Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.616

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 6 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

Na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) jest jednoznaczny i wyczerpujący, nie utrudnia uczciwej konkurencji oraz uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym zawiera termin, w którym będzie możliwa realizacja zadania, ",

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) określenie jednoznacznego zakresu, charakteru i warunków wprowadzenia zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Nie jest możliwe dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, chyba że:

1) zmiany nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają zakres, charakter i warunki wprowadzenia tych zmian;

2) zmiany dotyczą zwiększenia zakresu świadczenia, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności, których, działając z należytą starannością, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, oraz zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wybranego wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, objętych dotychczas tym zadaniem,

b) zmiana wybranego wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta,

c) wartość każdej zmiany nie przekracza 50% wartości świadczenia określonej pierwotnie w umowie;

3) zmiany nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy jest spowodowana okolicznościami, których, działając z należytą starannością, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) wartość każdej zmiany nie przekracza 50% wartości świadczenia określonej pierwotnie w umowie;

4) wybranego wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian postanowień umowy;

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3;

6) zmiany nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i jest mniejsza od 10% wartości świadczenia określonej pierwotnie w umowie - w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są usługi lub dostawy, a w przypadku gdy przedmiotem świadczenia są roboty budowlane - mniejsza od 15% wartości świadczenia określonej pierwotnie w umowie.

2. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu wystąpienia okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się na podstawie wartości świadczenia określonej pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień umowy.

3. Zmianę postanowień zawartej umowy uznaje się za istotną, jeżeli:

1) zmienia się ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia się ogólnego charakteru umowy natomiast zmiana tych postanowień:

a) wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

b) narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) znacznie zwiększa lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

d) polega na zastąpieniu wybranego wykonawcy nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.

4. Jeżeli beneficjent zamierza zmienić warunki realizacji świadczenia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 1 i 2, jest obowiązany przeprowadzić nowe postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.";

3) w § 11 uchyla się ust. 4-6;
4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz postępowań w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w trybie konkurencyjnego wyboru tych wykonawców, w przypadku których udostępnienie zapytania ofertowego na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Lp.Rodzaj niezgodnościWskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodnościOpis niezgodności
1Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach równych lub wyższych niż określone w:

1) przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej "Pzp";

2) art. 138g ust. 1 Pzp - w przypadku zamówień na usługi społeczne.

100%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwanemu dalej "UPUE", przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej "BZP", i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138i lub art. 138j Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego UPUE, przy jednoczesnym niezamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP i niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

8. Punkty 1-7 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 32 ust. 2-4 i 6-8 Pzp, tj. przez zaniżenie wartości zamówienia lub wybranie sposobu obliczania wartości zamówienia, które powodują, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub art. 138g ust. 1 Pzp.

9. Punkty 1-7 stosuje się odpowiednio do wymienionych w tych punktach przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 5b Pzp, tj. przez bezprawne łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów Pzp, lub przez dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

2Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach równych lub wyższych niż określone w:

1) przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

2) art. 138g ust. 1 Pzp -

w przypadku zamówień na usługi społeczne.

25%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 3 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 4 Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138i lub art. 138j Pzp przez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego UPUE, przy jednoczesnym zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach niższych niż określone w:

1) przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

2) art. 138g ust. 1 Pzp -

w przypadku zamówień na usługi społeczne.

100%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

8. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138o ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, przy jednoczesnym niezapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4Niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach niższych niż określone w:

1) przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

2) art. 138g ust. 1 Pzp - w przypadku zamówień na usługi społeczne.

25%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 48 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku art. 60c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 40 ust. 2 w związku z art. 73c ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

6. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 1 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

7. Konkurs - naruszenie art. 115 ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, np. w co najmniej jeden z następujących sposobów: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

8. Zamówienia na usługi społeczne - naruszenie art. 138o ust. 3 Pzp przez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej zamawiającego, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia umożliwiającego oferentom zapoznanie się z ogłoszeniem, w szczególności: na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

5Brak uzasadnienia niedokonania podziału zamówienia na części5%Naruszenie art. 96 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 36aa Pzp przez brak zawarcia w protokole powodów niedokonania podziału zamówienia na części.
6Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego25%Naruszenie art. 55 ust. 1, lub art. 60b ust. 1, lub art. 73a ust. 1 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów.
10%Naruszenie art. 55 ust. 1, lub art. 60b ust. 1, lub art. 73a ust. 1 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów, przy jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości, w tym uzasadnieniu zastosowania tych trybów, udziału pewnej liczby wykonawców w negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym lub partnerstwie innowacyjnym oraz równego traktowania tych wykonawców.
7Bezprawne udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej100%Naruszenie art. 62 ust. 1, lub art. 67 ust. 1 pkt 1-4 lub 8-15, lub art. 70, lub art. 74 ust. 2, lub art. 134 ust. 5 lub 6 Pzp przez udzielenie zamówienia odpowiednio w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę lub licytacji elektronicznej bez zachowania przesłanek zastosowania tych trybów.
8Bezprawne udzielenie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy100%, przy czym za podstawę obliczenia zmniejszenia przyjmuje się wysokość kosztów kwalifikowalnych objętych bezprawnie udzielonym zamówieniem z wolnej rękiNaruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 lub ust. 1a lub 1b, lub art. 134 ust. 6 pkt 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 7, lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp przez udzielenie zamówień dotychczasowemu wykonawcy bez zachowania przesłanek określonych w tych przepisach.
9Konflikt interesów100%Naruszenie art. 17 Pzp przez zaniechanie obowiązku wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności i obiektywizmu, lub przez złożenie fałszywego oświadczenia o braku istnienia podstaw do wyłączenia tych osób, lub przez zaniechanie powtórzenia czynności w postępowaniu podjętych przez osobę podlegającą wyłączeniu.
10Brak pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu lub kryteriach oceny ofert lub brak dodatkowych informacji25%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 41 pkt 7 lub 7a, lub 9 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5 lub 5a, lub 6, lub 13 Pzp przez brak zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny - naruszenie odpowiednio art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp w związku z art. 56 ust. 1, albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone, lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli zostały ustalone, lub brak podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podania wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez brak wskazania kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

3. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 73b ust. 1 pkt 2 lub 3 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o podziale negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ, jeżeli taki podział został przewidziany, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia lub naruszenie art. 73b ust. 2 pkt 3 Pzp przez brak zamieszczenia w SIWZ zasad, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, w tym kryteriów oceny ofert.

4. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 2 pkt 9 lub 10 Pzp przez brak zamieszczenia w ogłoszeniu o zamówieniu warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

10%1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 41 pkt 7 lub 7a, lub 9 Pzp przez zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu niewystarczająco szczegółowych warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 5 lub 5a, lub 6, lub 13 Pzp przez zamieszczenie w SIWZ niewystarczająco szczegółowych warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez niewystarczająco szczegółowe wskazanie kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

2. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i dialog konkurencyjny - naruszenie odpowiednio art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp w związku z art. 56 ust. 1, albo art. 48 ust. 2 pkt 6 lub 7, lub 10 Pzp w związku z art. 60c ust. 1 Pzp przez zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu niewystarczająco szczegółowych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli są ustalone, lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, jeżeli zostały ustalone, lub podstaw wykluczenia, lub kryteriów oceny ofert, lub znaczenia tych kryteriów lub naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp przez zamieszczenie w SIWZ niewystarczająco szczegółowego opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, lub podanie niewystarczająco szczegółowych wag tych kryteriów, lub sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, przez niewystarczająco szczegółowe wskazanie kryteriów oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

3. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 73b ust. 1 pkt 2 lub 3 Pzp przez zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu niewystarczająco szczegółowej informacji o podziale negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom przez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ, jeżeli taki podział został przewidziany, lub wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia lub naruszenie art. 73b ust. 2 pkt 3 Pzp przez zamieszczenie w SIWZ niewystarczająco szczegółowych zasad, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, w tym kryteriów oceny ofert.

4. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 75 ust. 2 pkt 9 lub 10 Pzp przez zamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu niewystarczająco szczegółowych warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia, lub wykazu oświadczeń, lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub podstaw wykluczenia.

5. Naruszenie art. 38 ust. 2 Pzp przez brak przekazania lub udostępnienia wykonawcom treści zapytań wraz z wyjaśnieniami.

11Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu25%1. Naruszenie art. 22 ust. 1a lub 1b Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia lub przez określenie niedopuszczalnych warunków udziału w postępowaniu.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1a lub 1b Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezapewniający lub mogący nie zapewniać uczciwej konkurencji, lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

10%1. Naruszenie art. 22 ust. 1a lub 1b Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia lub przez określenie niedopuszczalnych warunków udziału w postępowaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1a lub 1b Pzp przez określenie warunków udziału w postępowaniu lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób zapewniający taki poziom konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

12Niestosowanie lub stosowanie niewłaściwych kryteriów oceny ofert25%1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezapewniających lub mogących nie zapewniać uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

3. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% bez zachowania przesłanek tego zastosowania.

4. Naruszenie art. 91 ust. 2c Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezwiązanych z przedmiotem zamówienia.

5. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

10%1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezapewniających lub mogących nie zapewniać uczciwej konkurencji, lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% bez zachowania przesłanek tego zastosowania, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Naruszenie art. 91 ust. 2c Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5%1. Naruszenie art. 91 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 5 Pzp przez zastosowanie kryteriów oceny ofert w sposób, który nie zapewnia wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w SIWZ, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

2. Naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 2 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezapewniających lub mogących nie zapewniać uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców lub niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

3. Naruszenie art. 91 ust. 2a Pzp przez zastosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60% bez zachowania przesłanek tego zastosowania, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

4. Naruszenie art. 91 ust. 2c Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

5. Naruszenie art. 91 ust. 3 Pzp przez określenie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

13Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne albo zastosowanie procedury przyspieszonej bez wystąpienia przesłanek jej stosowania100% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 85% terminu przewidzianego w Pzp lub limit czasowy jest krótszy niż 5 dni od limitu czasowego przewidzianego w Pzp,

25% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 50% terminu przewidzianego w Pzp,

10% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w Pzp,

5% - w pozostałych przypadkach

1. Przetarg nieograniczony - naruszenie art. 43 ust. 1 lub 2, lub 2a, lub 2b lub art. 135 ust. 4 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

2. Przetarg ograniczony - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2, lub 3 lub art. 52, lub art. 134 ust. 3 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

3. Negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 56 ust. 2 lub art. 57 ust. 6, lub art. 60 ust. 3, lub art. 134 ust. 3 Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert wstępnych lub ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

4. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 60c ust. 2 lub art. 60e ust. 4, lub art. 134 ust. 3b Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

5. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 1 Pzp przez ustalenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji krótszych niż termin przewidziany w Pzp.

6. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 49 ust. 1 lub 2 w związku z art. 73c ust. 2, lub art. 60 ust. 3 w związku z art. 73e ust. 3, lub art. 73e ust. 1 lub art. 134 ust. 3b Pzp przez ustalenie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż terminy przewidziane w Pzp lub naruszenie art. 60 ust. 3 w związku z art. 73e ust. 3 lub art. 73e ust. 1 Pzp przez ustalenie terminów składania ofert wstępnych lub ofert krótszych niż terminy przewidziane w Pzp.

7. Naruszenie art. 9a Pzp przez nieuwzględnienie, przy wyznaczeniu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, złożoności zamówienia i czasu potrzebnego na sporządzenie oferty.

14Ustalenie terminów składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu krótszych niż przewidziane we właściwych procedurach jako minimalne w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu10% - w przypadku gdy skrócenie terminu ≥ 30% terminu przewidzianego w PzpNaruszenie art. 12a lub art. 134 ust. 3a Pzp przez uchybienie terminom określonym w tych przepisach, w przypadku zmiany istotnych elementów ogłoszenia.
15Niedozwolona zmiana SIWZ10%Naruszenie art. 38 ust. 4 lub 4a, lub 4b Pzp przez zmianę treści SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
5%Naruszenie art. 38 ust. 4 lub 4a, lub 4b Pzp przez zmianę treści SIWZ po upływie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bez wymaganej zmiany ogłoszenia o zamówieniu, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia informacji o tej zmianie, umożliwiającego oferentom zapoznanie się ze zmianą SIWZ, w szczególności: na stronie internetowej zamawiającego, na ogólnodostępnym portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
16Niedopełnienie obowiązków związanych z udostępnianiem SIWZ25% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją jest ≤ 5 dni lub w przypadku gdy zamawiający nie zapewnił za pomocą środków elektronicznych nieograniczonego, pełnego, bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do SIWZ,

10% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 50% terminu na

składanie ofert przewidzianego w Pzp, 5% - w przypadku gdy czas na zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją został skrócony do mniej niż 80% terminu na składanie ofert przewidzianego w Pzp

Naruszenie art. 10a-10e lub art. 37 ust. 2, lub art. 42 ust. 1, lub art. 51 ust. 4, lub art. 60 ust. 2 pkt 1 lub ust. 4, lub art. 60e ust. 3 lub ust. 3a pkt 1, lub art. 64 ust. 3 Pzp lub naruszenie art. 60 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 57 ust. 5 Pzp.
17Nieprawidłowości w zakresie oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców5%1. Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp przez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

2. Naruszenie art. 30b ust. 4 Pzp przez żądanie od wykonawców certyfikatów lub sprawozdań bez dopuszczenia innych środków dowodowych.

18Naruszenie w zakresie zachowania uczciwej konkurencji100%Naruszenie art. 7 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 23, lub art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp przez przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób prowadzący do zakłócenia uczciwej konkurencji, w przypadku gdy zamawiający uczestniczył w czynie nieuczciwej konkurencji.
25%Naruszenie art. 7 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 23, lub art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp przez przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób prowadzący do zakłócenia uczciwej konkurencji, w przypadku gdy złożenie każdej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
10%Naruszenie art. 7 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 23, lub art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp przez przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób prowadzący do zakłócenia uczciwej konkurencji, w przypadku gdy czyn nieuczciwej konkurencji został dokonany bez udziału zamawiającego.
19Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia25%1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, tak że mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie.

3. Naruszenie art. 30 ust. 1 lub 3, lub 4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem kolejności przewidzianej w Pzp.

4. Naruszenie art. 30a Pzp przez określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących oznakowania bez zachowania przesłanek tego określenia.

10%1. Naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

2. Naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, tak że mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, bez zachowania przesłanek określonych w tym przepisie, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

3. Naruszenie art. 30 ust. 1 lub 3, lub 4 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia przez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych lub z naruszeniem kolejności przewidzianej w Pzp, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

4. Naruszenie art. 30a Pzp przez określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących oznakowania bez zachowania przesłanek tego określenia, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

20Niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia10%1. Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i niezrozumiałych określeń, nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Naruszenie art. 30 ust. 7 Pzp przez niezastosowanie lub zastosowanie w sposób mogący utrudnić identyfikację przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.

21Ograniczenie kręgu potencjalnych wykonawców25%1. Przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem - naruszenie art. 51 ust. 1 lub art. 57 ust. 2 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

2. Dialog konkurencyjny - naruszenie art. 60d ust. 2 Pzp przez zaproszenie do dialogu konkurencyjnego mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

3. Negocjacje bez ogłoszenia - naruszenie art. 63 ust. 3 Pzp przez zaproszenie do negocjacji mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

4. Zapytanie o cenę - naruszenie art. 71 ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

5. Partnerstwo innowacyjne - naruszenie art. 57 ust. 2 w związku z art. 73e ust. 1 Pzp przez zaproszenie do składania ofert wstępnych mniejszej liczby wykonawców niż ich minimalna liczba przewidziana w Pzp.

6. Licytacja elektroniczna - naruszenie art. 76 ust. 2 Pzp przez niedopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej lub niezaproszenie do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

22Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa5%Naruszenie art. 36a lub art. 36b Pzp przez zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę bez zachowania przesłanek tego zastrzeżenia lub przez niedopełnienie obowiązku żądania wymaganych danych.
23Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty25%Naruszenie art. 87 Pzp przez dokonywanie w toku badania i oceny ofert zmian w treści oferty:

1) w przypadku zgody zamawiającego na dokonanie zmian w ofercie, jeżeli dokonanie zmiany prowadzi do udzielenia zamówienia temu oferentowi, lub

2) w przypadku przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, gdy zamawiający negocjuje z oferentami na etapie oceny ofert, co prowadzi do znacznej modyfikacji początkowych warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

24Niedozwolona zmiana minimalnych wymagań lub kryteriów oceny ofert w wyniku przeprowadzonych negocjacji25%Naruszenie art. 58 ust. 2c Pzp przez zmianę minimalnych wymagań lub kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.
25Nieprawidłowe wcześniejsze związki wykonawców z zamawiającym25%Naruszenie art. 31a-31d w związku z art. 7 Pzp przez wykorzystanie dialogu technicznego przy planowaniu i przeprowadzeniu postępowania bez zachowania środków mających na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji.
26Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty25%1. Naruszenie art. 89 Pzp przez odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub przez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu; z zastrzeżeniem lp. 27.

2. Naruszenie art. 24 ust. 1 lub 5, lub 7 Pzp przez wykluczenie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, bez zaistnienia przesłanek określonych w tych przepisach lub naruszenie art. 24 ust. 10 Pzp przez niezapewnienie wykonawcy, przed jego wykluczeniem, możliwości udowodnienia, że jego udział nie zakłóci konkurencji lub naruszenie art. 26 ust. 3 lub 3a, lub 4 Pzp przez zaniechanie wezwania określonego w tych przepisach.

27Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty25%Naruszenie art. 90 ust. 1 lub 1a Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez odrzucenie oferty, jako zawierającej rażąco niską cenę lub koszt, bez zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu lub naruszenie art. 90 ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdziła, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
28Naruszenia w zakresie dokumentowania postępowania100%Naruszenie art. 9 lub art. 96, lub art. 97 Pzp przez dokumentowanie postępowania lub przechowywanie dokumentów w sposób niezgodny z tymi przepisami - w przypadku braku dokumentacji.
25%Naruszenie art. 9 lub art. 96, lub art. 97 Pzp przez dokumentowanie postępowania lub przechowywanie dokumentów w sposób niezgodny z tymi przepisami - w przypadku gdy odpowiednia dokumentacja jest niewystarczająca, by potwierdzić zgodność postępowania z przepisami Pzp.
29Naruszenia w zakresie zawierania umów25%Naruszenie art. 94 ust. 3 Pzp w związku z art. 91 ust. 1 Pzp przez zawarcie umowy z innym wykonawcą niż ten, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę z pozostałych ofert złożonych w postępowaniu, w przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
30Brak przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty5%Naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp przez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
31Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy25% wartości pierwotnej umowy oraz, w przypadku zwiększenia wartości pierwotnej umowy, 100% wartości tego zwiększeniaNaruszenie art. 144 Pzp przez dokonanie zmiany umowy bez zachowania przesłanek umożliwiających taką zmianę.
32Nieprzestrzeganie procedur dotyczących zamówień elektronicznych i wspólnego udzielania zamówień25% - w przypadku gdy naruszenie przepisu spowodowało udzielenie zamówienia wykonawcy innemu niż ten, któremu powinno ono zostać udzielone1. Aukcja elektroniczna - naruszenie art. 91a lub art. 91b, lub art. 91c, lub art. 91d, lub art. 91e Pzp.

2. Umowy ramowe - naruszenie art. 99 lub art. 100, lub art. 101a, lub art. 101b Pzp.

3. Dynamiczny system zakupów - naruszenie art. 102 lub art. 103, lub art. 104, lub art. 104a, lub art. 104b, lub art. 104c, lub art. 104d, lub art. 104e lub art. 104f lub art. 104g Pzp.

4. Centralny zamawiający i wspólne udzielanie zamówień - naruszenie art. 15a lub art. 15b, lub art. 15c, lub art. 15d, lub art. 15e, lub art. 15f lub art. 16 Pzp.

10% - w przypadku gdy naruszenie przepisu miało skutek odstraszający dla potencjalnych oferentów1. Aukcja elektroniczna - naruszenie art. 91a lub art. 91b, lub art. 91c, lub art. 91d lub art. 91e Pzp.

2. Umowy ramowe - naruszenie art. 99 lub art. 100, lub art. 101a, lub art. 101b Pzp.

3. Dynamiczny system zakupów - naruszenie art. 102 lub art. 103, lub art. 104, lub art. 104a, lub art. 104b, lub art. 104c, lub art. 104d, lub art. 104e lub art. 104f lub art. 104g Pzp.

