Art. 99. - [Uposażenie policjanta] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.171 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 6 kwietnia 2023 r.
Art.  99.  [Uposażenie policjanta]
1. 
Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe.
2. 
Z tytułu służby policjant otrzymuje jedno uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w ustawie.
3. 
Przeciętne uposażenie policjantów stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
3a. 
Przez przeciętne uposażenie, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć uposażenie wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej.
4. 
Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.