Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.198

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 stycznia 2022 r.
w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Na podstawie art. 120b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w art. 120a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
2. 
Wzór formularza wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR WNIOSKU O ZMIANĘ ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

wzór
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).