Profesjonalna rejestracja pojazdów, stosowane oznaczenia oraz opłaty związane z profesjonalną rejestracją pojazdów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2616 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 , 2
z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

Na podstawie art. 80zc ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm. 3 ) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji; definicje]
1. 
Przepisy rozporządzenia określają:
1)
czynności starosty w sprawach związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów;
2)
wzór wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów i wzór decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów oraz wzory:
a)
oświadczeń, o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą",
b)
wniosku o wydanie dodatkowych albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych,
c)
dokumentu zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych;
3)
wzór i opis blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego;
4)
zakres wypełniania blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez starostę i przez podmiot uprawniony;
5)
wzór i opis profesjonalnych tablic rejestracyjnych, warunki techniczne, jakie muszą spełniać te tablice, oraz zakres i sposób ich badania;
6)
warunki i sposób dystrybucji blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych;
7)
wysokość opłat za wydanie:
a)
decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
b)
blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,
c)
profesjonalnych tablic rejestracyjnych, w tym:
kompletu profesjonalnych tablic samochodowych,
profesjonalnej tablicy motocyklowej.
profesjonalnej tablicy motorowerowej,
d)
znaku legalizacyjnego.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1847 oraz z 2023 r. poz. 1255);
2)
podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy;
3)
producencie blankietów - rozumie się przez to producenta blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego;
4)
profesjonalnym numerze rejestracyjnym - rozumie się przez to profesjonalny numer rejestracyjny profesjonalnych tablic rejestracyjnych.

Czynności starosty w sprawach związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów oraz wzory dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2

§  2.  [Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów; wzory oświadczeń]
1. 
Starosta przyjmuje wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów z załączonymi dokumentami, o których mowa w art. 80t ust. 3 ustawy.
2. 
Wzór wniosku o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Wzór oświadczeń, o których mowa w art. 80t ust. 3 pkt 3 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Jeżeli do wniosku załączone są wszystkie wymagane dokumenty, starosta wydaje decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów wraz z załącznikiem "A", w którym określa wydane podmiotowi uprawnionemu blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalne tablice rejestracyjne i znaki legalizacyjne do legalizacji tych tablic. Jeden egzemplarz decyzji starosta wydaje podmiotowi uprawnionemu, a jeden egzemplarz pozostaje u starosty, w aktach podmiotu uprawnionego, o których mowa w § 4.
5. 
Wzór decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów wraz z załącznikiem "A" określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  3.  [Załącznik do decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów]
1. 
W przypadku gdy w okresie ważności decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów podmiot uprawniony wnioskuje o wydanie:
1)
dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w związku z wykorzystaniem blankietów wydanych do decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
2)
nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w związku z utratą lub zniszczeniem blankietów wydanych do decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
3)
nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych w związku z utratą lub zniszczeniem profesjonalnych tablic rejestracyjnych wydanych do decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów

- starosta wydaje dodatkowy załącznik "B" do decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów stanowiący integralną część tej decyzji, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przepis art. 80z ustawy stosuje się.
3. 
Wzór wniosku o wydanie dodatkowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub nowych zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, starosta wydaje nowe zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego dla danej decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów.
§  4.  [Akta podmiotu uprawnionego]
1. 
Starosta prowadzi akta (teczkę) podmiotu uprawnionego, w których zamieszcza dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów.
2. 
Starosta przechowuje akta, o których mowa w ust. 1, przez okres 5 lat od dnia wygaśnięcia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów.
§  5.  [Zamieszczenie danych w systemie teleinformatycznym]
1. 
Starosta wykonuje czynności związane z profesjonalną rejestracją pojazdów za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy, i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy.
2. 
Starosta zamieszcza w bazie danych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy, dane i informacje związane z profesjonalną rejestracją pojazdów na podstawie dokumentów przedkładanych przez podmiot uprawniony i czynności podejmowanych przez starostę dotyczących profesjonalnej rejestracji pojazdów.
3. 
Dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8a i pkt 9a ustawy, starosta wprowadza do centralnej ewidencji pojazdów za pomocą systemu teleinformatycznego rejestracji i za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję pojazdów oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 80bb ust. 4 ustawy.
4. 
W przypadku czynności prowadzonych przez starostę związanych z wydaną przez niego wcześniej decyzją o profesjonalnej rejestracji pojazdów, starosta weryfikuje w bazie danych i centralnej ewidencji pojazdów dane i informacje dotyczące podmiotu uprawnionego i profesjonalnej rejestracji pojazdów, odpowiednio do podejmowanych czynności, oraz zamieszcza w bazie danych i wprowadza do centralnej ewidencji pojazdów nowe dane, jeżeli jest wymagane.
§  6.  [Przechowywanie dokumentów związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów, profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych; zwrot blankietów i tablic rejestracyjnych]
1. 
Dokumenty związane z profesjonalną rejestracją pojazdów, profesjonalne tablice rejestracyjne i znaki legalizacyjne starosta powinien przechowywać w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
2. 
Podmiot uprawniony zwraca zgodnie z ustawą do starosty blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne, dołączając je do wypełnionego przez ten podmiot dokumentu zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych.
3. 
Wzór dokumentu zwrotu blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
4. 
Zwrócone przez podmiot uprawniony blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalne dowody rejestracyjne oraz zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne starosta przechowuje odrębnie w pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, przez okres roku od dnia ich zwrotu.

Wzór i opis blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz zakres wypełniania blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez starostę i przez podmiot uprawniony

§  7.  [Wzór i opis blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego]
Wzór i opis blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  8.  [Wypełnianie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez starostę]
1. 
Stronę nr 1 blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego wypełnia starosta, wydając blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych do decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, drukując czarną czcionką, zapewniającą dobrą czytelność wpisów, wymagane dane i informacje z centralnej ewidencji pojazdów odpowiednio w rubrykach blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz stosując rozróżnienie cyfry 0 (zero) i litery O poprzez przekreślenie oznaczenia cyfry 0.
2. 
W przypadku gdy podmiot uprawniony wnioskuje o wydanie więcej niż jednego kompletu zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych lub więcej niż jednej profesjonalnej tablicy rejestracyjnej motocyklowej lub motorowerowej, starosta wypełnia odpowiednio w blankiecie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego rubrykę przy kodzie "A" stosownie do wnioskowanej przez podmiot uprawniony liczby blankietów dla każdego z kompletów profesjonalnych tablic rejestracyjnych lub pojedynczych profesjonalnych tablic rejestracyjnych motocyklowych lub motorowerowych, o określonych profesjonalnych numerach rejestracyjnych.
§  9.  [Wypełnianie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez starostę przez podmiot uprawniony]
1. 
W celu wykonania danym pojazdem jazdy testowej, o której mowa w art. 80s ust. 4 ustawy, podmiot uprawniony wypełnia stronę nr 2 blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, drukując czarną czcionką, zapewniającą dobrą czytelność wpisów, wymagane dane odpowiednio w rubrykach blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz stosując rozróżnienie cyfry 0 (zero) i litery O poprzez przekreślenie oznaczenia cyfry 0.
2. 
W przypadku gdy nie jest możliwe wypełnienie blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego w sposób określony w ust. 1, blankiet ten podmiot uprawniony może wypełnić czarnym tuszem, czytelnie drukowanym pismem w sposób gwarantujący trwałość zapisów.
3. 
W rubrykach, których wypełnienie nie dotyczy danego pojazdu, wpisuje się znaki: "- - -".
§  10.  [Dopuszczalność zmiany danych podmiotu uprawnionego w niewykorzystanym blankiecie profesjonalnego dowodu rejestracyjnego]
W przypadku gdy podmiot uprawniony zawiadomił zgodnie z art. 80y ust. 3 ustawy o zmianie danych podmiotu uprawnionego i zwrócił niewykorzystane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, starosta może dokonać dwukrotnie zmiany danych podmiotu uprawnionego kolejno w drugiej i trzeciej rubryce "C" niewykorzystanego blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, pozostawiając niezmieniony profesjonalny numer rejestracyjny.

Wzór i opis profesjonalnych tablic rejestracyjnych, warunki techniczne, jakie muszą spełniać te tablice, oraz zakres i sposób ich badania

§  11.  [Rodzaje profesjonalnych tablic rejestracyjnych]
Profesjonalne tablice rejestracyjne ze względu na wielkość dzielą się na:
1)
samochodowe (jednorzędowe i dwurzędowe) - do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów podlegających profesjonalnej rejestracji zgodnie z ustawą, z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych i motorowerów;
2)
motocyklowe (dwurzędowe) - do oznaczania motocykli, ciągników rolniczych oraz pojazdów samochodowych innych (kategorii L6e i L7e);
3)
motorowerowe (dwurzędowe) - do oznaczania motorowerów.
§  12.  [Profesjonalny numer rejestracyjny]
1. 
Profesjonalny numer rejestracyjny stanowią litery i cyfry (cyfra) umieszczone na tablicy.
2. 
Na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej jest wytłoczony profesjonalny numer rejestracyjny barwy zielonej na białym tle, składający się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika przydzielonego dla pojazdów w decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, zawierającego jako trzeci znak z kolei stałą literę P, będącą literowym wyróżnikiem tablicy przeznaczonej do profesjonalnej rejestracji pojazdów.
§  13.  [Symbol UE na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej; znak legalizacyjny]
1. 
W skrajnej lewej części profesjonalnej tablicy rejestracyjnej umieszcza się dodatkowo, na niebieskim tle, symbol Unii Europejskiej składający się z 12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej, ułożonych na obwodzie okręgu, oraz znak z literami "PL" barwy białej - zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów.
2. 
Na profesjonalnych tablicach rejestracyjnych w miejscu do tego przeznaczonym starosta zamieszcza znak legalizacyjny (nalepkę legalizacyjną) zgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy.
3. 
Na profesjonalnych tablicach rejestracyjnych nie mogą być umieszczane inne oznaczenia niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 14 ust. 1 i 2.
§  14.  [Litery i cyfry profesjonalnego numeru rejestracyjnego]
1. 
Profesjonalne numery rejestracyjne są tworzone ze zbioru następujących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y i Z oraz cyfr od 0 do 9.
2. 
Poszczególne litery i cyfry profesjonalnego numeru rejestracyjnego pełnią następujące funkcje: pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 stanowią wyróżnik powiatu, następnych pięć znaków stanowi wyróżnik przydzielony dla pojazdów w decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, tworzony kolejno:
1)
z dwóch cyfr w przedziale od 00 do 99, litery P i dwóch cyfr w przedziale od 01 do 99;
2)
po wyczerpaniu kombinacji tych cyfr - z dwóch cyfr w przedziale od 00 do 99, litery P, cyfry w przedziale od 0 do 9 i litery, z wyłączeniem liter B, D, I, O i Z.
3. 
Profesjonalny numer rejestracyjny nadaje starosta.
4. 
Wyróżniki województw i powiatów dla profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  15.  [Wzory profesjonalnych tablic rejestracyjnych]
Wzory profesjonalnych tablic rejestracyjnych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§  16.  [Wymagania w zakresie płyt oraz materiału odblaskowego profesjonalnych tablic rejestracyjnych]
Płyta oraz materiał odblaskowy profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w pkt 2.1 i 2.16 załącznika nr 12 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów.
§  17.  [Wymiary i kształt profesjonalnych tablic rejestracyjnych]
Wymiary i kształt profesjonalnych tablic rejestracyjnych, ich powierzchni czołowych, obrzeży i znaków powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w pkt 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8-2.17 załącznika nr 12 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów, z zastrzeżeniem że rozmieszczenie znaków na profesjonalnych tablicach rejestracyjnych powinno być zgodne z rysunkami 1-4 określonymi w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§  18.  [Właściwości fotometryczne i kolorymetryczne profesjonalnych tablic rejestracyjnych]
1. 
Właściwości fotometryczne i kolorymetryczne profesjonalnych tablic rejestracyjnych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w pkt 2.18, 2.19 i 2.21 załącznika nr 12 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów oraz z wymaganiami dla barw w warunkach dziennych określonymi w ust. 2.
2. 
Barwa zielona powierzchni znaków, przy oświetleniu wzorcowym źródłem światła D65 pod kątem 45° do normalnej do powierzchni i obserwacji wzdłuż normalnej (geometria pomiaru 45/0), powinny mieścić się w polach barwowych normalnego układu trójchromatycznego CIE, określonych dla danej barwy przez punkty narożne o współrzędnych trójchromatycznych podanych w tablicy 1 i odpowiadać podanemu w tablicy 1 współczynnikowi luminancji.

