Opłaty wywozowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.365

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU, MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 23 czerwca 1921 r.
w przedmiocie opłat wywozowych.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. Ust. № 79 z 1920 r. poz. 527), po zasięgnięciu zdania Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu, zarządza się co następuje:
Uchyla się pobieranie przez Główny Urząd i Okręgowe Urzędy względnie Izby Przywozu i Wywozu, Polski Urząd dla Handlu Zagranicznego w Gdańsku, wszelkich opłat wywozowych, z wyjątkiem opłat od wywozu trzody chlewnej, jęczmienia i słodu, melasy, maku i gorczycy, skórek zajęczych i króliczych surowych, niewyprawionych, celulozy, bali i desek osikowych, seradeli, wyki, peluszki i koniczyny, ziemniaków, mięsa końskiego, drzewa liściastego nieobrobionego, otrąb jęczmiennych, prosa, gryki, fasoli, grochu oraz drobiu bitego i żywego, drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej, cukru, gęsi, jaj, ropy oraz produktów naftowych.
Opłaty wywozowe pobrane od tych towarów, które do dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia nie były jeszcze wywiezione, zostaną zwrócone eksporterom, o ile zgłoszenie i przedstawienie dowodów o niewywiezieniu towarów nastąpi w terminie miesięcznym od daty ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia..
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 1922 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu jaj (Dz.U.22.28.230) z dniem 24 kwietnia 1922 r.

- zmieniony przez § 4 rozporządzenia z dnia 23 października 1922 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od wywozu gęsi (Dz.U.22.97.893) z dniem 11 listopada 1922 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1923 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od cukru (Dz.U.23.11.74) z dniem 1 lutego 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 16 maja 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz.U.23.54.381) z dniem 26 maja 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu prosa, gryki, fasoli, grochu oraz drobiu bitego i żywego (Dz.U.23.61.457) z dniem 21 czerwca 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu otrąb jęczmiennych (Dz.U.23.100.787) z dniem 5 października 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 29 września 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa liściastego nieobrobionego (Dz.U.23.102.800) z dniem 10 października 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 31 października 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu mięsa końskiego (Dz.U.23.124.1003) z dniem 9 grudnia 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1923 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej od wywozu ziemniaków (Dz.U.23.127.1048) z dniem 15 grudnia 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu seradeli, wyki, peluszki i koniczyny (Dz.U.23.133.1104) z dniem 23 grudnia 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu bali i desek osikowych (Dz.U.24.19.190) z dniem 29 lutego 1924 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 4 lutego 1924 r. o wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu celulozy (Dz.U.24.26.265) z dniem 18 marca 1924 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 1 marca 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu skórek zajęczych i króliczych surowych, niewyprawionych (Dz.U.24.31.312) z dniem 10 kwietnia 1924 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 31 marca 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu melasy, maku i gorczycy (Dz.U.24.42.444) z dniem 21 maja 1924 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu jęczmienia i słodu (Dz.U.24.42.446) z dniem 21 maja 1924 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 15 maja 1924 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu trzody chlewnej (Dz.U.24.48.487) z dniem 10 czerwca 1924 r.