Art. 57. - [Przedstawienie projektu cennika usług powszechnych; sprzeciw Prezesa UKE] - Prawo pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1640 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  57.  [Przedstawienie projektu cennika usług powszechnych; sprzeciw Prezesa UKE]
1. 
Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt cennika usług powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego cennika wraz z określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia każdej usługi, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia.
2. 
Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu cennika usług powszechnych albo zmian do obowiązującego cennika, wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu cennika albo projektu zmian do obowiązującego cennika, jeżeli przedłożony projekt nie spełnia co najmniej jednego z poniższych kryteriów:
1)
przystępności cenowej - w ramach którego ocenia się wysokość każdej opłaty w powiązaniu z możliwościami nabywczymi użytkowników usług powszechnych;
2)
rentowności opłat - w ramach którego ocenia się, czy:
a)
opłata za daną usługę została ustalona w sposób odzwierciedlający koszty jej świadczenia,
b)
zmiana opłat nie wpłynie negatywnie na poziom równowagi finansowej operatora wyznaczonego,
c)
w wyniku zmiany opłat poziom kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych nie ulegnie nadmiernemu zwiększeniu;
3)
przejrzystości cennika usług powszechnych - w ramach którego ocenia się, czy projekt cennika:
a)
zawiera wskazanie wszystkich elementów składających się na daną opłatę,
b)
umożliwia użytkownikowi dokonanie świadomego wyboru danej usługi;
4)
niedyskryminacyjnego charakteru cennika usług powszechnych - w ramach którego ocenia się, czy projekt cennika nie powoduje nierównego traktowania potencjalnych odbiorców tych usług.
3. 
Cennik usług powszechnych albo jego zmiany w zakresie objętym sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie.