Domańska Monika i in., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2013/6/59-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 25.01.2011 r. (P 8/08)

Większość zmian w prawie pocztowym w ostatnich latach jest związana z tendencją do liberalizacji rynku usług pocztowych w UE. Wraz z przystąpieniem Polski do UE pojawiła się potrzeba dostosowania polskich przepisów dotyczących tego zagadnienia do acquis communautaire. Prawo UE wyznaczyło jedynie minimalny zakres powszechnych usług pocztowych. Pominięcie kwestii przekazu pocztowego w dyrektywie 2002/39/WE nie uzasadniało uchylenia przez ustawodawcę art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12.06.2003 r. – Prawo pocztowe , który stanowił, że operatorowi publicznemu przysługuje wyłączność na wykonywanie tej usługi pocztowej.

Postępowanie przed TK w niniejszej sprawie zostało wszczęte pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Tarnowie, który zakwestionował zgodność art. 57 ust. 3 w zw. z art. 59 u.p.p., wprowadzającego ograniczenie odpowiedzialności operatora publicznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej, niebędące równocześnie czynem niedozwolonym, jedynie do zakresu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX