Warunki produkcji i sposób dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz tryb legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.547

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych

Na podstawie art. 75ca ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz warunki prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
materiały mające szczególne znaczenie dla produkcji profesjonalnych tablic rejestracyjnych;
3)
tryb legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
przepisach w sprawie profesjonalnej rejestracji - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 546);
3)
producencie profesjonalnych tablic - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 75a ust. 3 ustawy.

Produkcja i dystrybucja profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz warunki prowadzenia ewidencji

§  3. 
1. 
Profesjonalne tablice rejestracyjne produkuje się w zakładzie, w którym mogą być produkowane także inne tablice i oznaczenia pojazdów.
2. 
Materiałem mającym szczególne znaczenie dla produkcji profesjonalnych tablic rejestracyjnych jest folia odblaskowa, dla której wymagania, parametry i wzory określają przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 oraz z 2018 r. poz. 893).
3. 
Przepis ust. 1 nie dotyczy produkcji folii odblaskowej, o której mowa w ust. 2.
4. 
W zakładzie, w którym produkowane są profesjonalne tablice rejestracyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. 
Do produkcji profesjonalnych tablic rejestracyjnych wykorzystuje się wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie zapewniające przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie profesjonalnych tablic rejestracyjnych zgodnie z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie profesjonalnej rejestracji.
6. 
Producent profesjonalnych tablic przeprowadza kontrolę wyprodukowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi określonymi w przepisach w sprawie profesjonalnej rejestracji.
§  4. 
Do produkcji profesjonalnych tablic rejestracyjnych używa się wyłącznie materiałów odpowiadających warunkom technicznym określonym w przepisach w sprawie profesjonalnej rejestracji.
§  5. 
Producent profesjonalnych tablic prowadzi, odpowiednio do zakresu wykonywanej produkcji profesjonalnych tablic rejestracyjnych, ewidencję profesjonalnych tablic rejestracyjnych:
1)
w ramach ewidencji, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1751),
2)
zgodnie z warunkami określonymi w przepisach, o których mowa w pkt 1

- z tym że do prowadzenia tej ewidencji oraz składania i realizacji zamówień, o których mowa w art. 75a ust. 4 i 5 ustawy, wykorzystuje się kody oznaczeń profesjonalnych tablic rejestracyjnych określone w załączniku do rozporządzenia.

§  6. 
1. 
Profesjonalne tablice rejestracyjne samochodowe wykonuje się w kompletach, natomiast profesjonalne tablice rejestracyjne motocyklowe i motorowerowe oraz do oznaczania przyczep - jako tablice pojedyncze. Profesjonalne tablice rejestracyjne samochodowe dla ciągników rolniczych mogą być wykonane jako tablice pojedyncze. Profesjonalne tablice rejestracyjne motocyklowe i motorowerowe mogą być wykonane w kompletach do oznaczania odpowiednio:
1)
motocykli trójkołowych kategorii L5e oraz motorowerów trójkołowych kategorii L2e;
2)
czterokołowców kategorii L7e oraz czterokołowców lekkich kategorii L6e.
2. 
Profesjonalne tablice rejestracyjne z wytłoczonymi profesjonalnymi numerami rejestracyjnymi producent profesjonalnych tablic sprzedaje w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę producenta profesjonalnych tablic oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość profesjonalnych tablic rejestracyjnych i zakres profesjonalnych numerów rejestracyjnych.
§  7. 
1. 
Producent profesjonalnych tablic niszczy:
1)
wyprodukowane profesjonalne tablice rejestracyjne nieodpowiadające wzorom lub wymaganym warunkom technicznym oraz profesjonalne tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 4 ustawy,
2)
przetworzone materiały będące folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową lub folią odblaskową naklejoną na taśmę aluminiową przyciętą zgodnie z wymiarem profesjonalnych tablic rejestracyjnych, nieodpowiadające wymaganym warunkom technicznym lub przetworzone niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 5 ustawy

- w sposób uniemożliwiający ich użycie.