4. Centralny zamawiający i wspólne udzielanie zamówień - naruszenie art. 15a lub art. 15b, lub art. 15c, lub art. 15d, lub art. 15e, lub art. 15f lub art. 16 Pzp.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCEJ STOSOWANIA KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU WYKONAWCY DANEGO ZADANIA UJĘTEGO W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI

Lp.Rodzaj niezgodnościWskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodnościOpis niezgodności
1Niedopełnienie obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego100%1. Naruszenie art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", lub § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia przez niedopełnienie obowiązku udostępnienia zapytania ofertowego zgodnie z tymi przepisami.

2. Punkt 1 stosuje się odpowiednio do wymienionych przypadków naruszeń przywołanych przepisów w powiązaniu z naruszeniem art. 43a ust. 5a ustawy, tj. przez zaniżanie wartości zadania lub dzielenie zadania na odrębne zadania w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów dotyczących ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.

3. Naruszenie art. 43a ust. 5a ustawy przez ustalenie wartości zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji w terminach wcześniejszych niż określone w tym przepisie w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów dotyczących ponoszenia kosztów kwalifikowalnych w wyniku wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru.

2Wybór wykonawcy będącego podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy100%Naruszenie art. 43a ust. 4 ustawy.
3Określenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu25%Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia przez określenie w zapytaniu ofertowym warunków, które utrudniają uczciwą konkurencję lub nie zapewniają równego traktowania wykonawców, lub nie są ustalone proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, lub przez niezamieszczenie w tym zapytaniu opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w tym zapytaniu.
10%Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia przez określenie w zapytaniu ofertowym warunków, które utrudniają uczciwą konkurencję lub nie zapewniają równego traktowania wykonawców, lub nie są ustalone proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia, lub przez niezamieszczenie w tym zapytaniu opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonych w tym zapytaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
4Nieokreślenie, niewłaściwe określenie lub niestosowanie kryteriów oceny ofert25%1. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w związku z art. 43a ust. 3 pkt 1 albo 2 ustawy przez nieokreślenie ceny albo kosztu jako jednego z kryteriów oceny ofert.

2. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przez określenie w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert, które utrudniają uczciwą konkurencję lub nie zapewniają równego traktowania wykonawców, lub są niezwiązane z przedmiotem zamówienia, lub dotyczą właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

3. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia przez niezamieszczenie w zapytaniu ofertowym informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, w przypadku określenia więcej niż jednego kryterium oceny ofert.

4. Naruszenie art. 43a ust. 3 ustawy lub § 5 ust. 1 rozporządzenia przez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w zapytaniu ofertowym.

10%1. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w związku z art. 43a ust. 3 pkt 1 albo 2 ustawy przez nieokreślenie ceny albo kosztu jako jednego z kryteriów oceny ofert, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów oceny ofert, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

2. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przez określenie w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert, które nie są dyskryminujące, jednak, powodując ograniczony dostęp do udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, utrudniają uczciwą konkurencję.

3. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia przez niezamieszczenie w zapytaniu ofertowym informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, w przypadku określenia więcej niż jednego kryterium oceny ofert, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów oceny ofert, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

4. Naruszenie art. 43a ust. 3 ustawy lub § 5 ust. 1 rozporządzenia przez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w zapytaniu ofertowym, przy jednoczesnym zastosowaniu niedyskryminacyjnych kryteriów oceny ofert, które jednak powodują ograniczony dostęp do udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

5%1. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w związku z art. 43a ust. 3 pkt 1 albo 2 ustawy przez nieokreślenie ceny albo kosztu jako jednego z kryteriów oceny ofert, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

2. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia przez określenie w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert, które utrudniają uczciwą konkurencję lub nie zapewniają równego traktowania wykonawców, lub są niezwiązane z przedmiotem zamówienia, lub dotyczą właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

3. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia przez niezamieszczenie w zapytaniu ofertowym informacji o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert, w przypadku określenia więcej niż jednego kryterium oceny ofert, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

