Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1028

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których mowa w art. 35 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.), w przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń.
§  2. 
1.  W przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli nie jest możliwe precyzyjne ustalenie wysokości kosztów kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem tych przepisów, wysokość zmniejszenia kwot pomocy lub pomocy technicznej oblicza się według wzoru:

Wk = W% x Wp,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Wk - wysokość zmniejszenia,

W% - wskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonego naruszenia,

Wp - kwotę pomocy lub pomocy technicznej, która, gdyby nie stwierdzono naruszenia, przysługiwałaby na refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo jego części albo - w przypadku gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego częścią tego zamówienia.

2.  Wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych naruszeń są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.  W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej niż jednego naruszenia, wartość zmniejszeń nie podlega sumowaniu.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do wszystkich stwierdzonych naruszeń stosuje się zmniejszenie z tytułu naruszenia skutkującego zmniejszeniem o najwyższej wartości.
§  3.  Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że:
1) wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych naruszeń są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu naruszenia, do którego zostały przypisane wskaźniki procentowe o różnej wysokości, stosuje się ten wskaźnik, którego wysokość jest współmierna do charakteru i wagi stwierdzonego naruszenia;
3) charakter i wagę stwierdzonego naruszenia ocenia się, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad proporcjonalności, przejrzystości i niedyskryminacji w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) w przypadku gdy dane naruszenie jest takie samo jak naruszenie wcześniej stwierdzone w ramach tego samego działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu danego naruszenia stosuje się wskaźnik procentowy o najwyższej wartości spośród wskaźników przypisanych do tego naruszenia niezależnie od jego charakteru i wagi, jeżeli o wcześniej stwierdzonym naruszeniu beneficjent został poinformowany zanim zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do którego zostało stwierdzone dane naruszenie.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396 oraz z 2020 r. poz. 616), które zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875 i 979) utraciło moc z dniem 18 kwietnia 2020 r.