Artykuły
Opublikowano: EPS 2013/6/59-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok TK z 25.01.2011 r. (P 8/08)

Większość zmian w prawie pocztowym w ostatnich latach jest związana z tendencją do liberalizacji rynku usług pocztowych w UE. Wraz z przystąpieniem Polski do UE pojawiła się potrzeba dostosowania polskich przepisów dotyczących tego zagadnienia do acquis communautaire. Prawo UE wyznaczyło jedynie minimalny zakres powszechnych usług pocztowych. Pominięcie kwestii przekazu pocztowego w dyrektywie 2002/39/WE nie uzasadniało uchylenia przez ustawodawcę art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12.06.2003 r. – Prawo pocztowe , który stanowił, że operatorowi publicznemu przysługuje wyłączność na wykonywanie tej usługi pocztowej.

Postępowanie przed TK w niniejszej sprawie zostało wszczęte pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Tarnowie, który zakwestionował zgodność art. 57 ust. 3 w zw. z art. 59 u.p.p., wprowadzającego ograniczenie odpowiedzialności operatora publicznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej, niebędące równocześnie czynem niedozwolonym, jedynie do zakresu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?