Podwyższenie opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.120.970

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 2 października 1923 r.
o podwyższeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej.

Na podstawie art. 18 ustawy ż dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. R. P. № 79, poz. 527) i po zasięgnięciu zdania Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu zarządza się co następuje:
Opłaty wywozowe od drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej, ustanowione rozporządzeniem Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemyślu i Handlu z dnia 16 maja 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz. U. R. P. № 54, poz. 381),-bada. pobierane w następującej wysokości:
a)
od budulca, słupów telegraficznych wszelkich i osiki w wysokości 40% zysku wywozowego;
b)
od drzewa kopalnianego i papierówki w wysokości 75% zysku wywozowego.
Rozporządzenie niniejsze stosuje się do tranzakcji wywozowych, zawartych po 31 sierpnia 1923 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obowiązującą § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 16 maja 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz. U. R. P. № 54, poz. 381).