Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.396

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiana niniejszego rozporządzenia, wprowadzona przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U.2020.616), nie została naniesiona na tekst, gdyż data wejścia w życie tej zmiany jest późniejsza od daty utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

.................................................

Na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe:
1) warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w tym szczegółowe wymagania dotyczące zapytania ofertowego;
2) warunki wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty;
3) warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń, w przypadku stwierdzenia niezgodności dotyczącej stosowania trybu, o którym mowa w pkt 1, albo stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
§  2.  Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o:
1) beneficjencie - należy przez to rozumieć również podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej;
2) pomocy - należy przez to rozumieć również pomoc techniczną;
3) ofercie częściowej - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z zapytaniem ofertowym, wykonanie części zadania.
§  3. 
1.  Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:
1) opis zadania, który:
a) jest jednoznaczny i wyczerpujący oraz uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym zawiera termin realizacji zadania,
b) nie odnosi się do określonego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione zadaniem i został określony zakres równoważności;
2) jeden warunek udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, przy czym każdy z warunków udziału w postępowaniu jest określony proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, nie utrudnia uczciwej konkurencji oraz zapewnia równe traktowanie wykonawców, a także opis sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku, chyba że beneficjent nie przewiduje warunków udziału w tym postępowaniu;
3) jedno kryterium oceny ofert, przy czym każde z kryteriów oceny ofert zawartych w tym zapytaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, zapewnia równe traktowanie wykonawców, jest związane z przedmiotem zamówienia oraz nie dotyczy właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej;
4) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert, który nie utrudnia uczciwej konkurencji oraz zapewnia równe traktowanie wykonawców, w przypadku określenia więcej niż jednego kryterium oceny ofert;
5) wskazanie miejsca i terminu składania ofert, które umożliwiają przygotowanie i złożenie oferty, przy czym termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni, a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych - 14 dni, od dnia udostępnienia zapytania ofertowego różnym podmiotom zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą";
6) wskazanie przesłanek odrzucenia oferty;
7) informację o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i beneficjent dopuścił taką możliwość;
8) określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
2.  W zapytaniu ofertowym można zastrzec możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji bez wyboru żadnej z ofert.
§  4. 
1.  Beneficjent może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert, jeżeli:
1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy przed upływem tego terminu;
2) w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:
a) opisu zadania,
b) warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu,
c) kryterium oceny ofert.
2.  W toku badania i oceny ofert beneficjent może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Beneficjent i wykonawca nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
§  5. 
1.  W przypadku gdy cena lub koszt nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert określonego w zapytaniu ofertowym, jeżeli zostały złożone dwie lub więcej ofert i przedstawiają one taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, za najkorzystniejszą ofertę spośród takich ofert uznaje się ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
2.  Beneficjent wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, do złożenia w terminie określonym przez beneficjenta ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny lub kosztu w przypadku:
1) o którym mowa w ust. 1, albo
2) gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.
3.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny lub kosztu wyższego niż w złożonych ofertach.
4.  W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, beneficjent kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert:
1) w całości, jeżeli nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych, albo
2) w odniesieniu do tej części postępowania, co do której wybór wykonawcy nie był możliwy, jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.
§  6. 
1.  Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2.  Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
3.  Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez beneficjenta w wezwaniu do złożenia tych ofert.
§  7.  Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji beneficjent udostępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej, o której mowa w art. 43a ust. 3 ustawy, informację o:
1) wyborze wykonawcy oraz wykaz, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, albo
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert oraz wykaz, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, albo
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
§  8. 
1.  Z przebiegu postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji sporządza się protokół zawierający co najmniej:
1) informację o wartości zadania i terminie jej ustalenia;
2) informację o terminie upublicznienia zapytania ofertowego oraz - w przypadku zmiany zapytania ofertowego - zmienionego zapytania ofertowego przez beneficjenta;
3) wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na:
a) warunki udziału w tym postępowaniu,
b) kryteria oceny ofert;
4) informację w sprawie spełnienia przez oferentów warunków udziału w tym postępowaniu, chyba że beneficjent nie przewidział warunków udziału w tym postępowaniu;
5) informację o punktach przyznanych poszczególnym ofertom, z wyszczególnieniem punktów za poszczególne kryteria oceny ofert;
6) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;
7) wskazanie ofert odrzuconych i powodów ich odrzucenia;
8) datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu.
2.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające przebieg postępowania, w tym:
1) złożone oferty oraz oferty dodatkowe;
2) oświadczenie beneficjenta oraz każdej z osób, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, o braku albo istnieniu powiązań kapitałowych lub osobowych z podmiotami, które złożyły oferty.
3.  W przypadku gdy nie wpłynęła żadna oferta, protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej elementy wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 8 oraz informację o niezłożeniu żadnej oferty.
4.  W przypadku odrzucenia wszystkich ofert, protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej elementy wymienione w ust. 1 pkt 1-4 oraz 7 i 8, a do tego protokołu dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2.
5.  W przypadku zakończenia postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji bez wyboru żadnej z ofert, protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej elementy wymienione w ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 8, a także informację o zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert, a do tego protokołu dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2.
6.  Przebieg postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji potwierdza się dokumentami sporządzonymi w postaci papierowej lub elektronicznej.
§  9. 
1.  Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.
2.  Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.
3.  Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.
§  10.  Wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonuje się, jeżeli:
1) nie została złożona żadna oferta albo
2) zachodzą przypadki określone w § 5 ust. 4, albo
3) wszystkie oferty zostały odrzucone zgodnie z § 6.
§  11. 
1.  W przypadku stwierdzenia niezgodności polegającej na poniesieniu kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów:
1) o zamówieniach publicznych albo
2) określających konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

- pomoc przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę odpowiadającą kwocie pomocy, która przysługiwałaby na refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem tych przepisów.

2.  W przypadku gdy nie jest możliwe precyzyjne ustalenie wysokości kosztów kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem przepisów, o których mowa w ust. 1, wysokość zmniejszenia oblicza się według wzoru:

Wk = W% x Wp

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Wk - wysokość zmniejszenia,

W% - wskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodności,

Wp - kwotę pomocy, która, gdyby nie stwierdzono niezgodności, przysługiwałaby na refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach danego postępowania:

- o udzielenie zamówienia publicznego albo jego części albo - w przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego częścią tego zamówienia - w przypadku zamówień publicznych albo

- w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji albo jego części - w przypadku konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

3.  Wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych niezgodności są określone:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia - w przypadku niezgodności dotyczącej stosowania przepisów o zamówieniach publicznych;
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia - w przypadku niezgodności dotyczącej stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
4.  Do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu niezgodności, do której zostały przypisane wskaźniki procentowe o różnej wysokości, stosuje się ten wskaźnik, którego wysokość jest współmierna do charakteru i wagi stwierdzonej niezgodności.
5.  Charakter i wagę stwierdzonej niezgodności ocenia się, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, proporcjonalności, przejrzystości i niedyskryminacji w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
6.  W przypadku gdy dana niezgodność jest taka sama jak niezgodność wcześniej stwierdzona w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu danej niezgodności stosuje się wskaźnik procentowy o najwyższej wysokości spośród wskaźników przypisanych do tej niezgodności niezależnie od jej charakteru i wagi, jeżeli o wcześniej stwierdzonej niezgodności beneficjent został poinformowany, zanim zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, w odniesieniu do którego została stwierdzona dana niezgodność.
7.  W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do danego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego albo postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji więcej niż jednej niezgodności, wartość zmniejszeń nie podlega sumowaniu.
8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 7, do wszystkich stwierdzonych niezgodności stosuje się zmniejszenie z tytułu niezgodności skutkującej zmniejszeniem o najwyższej wartości.
§  12.  W przypadku stwierdzenia niezgodności, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do beneficjenta, o którym mowa w art. 43a ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy, do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu tej niezgodności, w przypadku gdy nie jest możliwe precyzyjne ustalenie wysokości kosztów kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, stosuje się wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych niezgodności określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  13.  Do postępowań w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w trybie konkurencyjnego wyboru tych wykonawców, w przypadku których udostępnienie zapytania ofertowego na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpiło przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i w wyniku których przed tym dniem nie została zawarta umowa z wybranym wykonawcą, nie stosuje się przepisów § 5.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Lp.Rodzaj niezgodnościWskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodnościOpis niezgodności
1Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej "Pzp"100%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwanemu dalej "UPUE", przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej "BZP", i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Punkty 1-6 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2-4 i 6-8 Pzp, tj. przez zaniżenie wartości zamówienia lub wybranie sposobu obliczania wartości zamówienia, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

8. Punkty 1-6 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 5b Pzp, tj. przez bezprawne łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów Pzp, lub przez dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

2Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach równych lub wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie w art. 11 ust. 8 Pzp25%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp100%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach niższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp25%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie z art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. co najmniej w jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5Bezprawne udzielenie

zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego

5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie art. 55 ust. 1, lub art. 60b ust. 1, lub art. 73a ust. 1 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów.
6Bezprawne udzielenie zamówień w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej100%Naruszenie art. 62 ust. 1, lub art. 67 ust. 1 pkt 1-4 lub 8-15, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, lub art. 134 ust. 5 lub 6 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów.
7Bezprawne udzielenie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy100%, przy czym za podstawę obliczenia zmniejszenia przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych bezprawnie udzielonym zamówieniem z wolnej rękiNaruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 lub ust. 1a lub lb, lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 7, lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp przez udzielenie zamówień dotychczasowemu wykonawcy bez zachowania przesłanek określonych w tych przepisach.
8Konflikt interesów100%Naruszenie art. 17 ust. 1 lub 2, lub 2a Pzp przez zaniechanie obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub przez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób.
9Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert5% albo

10%, albo

25%

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 41 pkt 7 lub 7a, lub 9 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5 lub 5a, lub 6, lub 13 Pzp przez brak zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny - naruszenie odpowiednio art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp w związku z art. 56 ust. 1, albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone, lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli zostały ustalone, lub brak podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

3. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 73b ust. 1 pkt 2 lub 3 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o podziale negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ, jeżeli taki podział został przewidziany, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia lub naruszenie art. 73b ust. 2 pkt 3 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ zasad, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, w tym kryteriów oceny ofert.

4. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 2 pkt 9 lub 10 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

10Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu5% albo

10%, albo

25%

1. Naruszenie art. 22 ust. 1a Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1a Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezapewniający lub mogący nie zapewniać uczciwej konkurencji, lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

11Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert5% albo

10%, albo

25%

1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezapewniających lub mogących nie zapewniać uczciwej konkurencji, lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

3. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% bez zachowania przesłanek tego zastosowania.

4. Naruszenie art. 91 ust. 2c Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezwiązanych z przedmiotem zamówienia.

5. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

12Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia przesłanek jej stosowania25% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu przewidzianego w Pzp,

10% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w Pzp,

2% albo 5% - w pozostałych przypadkach

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 43 ust. 1 lub 2, lub 2a, lub 2b lub art. 135 ust. 4 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2, lub 3 lub art. 52, lub art. 134 ust. 3 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 56 ust. 2 lub art. 57 ust. 6, lub art. 60 ust. 3, lub art. 134 ust. 3 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych lub ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 60c ust. 2 lub art. 60e ust. 4 Pzp, lub art. 134 ust. 3b Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp przez ustalenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych niż termin przewidziany w Pzp.

6. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 73c ust. 2, lub art. 60 ust. 3 w związku z art. 73e ust. 3, lub art. 73e ust. 1 lub art. 134 ust. 3b Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy przewidziane w Pzp lub naruszenie art. 60 ust. 3 w związku z art. 73e ust. 3 lub art. 73e ust. 1 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert wstępnych lub ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

13Ustalenie terminów krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu25% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu przewidzianego w Pzp,

10% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w Pzp,

2% albo 5% - w pozostałych przypadkach

Naruszenie art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp przez uchybienie terminom określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.
14Niedozwolona zmiana SIWZ5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie art. 38 ust. 4 lub 4a, lub 4b Pzp przez zmianę treści SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem lp. 15.
15Niedozwolona zmiana SIWZ5% albo