4. Naruszenie art. 43a ust. 3 ustawy lub § 5 ust. 1 rozporządzenia przez wybór oferty na podstawie innych kryteriów oceny ofert niż określone w zapytaniu ofertowym, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

5Nieokreślenie lub niewłaściwe określenie opisu sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert25%Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia przez nieokreślenie w zapytaniu ofertowym opisu sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert, w przypadku określenia więcej niż jednego kryterium oceny ofert, lub określenie tego opisu w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję lub nie zapewnia równego traktowania wykonawców.
10%Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia przez niewystarczająco szczegółowe określenie w zapytaniu ofertowym opisu sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert, w przypadku określenia więcej niż jednego kryterium oceny ofert, lub określenie tego opisu w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję lub nie zapewnia równego traktowania wykonawców.
6Niezgodność w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty25%1. Naruszenie § 5 ust. 2 rozporządzenia przez wybór jako najkorzystniejszej jednej z ofert spośród ofert o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie bez uprzedniego wezwania wykonawców.

2. Naruszenie § 6 rozporządzenia przez:

1) odrzucenie najkorzystniejszej oferty bez zaistnienia przesłanek określonych w tym przepisie lub

2) wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu.

7Ustalenie zbyt krótkich terminów składania ofert100% - w przypadku gdy skrócenie terminu

≥ 85% terminu przewidzianego w rozporządzeniu,

25% - w przypadku gdy skrócenie terminu

≥ 50% terminu przewidzianego w rozporządzeniu,

10% - w przypadku gdy skrócenie terminu

≥ 30% terminu przewidzianego w rozporządzeniu,

5% - w pozostałych przypadkach

Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
8Niejednoznaczny opis zadania10%Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia przez opisanie zadania w sposób niejednoznaczny lub niewyczerpujący, lub nieuwzględniający wszystkich wymagań lub okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, w szczególności nie zawarcie terminu, w którym będzie możliwa realizacja zadania.
9Dyskryminacyjny opis zadania25%1. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia przez zawarcie w opisie zadania terminu, w którym nie była możliwa realizacja zadania.

2. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia przez opisanie zadania w sposób, który odnosi się do określonego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione zadaniem i został określony zakres równoważności.

10%1. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia przez zawarcie w opisie zadania terminu, w którym nie była możliwa realizacja zadania, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

2. Naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia przez opisanie zadania w sposób, który odnosi się do określonego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione zadaniem i został określony zakres równoważności, przy jednoczesnym zapewnieniu takiego poziomu konkurencji, w wyniku którego pewna liczba wykonawców złożyła oferty, które zostały zaakceptowane i potwierdziły spełnienie przez tych wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

10Niedozwolona zmiana treści zapytania ofertowego10%Naruszenie § 4 ust. 1 rozporządzenia przez zmianę treści zapytania ofertowego po upływie terminu składania ofert.
5%Naruszenie § 4 ust. 1 rozporządzenia przez zmianę treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez zachowania warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia.
11Prowadzenie negocjacji dotyczących treści oferty25%Naruszenie § 4 ust. 2 rozporządzenia przez dokonywanie w toku badania i oceny ofert zmian w treści oferty.
12Niedozwolona zmiana umowy z wykonawcą25% wartości pierwotnej umowy oraz, w przypadku zwiększenia wartości pierwotnej umowy, 100% wartości tego zwiększeniaNaruszenie art. 43a ust. 1 ustawy przez zawarcie umowy z wybranym wykonawcą niezgodnej z ofertą złożoną przez tego wykonawcę lub § 9 rozporządzenia przez zmianę umowy z wybranym wykonawcą bez wystąpienia przesłanek określonych w rozporządzeniu.
13Niedopełnienie obowiązku upublicznienia informacji o wyniku postępowania5%Naruszenie § 7 rozporządzenia.
14Niezgodność w zakresie dokumentowania postępowania100%Naruszenie § 8 rozporządzenia przez dokumentowanie postępowania w sposób niezgodny z tym przepisem - w przypadku braku dokumentacji.
25%Naruszenie § 8 rozporządzenia przez dokumentowanie postępowania w sposób niezgodny z tym przepisem - w przypadku gdy odpowiednia dokumentacja jest niewystarczająca, by potwierdzić zgodność postępowania z przepisami rozporządzenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).