Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.370

Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) zarządza się, co następuje:
Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie policjantów, ustala się na 3,810.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń policjantów od dnia 1 stycznia 2020 r.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. poz. 186).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.