Tablica 1 - Barwa w warunkach dziennych

BarwaWspółrzędne trójchromatyczne punktów narożnychWspółczynnik luminancji
1234
Zielonax0,2100,3300,3300,210≥ 0,04
y0,5300,5300,4300,370
§  19.  [Odporność profesjonalnych tablic rejestracyjnych na czynniki występujące podczas ich użytkowania]
Odporność profesjonalnych tablic rejestracyjnych na czynniki występujące podczas ich użytkowania powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w pkt 2.22-2.31 załącznika nr 12 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów.
§  20.  [Zakres i sposób badań profesjonalnych tablic rejestracyjnych]
1. 
Zakres i sposób badań profesjonalnych tablic rejestracyjnych powinien być zgodny z wymaganiami rozdziału 3 załącznika nr 12 do rozporządzenia o rejestracji pojazdów, z wyjątkiem badań opisanych w pkt 4.7 tego rozporządzenia.
2. 
Sprawdzenie barwy powierzchni nieodblaskowych znaków przeprowadza się dla próbek o powierzchni co najmniej 100 cm2, specjalnie przygotowanych przez producenta tablic, dla barwy zielonej, tylko dla warunków dziennych. Pomiar współrzędnych trójchromatycznych wykonuje się metodą obiektywną, kolorymetrem lub spektrofotometrem, dla wzorcowego źródła światła oraz geometrii pomiaru zgodnych z § 18 dla warunków dziennych. Pomiar współczynnika luminancji należy wykonać dla wzorcowego źródła światła D65 i geometrii pomiaru 45/0, przy użyciu białej płytki wzorcowej. W przypadku braku sztucznego źródła światła D65 można posłużyć się metodą spektrofotometryczną, wyznaczając składową trójchromatyczną Y barwy.

Warunki i sposób dystrybucji blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych

§  21.  [Dystrybucja blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych]
1. 
Dystrybucja blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez starostę u producenta blankietów.
2. 
Producent blankietów może zapewnić zamawianie blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych przez starostę w systemie teleinformatycznym rejestracji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy.
3. 
Producent blankietów realizuje zamówienie na blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w terminie ustalonym ze starostą nie później jednak niż w terminie 3 tygodni od dnia jego złożenia.
§  22.  [Czynności podejmowane przez producenta blankietów]
Producent blankietów:
1)
przyjmuje i realizuje zamówienia w terminie, o którym mowa w § 21 ust. 3;
2)
uzgadnia ze starostą termin i sposób odbioru zamówienia;
3)
rejestruje przyjęte i zrealizowane zamówienia;
4)
przechowuje przez okres 10 lat dokumenty potwierdzające odbiór blankietów;
5)
rozpatruje reklamacje zgłoszone przez starostę.
§  23.  [Zabezpieczenie wyprodukowanych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych]
Wyprodukowane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych producent blankietów, a następnie starosta zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.
§  24.  [Dostawa blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych]
1. 
Blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych dostarczane są przez producenta blankietów do starosty albo ich odbiór odbywa się w siedzibie producenta blankietów. Dostarczanie albo odbiór blankietów odbywa się za potwierdzeniem odbioru.
2. 
Każda odebrana przez starostę partia zamówionych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych jest przedmiotem odrębnego rozliczenia z producentem blankietów.
3. 
W przypadku stwierdzenia przez starostę braków lub wad w blankietach profesjonalnych dowodów rejestracyjnych producent blankietów niezwłocznie dostarcza właściwe blankiety.
4. 
Blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych są drukami ścisłego zarachowania.

Wysokość opłat za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz znaku legalizacyjnego

§  25.  [Opłata za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów oraz blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego]
Starosta pobiera opłatę za wydanie:
1)
decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów - 100,00 zł;
2)
blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego - 10,00 zł.
§  26.  [Opłata za wydanie profesjonalnych tablic rejestracyjnych]
1. 
Starosta pobiera opłatę za wydanie tablic rejestracyjnych:
1)
kompletu profesjonalnych tablic samochodowych - 80,00 zł;
2)
profesjonalnej tablicy motocyklowej - 40,00 zł;
3)
profesjonalnej tablicy motorowerowej - 30,00 zł.
2. 
Za wydanie jednej z profesjonalnych tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, starosta pobiera odpowiednio opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tym przepisie.
3. 
Za wydanie dwóch profesjonalnych tablic rejestracyjnych dla pojazdu, o którym mowa w § 33 ust. 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, starosta odpowiednio pobiera dwukrotność opłaty określonej w ust. 1 pkt 2 albo 3.
§  27.  [Opłata za wydanie znaku legalizacyjnego na profesjonalne tablice rejestracyjne]
Za wydanie znaku legalizacyjnego (nalepek legalizacyjnych) na profesjonalne tablice rejestracyjne starosta pobiera opłatę w wysokości - 12,50 zł.
§  28.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O PROFESJONALNEJ REJESTRACJI POJAZDÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR OŚWIADCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 80T UST. 3 PKT 3 USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR DECYZJI O PROFESJONALNEJ REJESTRACJI POJAZDÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK "A" DO DECYZJI O PROFESJONALNEJ REJESTRACJI POJAZDÓW

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZAŁĄCZNIKA "B" DO DECYZJI O PROFESJONALNEJ REJESTRACJI POJAZDÓW, W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 80U UST. 4 I ART. 80ZA USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DODATKOWYCH BLANKIETÓW PROFESJONALNYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH LUB NOWYCH ZALEGALIZOWANYCH PROFESJONALNYCH TABLIC (TABLICY) REJESTRACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR DOKUMENTU ZWROTU BLANKIETÓW PROFESJONALNYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH, PROFESJONALNYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH ORAZ ZALEGALIZOWANYCH PROFESJONALNYCH TABLIC (TABLICY) REJESTRACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

WZÓR I OPIS BLANKIETU PROFESJONALNEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO

I. Wzór blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
wzórwzór
strona nr 1strona nr 2

II. Opis:

A. Informacje ogólne:

1. Forma dokumentu: dokument dwustronny.

2. Format dokumentu: 105 x 73 mm.

3. Podłoże: papier półsyntetyczny.

B. Wykaz zabezpieczeń:

1. Zabezpieczenia w papierze:

a) papier półsyntetyczny zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym,

b) dwutonowy, bieżąco-umiejscowiony znak wodny - naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu,

c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,

e) włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.

2. Zabezpieczenia w druku:

a) element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,

b) mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (offset),

c) tło giloszowe z drukiem irysowym,

d) element irydyscentny w formie napisu PDR,

e) nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.

3. Inne zabezpieczenia:

numeracja wykonywana w technice typografii.

C. Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego:

1. Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego w części (strona nr 1)

A - profesjonalny numer rejestracyjny,

C - dane dotyczące posiadacza profesjonalnego dowodu rejestracyjnego (podmiotu uprawnionego) obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 - nazwa podmiotu uprawnionego,

C.1.2 - numer PESEL albo REGON,

C.1.3 - adres siedziby/oddziału podmiotu uprawnionego.

2. Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego w części (strona nr 2):

D - dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 - marka pojazdu,

D.2 - typ pojazdu, jeżeli występuje,

D.3 - model pojazdu,

E - numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy), F.1 - maksymalna masa całkowita pojazdu (w kg), z wyłączeniem motocykli i motorowerów, F.2 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 - dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G - masa własna pojazdu (w kg); w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające,

H - okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,

I - data wypełnienia profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,

L - liczba osi,

P.1 - pojemność silnika (w cm3),

P.2 - maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 - rodzaj paliwa,

S.1 - liczba miejsc siedzących, włącznie z siedzeniem kierowcy,

S.2 - liczba miejsc stojących, jeżeli występują.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYRÓŻNIKI WOJEWÓDZTW I POWIATÓW DLA PROFESJONALNYCH TABLIC (TABLICY) REJESTRACYJNYCH

Lp.WojewództwoPowiatWyróżnik na profesjonalne tablice rejestracyjne
wyróżnik województwawyróżnik powiatu
12345
1DOLNOŚLĄSKIED
Jelenia GóraD01
LegnicaD02
WałbrzychD03
WrocławD04
BolesławieckiD05
DzierżoniowskiD06
GłogowskiD07
GórowskiD08
JaworskiD09
JeleniogórskiD10
KamiennogórskiD11
KłodzkiD12
LegnickiD13
LubańskiD14
LubińskiD15
LwóweckiD16
MilickiD17
OleśnickiD18
OławskiD19
PolkowickiD20
StrzelińskiD21
ŚredzkiD22
ŚwidnickiD23
TrzebnickiD24
WałbrzyskiD25
WołowskiD26
WrocławskiD27
ZąbkowickiD28
ZgorzeleckiD29
ZłotoryjskiD30
2KUJAWSKO-

