Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego. - Dz.U.2021.1138 t.j. - OpenLEX

Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 grudnia 2019 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zwanych dalej "kosztami nadzoru";
2)
sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat na pokrycie kosztów nadzoru.
1. 
Pośrednik kredytu hipotecznego ustala zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzom za dany rok kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest wpłacana zaliczka, i stawki 0,2%.
2. 
Pośrednik kredytu hipotecznego wpłaca zaliczkę do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego przelewem na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
1. 
Pośrednik kredytu hipotecznego, wpłacając zaliczkę, przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację zawierającą:
1)
nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu;
2)
numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych;
3)
wskazanie sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w poprzednim roku kalendarzowym;
4)
wysokość zaliczki na poczet pokrycia kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy;
5)
kwotę zaliczki wpłaconej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
6)
datę wpłaty, o której mowa w pkt 5.
2. 
Deklaracja, o której mowa w ust. 1, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
3. 
Deklarację, o której mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Wysokość wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od pośrednika kredytu hipotecznego za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej "należną wpłatą", oblicza się według wzoru:

KPKHn =PPn-1 x S

gdzie:

KPKHn - oznacza należną wpłatę,

PPn-1 - oznacza sumę przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w poprzednim roku kalendarzowym,

S - oznacza stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym, obliczaną zgodnie z ust. 2 i 4.

2. 
Stawkę (S) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - oznacza koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

SPPn-1 - oznacza sumę przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez wszystkich pośredników kredytu hipotecznego, w tym przez ich agentów, w poprzednim roku kalendarzowym.

3. 
Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

K = PKn - (PKn-1 - WKn-1)

gdzie:

PKn - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 oraz z 2021 r. poz. 680 i 815), zwanej dalej "ustawą o nadzorze", ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

PKn- 1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn-1 - oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru.

4. 
W przypadku gdy wysokość stawki obliczona zgodnie z ust. 2 przekracza 0,3%, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się stawkę w wysokości 0,3%.
Do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1)
wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;
2)
sumę przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez wszystkich pośredników kredytu hipotecznego, w tym przez ich agentów, w poprzednim roku kalendarzowym;
3)
wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 4 ust. 3.
1. 
Do dnia 31 października danego roku kalendarzowego pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty zawierającą:
1)
nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu;
2)
numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych;
3)
wysokość należnej wpłaty, ze wskazaniem kwoty stanowiącej podstawę jej obliczenia;
4)
kwotę zaliczki wpłaconej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
5)
kwotę niedopłaty albo kwotę nadpłaty wraz z numerem rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona nadpłata;
6)
kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w przypadku wystąpienia niedopłaty, o której mowa w § 8 ust. 1;
7)
datę wpłaty, o której mowa w pkt 6.
2. 
Deklaracja, o której mowa w ust. 1, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
3. 
Deklarację, o której mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Nadpłata powstaje, w przypadku gdy wysokość należnej wpłaty jest niższa niż kwota zaliczki wpłaconej przez danego pośrednika kredytu hipotecznego.
2. 
Kwota nadpłaty jest zwracana na wskazany przez pośrednika kredytu hipotecznego rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w § 6 ust. 1.
1. 
Niedopłata powstaje, w przypadku gdy wysokość należnej wpłaty jest wyższa niż kwota zaliczki wpłaconej przez danego pośrednika kredytu hipotecznego.
2. 
W przypadku powstania niedopłaty pośrednik kredytu hipotecznego dokonuje wpłaty należności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego.
Pośrednik kredytu hipotecznego podejmujący działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczął działalność.
1. 
Do rozliczenia kosztów nadzoru za 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
1a. 
W 2020 r. pośrednik kredytu hipotecznego ustala zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru za rok 2020 w wysokości stanowiącej iloczyn sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego uzyskanych przez pośrednika kredytu hipotecznego, w tym przez jego agentów, w roku 2019 i stawki 0,1%.
1b. 
W 2020 r. w pozycji 2 deklaracji, której wzór określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia, pośrednik kredytu hipotecznego wpisuje kwotę stanowiącą 0,1% kwoty z pozycji 1, zaokrągloną do pełnych złotych.
1c. 
W 2020 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego, informacje, o których mowa w § 5, w terminie do dnia 31 października 2020 r.
1d. 
W 2020 r. pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty, o której mowa w § 6, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
1e. 
W 2020 r. w przypadku powstania niedopłaty pośrednik kredytu hipotecznego dokonuje wpłaty należności przelewem na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
2. 
Wysokość należnej wpłaty za 2020 r. pomniejsza się o kwotę należności wpłaconej w 2020 r. zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia uchylanego w § 11 z tytułu niedopłaty, o której mowa w § 9 ust. 1 tego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego (Dz. U. poz. 1914).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

DEKLARACJA POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO O ZALICZCE WPŁACONEJ NA POCZET POKRYCIA KOSZTÓW NADZORU ZA ROK ...

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DEKLARACJA WPŁATY NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU NALEŻNEJ OD POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO ZA ROK ...

wzór