Wprowadzenie opłat wywozowych od wywozu celulozy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.26.265

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYŚLU I HANDLU
z dnia 4 lutego 1924 r.
o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu celulozy.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. R. P. № 79, poz. 527) zarządza się co następuje:
Ustanawia się opłatę wywozową od:
poz. tar. celnej:nazwa towaru:
176 p. 4 a i bceluloza
Opłata wywozowa od celulozy będzie pobierana w wysokości 60% zysku wywozowego.
Wskutek zarządzenia § 1 niniejszego rozporządzenia w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 365), zmienionego rozporządzeniami Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1922 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych Od wywozu jaj (Di. U. R. P. № 28, poz. 230), z dnia 23 października 1922 r. o wprowadzeniu opłaty Wywozowej od wywozu gęsi (Dz. U. R. P. M: 97, poz. 893), z dnia 27 stycznia i 923 r. o wprowadzeniu opłaty wywozowej Od cukru (Dz. CI. R. P. Ku 11, poz. 74), z dnia 16 maja 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz. U. R. P. № 54, poz. 381) zmienionego rozporządzeniem Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu; dnia 2 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 120, poz. 970), z dnia 7 czerwca 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu prosa, gryki, fasoli, grochu oraz drobiu bitego i żywego (Dz. U. R. P. № 61, poz. 457), z dnia 30 sierpnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu otrąb jęczmiennych (Dz. U. R. P. № 100, poz. 787), z dnia 29 września 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa liściastego nieobrobionego (Dz. U. R. P. № 102, poz. 800), z dnia 31 października 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu mięsa końskiego (Dz. U. R. P. № 124, poz. 1003), z dnia 1 grudnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu ziemniaków (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1048), z dnia 13 grudnia 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu seradeli, wyki, peluszki i koniczyny (Dz. U. R. P. № 133, poz. 1104) oraz z dnia 1 lutego 1924 r. o wprowadzeniu płat wywozowych od wywozu bali i desek osikowych (Dz. U. R. P. № 19, poz. 190) po wyrazach "opłat od wywozu" dodaje się wyraz: "celulozy".
Rozporządzenie niniejsze stosuje się do tranzakcji wywozowych zawartych po dniu 30 września 1923 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.