Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.186

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie policjantów, ustala się na 3,71.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń policjantów od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. poz. 813).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.