POMORSKIE

C
BydgoszczC01
GrudziądzC02
ToruńC03
WłocławekC04
AleksandrowskiC05
BrodnickiC06
BydgoskiC07
ChełmińskiC08
Golubsko-dobrzyńskiC09
GrudziądzkiC10
InowrocławskiC11
LipnowskiC12
MogileńskiC13
NakielskiC14
RadziejowskiC15
RypińskiC16
SępoleńskiC17
ŚwieckiC18
ToruńskiC19
TucholskiC20
WąbrzeskiC21
WłocławskiC22
ŻnińskiC23
3LUBELSKIEL
Biała PodlaskaL01
ChełmL02
LublinL03
ZamośćL04
BialskiL05
BiłgorajskiL06
ChełmskiL07
HrubieszowskiL08
JanowskiL09
KrasnostawskiL10
KraśnickiL11
LubartowskiL12
LubelskiL13
ŁęczyńskiL14
ŁukowskiL15
OpolskiL16
ParczewskiL17
PuławskiL18
RadzyńskiL19
RyckiL20
ŚwidnickiL21
TomaszowskiL22
WłodawskiL23
ZamojskiL24
4LUBUSKIEF
Gorzów WielkopolskiF01
Zielona GóraF02
GorzowskiF03
KrośnieńskiF04
MiędzyrzeckiF05
NowosolskiF06
SłubickiF07
Strzelecko-drezdeneckiF08
SulęcińskiF09
ŚwiebodzińskiF10
WschowskiF11
ZielonogórskiF12
ŻagańskiF13
ŻarskiF14
5ŁÓDZKIEE
ŁódźE01
Piotrków TrybunalskiE02
SkierniewiceE03
BrzezińskiE04
BełchatowskiE05
KutnowskiE06
ŁaskiE07
ŁęczyckiE08
ŁowickiE09
Łódzki wschodniE10
OpoczyńskiE11
PabianickiE12
PajęczańskiE13
PiotrkowskiE14
PoddębickiE15
RadomszczańskiE16
RawskiE17
SieradzkiE18
SkierniewickiE19
TomaszowskiE20
WieluńskiE21
WieruszewskiE22
ZduńskowolskiE23
ZgierskiE24
6MAŁOPOLSKIEK
KrakówK01
Nowy SączK02
TarnówK03
BocheńskiK04
BrzeskiK05
ChrzanowskiK06
DąbrowskiK07
GorlickiK08
KrakowskiK09
LimanowskiK10
MiechowskiK11
MyślenickiK12
NowosądeckiK13
NowotarskiK14
OlkuskiK15
OświęcimskiK16
ProszowickiK17
SuskiK18
TarnowskiK19
TatrzańskiK20
WadowickiK21
WielickiK22
7MAZOWIECKIEW
OstrołękaW01
PłockW02
RadomW03
SiedlceW04
BiałobrzeskiW05
CiechanowskiW06
GarwolińskiW07
GostynińskiW08
GrodziskiW09
GrójeckiW10
KozienickiW11
LegionowskiW12
LipskiW13
ŁosickiW14
MakowskiW15
MińskiW16
MławskiW17
NowodworskiW18
OstrołęckiW19
OstrowskiW20
OtwockiW21
PiaseczyńskiW22
PłockiW23
PłońskiW24
PruszkowskiW25
W26
W27
PrzasnyskiW28
PrzysuskiW29
PułtuskiW30
RadomskiW31
SiedleckiW32
SierpeckiW33
SochaczewskiW34
SokołowskiW35
SzydłowieckiW36
M.st. WarszawaW37-54
Warszawski zachodniW55
WęgrowskiW56
WołomińskiW57
W58
WyszkowskiW59
ZwoleńskiW60
ŻuromińskiW61
ŻyrardowskiW62
8OPOLSKIEO
OpoleO01
BrzeskiO02
GłubczyckiO03
Kędzierzyńsko-kozielskiO04
KluczborskiO05
KrapkowickiO06
NamysłowskiO07
NyskiO08
OleskiO09
OpolskiO10
PrudnickiO11
StrzeleckiO12
9PODKARPACKIER
KrosnoR01
PrzemyślR02
RzeszówR03
TarnobrzegR04
BieszczadzkiR05
BrzozowskiR06
DębickiR07
JarosławskiR08
JasielskiR09
KolbuszowskiR10
KrośnieńskiR11
LeskiR12
LeżajskiR13
LubaczowskiR14
ŁańcuckiR15
MieleckiR16
NiżańskiR17
PrzemyskiR18
PrzeworskiR19
Ropczycko-sędziszowskiR20
RzeszowskiR21
SanockiR22
StalowowolskiR23
StrzyżowskiR24
TarnobrzeskiR25
10PODLASKIEB
BiałystokB01
ŁomżaB02
SuwałkiB03
AugustowskiB04
BiałostockiB05
BielskiB06
GrajewskiB07
HajnowskiB08
KolneńskiB09