10%

Naruszenie art. 38 ust. 4a Pzp przez zmianę treści SIWZ w zakresie zmiany terminów bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
16Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem SIWZ25% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50% terminu przewidzianego w Pzp na składanie ofert,

10% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 60% terminu przewidzianego w Pzp na składanie ofert,

5% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 80% terminu przewidzianego w Pzp na składanie ofert

Naruszenie art. 37 ust. 2 lub art. 42 ust. 1, lub art. 51 ust. 4, lub art. 60 ust. 2 pkt 1 lub ust. 4, lub art. 60e ust. 3 lub ust. 3a pkt 1, lub art. 64 ust. 3 Pzp lub naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 57 ust. 5 Pzp.
17Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców5%1. Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp przez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

2. Naruszenie art. 30b ust. 4 Pzp przez żądanie od wykonawców certyfikatów lub sprawozdań bez dopuszczenia innych środków dowodowych.

18Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia5% albo

10%, albo

25%

1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, tak że mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie.

3. Naruszenie art. 30 ust. 1 lub 3 lub 4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem kolejności przewidzianej w Pzp.

4. Naruszenie art. 30a Pzp przez określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących oznakowania bez zachowania przesłanek tego określenia.

19Niejednoznaczny

opis przedmiotu zamówienia

5% albo

10%

1. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Naruszenie art. 30 ust. 7 Pzp przez niezastosowanie, lub zastosowanie w sposób mogący utrudnić identyfikację przedmiotu zamówienia, nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

20Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców5% albo

10%, albo

25%

1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 51 ust. 1 lub art. 57 ust. 2 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

2. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 60d ust. 2 Pzp przez zaproszenie do dialogu konkurencyjnego mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

3. Negocjacje bez ogłoszenia - naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp przez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

4. Zapytanie o cenę - naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 57 ust. 2 w związku z art. 73e ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert wstępnych mniejszej liczby wykonawców, niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

6. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 2 Pzp przez niedopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej lub niezaproszenie do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

21Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie art. 87 Pzp przez dokonywanie w toku badania i oceny ofert zmian w treści oferty.
22Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty5% albo

10%, albo

25%

1. Naruszenie art. 89 Pzp przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem lp. 23.

2. Naruszenie art. 24 ust. 1 lub 5, lub 7 Pzp przez wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach lub naruszenie art. 24 ust. 10 przez niezapewnienie wykonawcy, przed jego wykluczeniem, możliwości udowodnienia, że jego udział nie zakłóci konkurencji lub naruszenie art. 26 ust. 3 lub 3a, lub 4 Pzp przez zaniechanie wezwania określonego w tych przepisach.

23Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty25%Naruszenie art. 90 ust. 1 lub 1a Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 przez odrzucenie oferty, jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt, bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu lub naruszenie art. 90 ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdziła, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
24Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie art. 96 lub art. 97 Pzp przez dokumentowanie postępowania w sposób niezgodny z tymi przepisami.
25Naruszenia w zakresie zawierania umów5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie art. 94 ust. 3 Pzp w związku z art. 91 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy z innym wykonawcą niż ten, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
26Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty5%Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
27Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy25% wartości pierwotnego zakresu świadczenia oraz

100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej ze zmiany umowy

Naruszenie art. 144 Pzp przez dokonanie zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowania przesłanek umożliwiających taką zmianę, z zastrzeżeniem lp. 28.
28Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia oraz

100% wartości zmniejszenia zakresu świadczenia

Naruszenie art. 144 Pzp przez zmianę umowy polegającą na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie, bez zachowania przesłanek umożliwiających taką zmianę.
29Zmiana postanowień umowy, której wartość przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego100% wartości zamówienia dodatkowego przekraczającej 150% wartości pierwotnego zakresu świadczeniaNaruszenie art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp przez zmianę umowy obejmującą realizację dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, której wartość przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy zachowaniu pozostałych przesłanek zmiany.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU WYKONAWCY DANEGO ZADANIA UJĘTEGO W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI

Lp.Rodzaj niezgodnościWskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodnościOpis niezgodności
1Niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego100%1. Naruszenie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 311), zwanej dalej "ustawą", lub § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia zapytania ofertowego zgodnie z tymi przepisami.

