§ 1. - Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.198

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w art. 120a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
2. 
Wzór formularza wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.