Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1914

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 2017 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zwanych dalej "kosztami nadzoru";
2) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat na pokrycie kosztów nadzoru.
§  2. 
1.  Wysokość wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od pośrednika kredytu hipotecznego za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej "należną wpłatą", oblicza się jako iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od pośrednika kredytu hipotecznego w danym roku kalendarzowym w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok kalendarzowy od pośredników kredytu hipotecznego oraz kosztów nadzoru poniesionych w danym roku kalendarzowym przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej "Komisją".
2.  Wartość kosztów nadzoru przyjęta do wyliczenia należnej wpłaty jest ustalana w wysokości nieprzekraczającej iloczynu sumy przychodów pośredników kredytu hipotecznego z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego w danym roku kalendarzowym i stawki 0,15%.
§  3. 
1.  Pośrednik kredytu hipotecznego ustala za każde półrocze danego roku kalendarzowego zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru w wysokości stanowiącej iloczyn sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w półroczu poprzedzającym półrocze, za które jest wpłacana zaliczka, i stawki 0,1%.
2.  Pośrednik kredytu hipotecznego wpłaca zaliczkę za każde półrocze, najpóźniej do końca drugiego miesiąca tego półrocza.
3.  Pośrednik kredytu hipotecznego podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za półrocze następujące po półroczu, w którym rozpoczął działalność.
§  4. 
1.  Pośrednik kredytu hipotecznego, wpłacając zaliczkę, informuje Komisję o podstawie jej naliczenia i okresie, jakiego dotyczy.
2.  Informację, o której mowa w ust. 1, pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje na formularzu. Wzór formularza informacji pośrednika kredytu hipotecznego o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za pierwsze albo drugie półrocze danego roku kalendarzowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.  Wpłata zaliczki następuje przelewem na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję.
4.  Informacja, o której mowa w ust. 1, może być składana w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
§  5. 
1.  Wpłata zaliczek za drugie półrocze danego roku kalendarzowego ulega wstrzymaniu, w przypadku gdy kwota wpłaconych zaliczek po dokonaniu przez pośredników kredytu hipotecznego wpłat za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Komisji, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji, informuje o wstrzymaniu wpłat zaliczek. Komunikat ogłasza się nie później niż na 14 dni przed terminem wpłaty zaliczki za drugie półrocze danego roku kalendarzowego.
§  6. 
1.  Do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji ustala i podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji:
1) wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym;
2) należną sumę zaliczek za dany rok kalendarzowy od wszystkich pośredników kredytu hipotecznego.
2.  Wysokość kosztów nadzoru, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie może przekraczać wartości ustalonej zgodnie z § 2 ust. 2.
§  7. 
1.  W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w § 6 ust. 1, pośrednik kredytu hipotecznego składa Komisji deklarację wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od pośrednika kredytu hipotecznego, w której wykazuje kwotę należnej wpłaty oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty.
2.  Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  Deklaracja, o której mowa w ust. 1, może być składana w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§  8. 
1.  Nadpłata, o której mowa w § 7 ust. 1, powstaje, w przypadku gdy kwota należnej wpłaty jest niższa niż kwota zaliczek wpłaconych przez danego pośrednika kredytu hipotecznego.
2.  Kwota nadpłaty jest zwracana, na pisemny wniosek pośrednika kredytu hipotecznego, na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
§  9. 
1.  Niedopłata, o której mowa w § 7 ust. 1, powstaje, w przypadku gdy kwota należnej wpłaty jest wyższa niż kwota zaliczek wpłaconych przez danego pośrednika kredytu hipotecznego.
2.  W przypadku powstania niedopłaty, pośrednik kredytu hipotecznego dokonuje wpłaty należności na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję, w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
§  10. 
1.  Za okres od dnia 22 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. pośrednicy kredytu hipotecznego ustalają zaliczkę na poczet kosztów nadzoru w wysokości 0,89 iloczynu sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w drugim półroczu 2017 r. i stawki 0,1%.
2.  Pośrednicy kredytu hipotecznego do dnia 20 lutego 2018 r. wpłacają zaliczkę, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję.
3.  Pośrednik kredytu hipotecznego, wpłacając zaliczkę, o której mowa w ust. 1, składa Komisji deklarację o tej zaliczce. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4.  Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 3, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INFORMACJA POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

O ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za pierwsze półrocze/drugie półrocze* ..................... roku

INFORMACJA POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

O ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za pierwsze półrocze/drugie półrocze* ..................... roku

Firma, siedziba (miejsce zamieszkania) i adres pośrednika kredytu hipotecznego:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Numer identyfikacji podatkowej: .........................................................................................................................................

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych: ........................................................................................................

Poz.

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

1

Suma przychodów pośrednika kredytu hipotecznego, w tym jego agentów, w poprzednim

półroczu

2

Zaliczka wpłacona na pokrycie kosztów nadzoru za pierwsze półrocze/drugie półrocze*

danego roku kalendarzowego (0,1% kwoty z poz. 1 w zaokrągleniu do pełnych złotych)

* Niepotrzebne skreślić.

..................................................................

Data realizacji przelewu kwoty z poz. 2

Sporządził:1)

Zatwierdził:2)

.................................................................................................

..................................................................................................

(imię i nazwisko oraz numer telefonu służbowego

osoby sporządzającej informację)

(imię i nazwisko oraz numer telefonu służbowego

osoby zatwierdzającej informację)

.......................................................................

.......................................................................

(pieczątka i podpis)

(pieczątka i podpis)

_________________________________

1) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby sporządzającej; pie-

czątka i podpis tej osoby nie są wymagane. Numer telefonu służbowego osoby sporządzającej informację jest wskazywany opcjonal-

nie.

2) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby zatwierdzającej; pie-

czątka nie jest wymagana, a dokument zostaje podpisany przez tę osobę podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo zatwierdzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu składającego infor-

mację.

Numer telefonu służbowego osoby zatwierdzającej informację jest wskazywany opcjonalnie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DEKLARACJA WPŁATY NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

NALEŻNEJ OD POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

za ..................... rok

DEKLARACJA WPŁATY NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

NALEŻNEJ OD POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

za ..................... rok

Firma, siedziba (miejsce zamieszkania) i adres pośrednika kredytu hipotecznego:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Numer identyfikacji podatkowej: .........................................................................................................................................

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych: ........................................................................................................

Poz.

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

1

Suma zaliczek należnych od wszystkich pośredników kredytu hipotecznego w danym

roku kalendarzowym*

2

Suma zaliczek należnych od danego pośrednika kredytu hipotecznego za dany rok kalen-

darzowy

3

Procentowy udział zaliczek należnych od pośrednika kredytu hipotecznego w danym

roku kalendarzowym w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok kalendarzowy

4

Wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym*

5

Kwota należnej wpłaty (iloczyn procentowego udziału zaliczek należnych od pośrednika kredytu

hipotecznego w danym roku kalendarzowym w ogólnej sumie zaliczek należnych za dany rok ka-

lendarzowy od pośredników kredytu hipotecznego oraz kosztów nadzoru poniesionych w danym

roku kalendarzowym przez Komisję)

6

Suma zaliczek wpłaconych przez danego pośrednika kredytu hipotecznego za dany rok

kalendarzowy

7

Niedopłata

(kwota z poz. 5 pomniejszona o kwotę z poz. 6; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać "0")

8

Nadpłata

(kwota z poz. 6 pomniejszona o kwotę z poz. 5; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać "0")

Zwrot na podany poniżej rachunek bankowy:

....................................................................................................................................................

* Dane ogłaszane w formie komunikatu Przewodniczącego Komisji w Dzienniku Urzędowym Komisji.

.....................................................................

Data realizacji przelewu kwoty z poz. 6

Sporządził:1)

Zatwierdził:2)

.................................................................................................

..................................................................................................

(imię i nazwisko oraz numer telefonu

osoby sporządzającej deklarację)

(imię i nazwisko oraz numer telefonu

osoby zatwierdzającej deklarację)

.......................................................................

.......................................................................

(pieczątka i podpis)

(pieczątka i podpis)

____________________________

1) W przypadku składania deklaracji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby sporządzającej; piecząt-

ka i podpis tej osoby nie są wymagane. Numer telefonu służbowego osoby sporządzającej deklarację jest wskazywany opcjonalnie.

2) W przypadku składania deklaracji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby zatwierdzającej; pie-

czątka nie jest wymagana, a dokument zostaje podpisany przez tę osobę podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo zatwierdzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu składającego dekla-

rację.

Numer telefonu służbowego osoby zatwierdzającej deklarację jest wskazywany opcjonalnie.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

DEKLARACJA POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

O ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za okres od dnia 22 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

DEKLARACJA POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

O ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za okres od dnia 22 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Firma, siedziba (miejsce zamieszkania) i adres pośrednika kredytu hipotecznego:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Numer identyfikacji podatkowej: .........................................................................................................................................

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych: ........................................................................................................

Poz.

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

1

Suma przychodów pośrednika kredytu hipotecznego z działalności pośrednictwa kredytu

hipotecznego, w tym jego agentów, w drugim półroczu 2017 r.

2

Zaliczka wpłacona na pokrycie kosztów nadzoru za okres od dnia 22 lipca 2017 r. do dnia

31 grudnia 2017 r. (0,89 iloczynu sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu

hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego

agentów, w drugim półroczu 2017 r. i stawki 0,1%, w zaokrągleniu do pełnych złotych)

Data realizacji przelewu kwoty z poz. 2:

Sporządził:1)

Zatwierdził:2)

.................................................................................................

..................................................................................................

(imię i nazwisko oraz numer telefonu

osoby sporządzającej deklarację)

(imię i nazwisko oraz numer telefonu

osoby zatwierdzającej deklarację)

.......................................................................

.......................................................................

(pieczątka i podpis)

(pieczątka i podpis)

____________________________

1) W przypadku składania deklaracji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby sporządzającej; piecząt-

ka i podpis tej osoby nie są wymagane. Numer telefonu służbowego osoby sporządzającej deklarację jest wskazywany opcjonalnie.

2) W przypadku składania deklaracji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby zatwierdzającej; pie-

czątka nie jest wymagana, a dokument zostaje podpisany przez tę osobę podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo zatwierdzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu składającego dekla-

rację.

Numer telefonu służbowego osoby zatwierdzającej deklarację jest wskazywany opcjonalnie.