Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu mięsa końskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.124.1003

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 31 października 1923 r.
o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu mięsa końskiego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. R. P. № 79, poz. 527) i po zasięgnięciu zdania Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu, zarządza się co następuje:
Ustanawia się opłatę wywozową od:
Poz. tar. celnejNazwa towaru:
34 p. 1 i 2Mięso końskie świeże, solone i mrożone oraz gotowane, suszone, wędzone i marynowane.
Opłata wywozowa od mięsa końskiego będzie pobierana w wysokości 50°/o zysku wywozowego.
Wskutek zarządzenia § 1 niniejszego rozporządzenia w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 365), zmienionego rozporządzeniami Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1922 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu jaj (Dz. U. R. P. № 28, poz. 230), z dnia 23 października 1922 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od wywozu gęsi (Dz. U. R. P. № 97, poz. 893), z dnia 27 stycznia 1923 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od cukru (Dz. U. R. P. № 11, poz. 74), z dnia 16 maja 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz. U. R. P. № 54, poz. 381), zmienionego rozporządzeniem Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 120, poz. 970), z dnia 7 czerwca 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu prosa, gryki, fasoli, grochu oraz drobiu bitego i żywego (Dz. U. R. P. № 61, poz. 457), z dnia 30 sierpnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu otrąb jęczmiennych (Dz. U. R. P. № 100, poz. 787) oraz z dnia 29 września 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa liściastego nieobrobionego (Dz. U. R. P. № 102, poz. 800) po wyrazach "opłat od wywozu" dodaje się wyrazy "mięsa końskiego".
Rozporządzenie niniejsze stosuje się do transakcji wywozowych, zawartych po 31 sierpnia 1923 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.