[Rodzaje napojów alkoholowych objętych zezwoleniem; czas ważności zezwolenia; limity w wielkości obrotu] - Art. 9(1). -... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 9(1). - [Rodzaje napojów alkoholowych objętych zezwoleniem; czas ważności zezwolenia; limity w wielkości obrotu] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  91 [Rodzaje napojów alkoholowych objętych zezwoleniem; czas ważności zezwolenia; limity w wielkości obrotu]
1. 
Zezwolenia, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:
1)
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
2)
o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
3)
o zawartości powyżej 18% alkoholu.
2. 
Zezwolenia na obrót hurtowy wydaje się na czas oznaczony:
1)
napojami alkoholowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - nie dłuższy niż 2 lata;
2)
napojami alkoholowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - nie dłuższy niż rok.
3. 
Dla zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określa się limit w wysokości minimum 250 tys. litrów 100% alkoholu rocznie.
3a. 
Limit, o którym mowa w ust. 3, może być zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu.
4. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, polegający wyłącznie na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów. Maksymalny limit dla tych przedsiębiorców określa się w wysokości 2 tys. litrów 100% alkoholu rocznie.
5. 
Producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1.
6.  34
 Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi nie jest obowiązany:
1)
drobny producent wina z upraw własnych w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 24),
2)
przedsiębiorca określony w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich

- który zbywa wyprodukowane przez siebie napoje alkoholowe przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1.

7.  35
 Producent oraz przedsiębiorca, o których mowa w ust. 6, jest obowiązany do składania w terminie do dnia 31 stycznia zawiadomienia o ilości zbytych przez siebie napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1, w poprzednim roku kalendarzowym.
8.  36
 Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7, składa się na piśmie do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce produkcji napojów alkoholowych objętych tym zawiadomieniem, podając:
1)
imię i nazwisko lub firmę producenta albo przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 6;
2)
siedzibę i adres oraz adres do doręczeń producenta albo przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 6;
3)
numer NIP, o ile producent albo przedsiębiorca, o których mowa w ust. 6, taki numer posiada, albo numer PESEL tego producenta albo przedsiębiorcy;
4)
informację o ilości wyprodukowanych przez producenta albo przedsiębiorcę, o których mowa w ust. 6, napojów alkoholowych, które zostały zbyte w poprzednim roku kalendarzowym, wyrażoną w litrach.
34 Art. 91 ust. 6 dodany przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.24) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 2022 r.
35 Art. 91 ust. 7 dodany przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.24) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 2022 r.
36 Art. 91 ust. 8 dodany przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.24) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 marca 2022 r.