ŁomżyńskiB10
MonieckiB11
SejneńskiB12
SiemiatyckiB13
SokolskiB14
SuwalskiB15
WysokomazowieckiB16
ZambrowskiB17
11POMORSKIEG
GdańskG01
GdyniaG02
SłupskG03
SopotG04
BytowskiG05
ChojnickiG06
CzłuchowskiG07
GdańskiG08
KartuskiG09
KościerskiG10
KwidzyńskiG11
LęborskiG12
MalborskiG13
NowodworskiG14
PuckiG15
SłupskiG16
StarogardzkiG17
SztumskiG18
TczewskiG19
WejherowskiG20
12ŚLĄSKIES
Bielsko-BiałaS01
BytomS02
ChorzówS03
CzęstochowaS04
Dąbrowa GórniczaS05
GliwiceS06
Jastrzębie-ZdrójS07
JaworznoS08
KatowiceS09
MysłowiceS10
Piekary ŚląskieS11
Ruda ŚląskaS12
S13
RybnikS14
Siemianowice ŚląskieS15
SosnowiecS16
ŚwiętochłowiceS17
TychyS18
ZabrzeS19
ŻoryS20
BędzińskiS21
BielskiS22
CieszyńskiS23
CzęstochowskiS24
GliwickiS25
KłobuckiS26
LublinieckiS27
MikołowskiS28
MyszkowskiS29
PszczyńskiS30
RaciborskiS31
RybnickiS32
TarnogórskiS33
Bieruńsko-lędzińskiS34
WodzisławskiS35
ZawierciańskiS36
ŻywieckiS37
13ŚWIĘTOKRZYSKIET
KielceT01
BuskiT02
JędrzejowskiT03
KazimierskiT04
KieleckiT05
KoneckiT06
OpatowskiT07
OstrowieckiT08
PińczowskiT09
SandomierskiT10
SkarżyskiT11
StarachowickiT12
StaszowskiT13
WłoszczowskiT14
14WARMIŃSKO-MAZURSKIEN
ElblągN01
OlsztynN02
BartoszyckiN03
BraniewskiN04
DziałdowskiN05
ElbląskiN06
EłckiN07
GiżyckiN08
IławskiN09
KętrzyńskiN10
LidzbarskiN11
MrągowskiN12
NidzickiN13
NowomiejskiN14
OleckiN15
GołdapskiN16
OlsztyńskiN17
OstródzkiN18
PiskiN19
SzczycieńskiN20
WęgorzewskiN21
15WIELKOPOLSKIEP
KaliszP01
KoninP02
P03
LesznoP04
PoznańP05
P06
ChodzieskiP07
Czarnkowsko-trzcianeckiP08
GnieźnieńskiP09
GostyńskiP10
GrodziskiP11
JarocińskiP12
KaliskiP13
KępińskiP14
KolskiP15
KonińskiP16
KościańskiP17
KrotoszyńskiP18
LeszczyńskiP19
MiędzychodzkiP20
NowotomyskiP21
ObornickiP22
OstrowskiP23
OstrzeszowskiP24
PilskiP25
PleszewskiP26
PoznańskiP27
P28
RawickiP29
SłupeckiP30
SzamotulskiP31
ŚredzkiP32
ŚremskiP33
TureckiP34
WągrowieckiP35
WolsztyńskiP36
WrzesińskiP37
ZłotowskiP38
16ZACHODNIO-

POMORSKIE

Z
KoszalinZ01
SzczecinZ02
ŚwinoujścieZ03
BiałogardzkiZ04
ChoszczeńskiZ05
DrawskiZ06
GoleniowskiZ07
GryfickiZ08
GryfińskiZ09
KamieńskiZ10
KołobrzeskiZ11
KoszalińskiZ12
ŁobeskiZ13
MyśliborskiZ14
PolickiZ15
PyrzyckiZ16
SławieńskiZ17
StargardzkiZ18
SzczecineckiZ19
ŚwidwińskiZ20
WałeckiZ21

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZORY PROFESJONALNYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH

wzór

Rysunek 1. Profesjonalna tablica samochodowa jednorzędowa

wzór

Rysunek 2. Profesjonalna tablica samochodowa dwurzędowa

wzór

Rysunek 3. Profesjonalna tablica motocyklowa

wzór

Rysunek 4. Profesjonalna tablica motorowerowa

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2588).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 16 listopada 2018 r. pod numerem 2018/0570/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723 i 2029.