisuje się nazwę i opis zatwierdzonego gospodarstwa lub strefy.

______

(*) Zwierzęta średnio poniżej trzeciego miesiąca życia.

(**) Przypadek pierwotny u dzikich świń oznacza przypadki mające miejsce na obszarach wolnych od choroby, tzn. poza obszarem objętym ograniczeniami w odniesieniu do klasycznego pomoru dzikich świń."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.