2. Punkt 1 stosuje się odpowiednio do wymienionych przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 43a ust. 5a ustawy, tj. przez zaniżanie wartości zadania lub dzielenie zadania na odrębne zadania w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów dotyczących ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.

3. Naruszenie art. 43a ust. 5a ustawy przez ustalenie wartości zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w terminach wcześniejszych niż określone w tym przepisie w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów dotyczących ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.

2Wybór wykonawcy będącego podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego

imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy

100%Naruszenie art. 43a ust. 4 ustawy.
3Określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia przez określenie w zapytaniu ofertowym warunków, które utrudniają uczciwą konkurencję lub nie zapewniają równego traktowania wykonawców, lub nie są ustalone proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, lub przez niezamieszczenie w tym zapytaniu opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w tym zapytaniu.
4Nieokreślenie, niewłaściwe określenie lub niestosowanie kryteriów oceny ofert5% albo

10%, albo

25%

1. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w związku z art. 43a ust. 3 pkt 1 albo 2 ustawy przez nieokreślenie ceny albo kosztu jako jednego z kryteriów oceny ofert.

2. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przez określenie w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert, które utrudniają uczciwą konkurencję lub nie zapewniają równego traktowania wykonawców lub są niezwiązane z przedmiotem zamówienia lub dotyczą właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

3. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia przez niezamieszczenie w zapytaniu ofertowym informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, w przypadku określenia więcej niż jednego kryterium oceny ofert.

4. Naruszenie art. 43a ust. 3 ustawy lub § 5 ust. 1 rozporządzenia przez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w zapytaniu ofertowym.

5Nieokreślenie lub niewłaściwe określenie opisu sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia przez nieokreślenie w zapytaniu ofertowym opisu sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert, w przypadku określenia więcej niż jednego kryterium oceny ofert, lub określenie tego opisu w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję lub nie zapewnia równego traktowania wykonawców.
6Niezgodność w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty25% albo

100%

1. Naruszenie § 5 ust. 2 rozporządzenia przez wybór jako najkorzystniejszej jednej z ofert spośród ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie bez uprzedniego wezwania wykonawców.

2. Naruszenie § 6 rozporządzenia:

1) przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub

2) przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu.

7Ustalenie zbyt krótkich terminów składania ofert25% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu wymaganego,

10% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu wymaganego,

2% albo 5% - w pozostałych przypadkach

Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
8Niejednoznaczny opis zadania5% albo

10%

Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia przez opisanie zadania w sposób niejednoznaczny lub niewyczerpujący, lub nieuwzględniający wszystkich wymagań lub okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, w szczególności nie zawarcie terminu realizacji zadania.
9Dyskryminacyjny opis zadania5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia przez opisanie zadania w sposób, który odnosi się do określonego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione zadaniem i został określony zakres równoważności.
10Niedozwolona zmiana treści zapytania ofertowego5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie § 4 ust. 1 rozporządzenia przez zmianę treści zapytania ofertowego po upływie terminu składania ofert.
11Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie § 4 ust. 2 rozporządzenia przez dokonywanie w toku badania i oceny ofert zmian w treści oferty.
12Niedozwolona zmiana umowy z wykonawcą100% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość dodatkowego zamówienia wynikającego ze zmiany umowy oraz 25% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczenia,

100% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość zmniejszenia zakresu świadczenia oraz 25% kosztów kwalifikowalnych stanowiących wartość ostatecznego zakresu świadczenia

Naruszenie art. 43a ust. 1 ustawy oraz § 9 rozporządzenia przez zmianę umowy z wybranym wykonawcą bez wystąpienia przesłanek określonych w rozporządzeniu.
13Niedopełnienie obowiązku upublicznienia informacji o wyniku postępowania5%Naruszenie § 7 rozporządzenia.
14Niezgodność w zakresie dokumentowania postępowania5% albo

10%, albo

25%

Naruszenie § 8 rozporządzenia przez dokumentowanie postępowania w sposób niezgodny z tym przepisem.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 106), które utraciło moc z dniem 21 lutego 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311).