Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Warunki wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1026 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2020 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa warunki wykonywania usług powszechnych, zwanych dalej "usługami", przez operatora wyznaczonego obejmujące:
1)
wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym;
2)
wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym:
a)
warunki przyjmowania przesyłek,
b)
sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,
c)
sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych,
d)
terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego,
e)
wymagania w zakresie opakowania przesyłek,
f)
sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej;
3)
sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego;
4)
minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę;
5)
sposób świadczenia usług.
§  2.  [Definicje]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
cenniku - rozumie się przez to obowiązujący cennik usług, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;
2)
granicznej wartości przesyłki pocztowej - rozumie się przez to równowartość kwoty stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nadanie przesyłki pocztowej, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", i zaokrąglonej w górę do pełnych setek złotych;
3)
miejscowym obszarze pocztowym - rozumie się przez to obszar obejmujący granice administracyjne miejscowości, w której usytuowane są co najmniej jedna placówka nadawcza i jedna placówka oddawcza;
4)
placówce nadawczej - rozumie się przez to placówkę pocztową operatora wyznaczonego, w której zawierana jest umowa;
5)
placówce oddawczej - rozumie się przez to placówkę pocztową operatora wyznaczonego, która doręcza adresatowi przesyłkę pocztową;
6)
regulaminie - rozumie się przez to regulamin świadczenia usług, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;
7)
umowie - rozumie się przez to umowę o świadczenie usługi pocztowej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, której przedmiotem jest świadczenie usługi;
8)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.