2. 
Producent profesjonalnych tablic sporządza protokół zniszczenia profesjonalnych tablic rejestracyjnych i przetworzonych materiałów, o których mowa w ust. 1.
§  8. 
1. 
Profesjonalne tablice rejestracyjne z wytłoczonymi profesjonalnymi numerami rejestracyjnymi producent profesjonalnych tablic dostarcza w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu do starosty.
2. 
Producenci profesjonalnych tablic ustalają wzajemnie sposób, zasady bezpieczeństwa oraz środki transportu:
1)
profesjonalnych tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych profesjonalnych numerów rejestracyjnych;
2)
materiałów mających szczególne znaczenie dla produkcji profesjonalnych tablic rejestracyjnych;
3)
przetworzonych materiałów mających szczególne znaczenie dla produkcji profesjonalnych tablic rejestracyjnych.
§  9. 
Producent profesjonalnych tablic, który zakończył działalność gospodarczą w zakresie ich produkcji:
1)
niszczy albo przekazuje innemu producentowi profesjonalnych tablic:
a)
posiadane profesjonalne tablice rejestracyjne,
b)
materiały mające szczególne znaczenie dla produkcji profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
c)
przetworzone materiały mające szczególne znaczenie dla produkcji profesjonalnych tablic rejestracyjnych;
2)
sporządza protokół zniszczenia profesjonalnych tablic rejestracyjnych, materiałów i przetworzonych materiałów, o których mowa w pkt 1;
3)
przekazuje właściwemu organowi, o którym mowa w art. 75aa ust. 1 ustawy, ewidencję, o której mowa w § 5.

Produkcja i dystrybucja znaków legalizacyjnych oraz tryb legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych

§  10. 
Do produkcji i dystrybucji znaków legalizacyjnych służących do legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych stosuje się przepisy rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.
§  11. 
Legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych dokonuje z urzędu starosta poprzez umieszczenie na nich w wyznaczonym miejscu znaku legalizacyjnego.
§  12. 
Znakiem legalizacyjnym stosowanym do legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych jest nalepka legalizacyjna, której wzór i opis określa rysunek nr 1 w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1084).
§  13. 
1. 
Nalepka legalizacyjna, składająca się z trzech części stanowiących komplet, jest indywidualnie numerowana jednym numerem dla wszystkich części. Części A i B nalepki legalizacyjnej są jednakowe i służą do legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych. Część C nalepki legalizacyjnej dołącza się do akt podmiotu uprawnionego, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy, wklejając ją na odwrocie załącznika "A" do egzemplarza decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów pozostającego u starosty, a w przypadku, o którym mowa w art. 80za pkt 2 ustawy - na odwrocie dodatkowego załącznika "B" do egzemplarza decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów pozostającego u starosty.
2. 
W przypadku legalizacji pojedynczej profesjonalnej tablicy rejestracyjnej starosta jedną z nalepek służących do legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych umieszcza na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej, część B dołącza do akt podmiotu uprawnionego, wklejając ją wraz z częścią C nalepki legalizacyjnej na odwrocie załącznika "A" do egzemplarza decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów pozostającego u starosty, a w przypadku, o którym mowa w art. 80za pkt 2 ustawy - na odwrocie dodatkowego załącznika "B" do egzemplarza decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów pozostającego u starosty.
§  14. 
1. 
W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej starosta na wniosek podmiotu uprawnionego dokonuje legalizacji profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych po:
1)
przedstawieniu profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych;
2)
złożeniu przez podmiot uprawniony stosownego oświadczenia, że nalepka legalizacyjna została utracona lub zniszczona.
2. 
Przepis § 13 stosuje się.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

KODY OZNACZEŃ PROFESJONALNYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH

Lp.Rodzaj profesjonalnych tablic rejestracyjnychKod

rodzaju

Odmiana tablic rejestracyjnychKod rodzaju i odmiany
1Samochodowa jednorzędowa711 litera, 2 cyfry, 2 cyfry, litera P, 2 cyfry71a
1 litera, 2 cyfry, 2 cyfry, litera P, 1 cyfra, 1 litera71b
2Samochodowa dwurzędowa721 litera, 2 cyfry, 2 cyfry, litera P, 2 cyfry72a
1 litera, 2 cyfry, 2 cyfry, litera P, 1 cyfra, 1 litera72b
3Motocyklowa731 litera, 2 cyfry, 2 cyfry, litera P, 2 cyfry73a
1 litera, 2 cyfry, 2 cyfry, litera P, 1 cyfra, 1 litera73b
4Motorowerowa741 litera, 2 cyfry, 2 cyfry, litera P, 2 cyfry74a
1 litera, 2 cyfry, 2 cyfry, litera P, 1 cyfra, 1 litera74b
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).